Nabídka práce v Německu - Starke JobsŽádost o Kindergeld - 14 nejčastějších otázek - české formuláře Kindergeld

Přídavky na děti Kindergeld – Průvodce od A do Z

Kindergeld

Navzdory všeobecnému přesvědčení není německý Kindergeld sociální dávkou, ačkoli se jako přídavky na děti chovají, ale je vyplácen z rodinných fondů. Nárok na něj vzniká každému dítěti v Německu již od narození, je ale třeba požádat o něj písemně.

Podobné je to i v případě pendlerů, tedy zahraničních osob, které na území Německa dojíždějí za prací. Tím, že v Německu odvádějí daně z příjmu, přispívají tím právě i do rodinných fondů. Přídavky na děti Kindergeld nejsou v Německu vázány na výši příjmů, jeho smyslem je pomoci rodinám se základní péčí o jejich potomky.

Naši zaměstnanci se na nás často obracejí s žádostí o pomoc s vyřízením žádosti o přídavky na děti Kindergeld. Tomuto tématu jsme se ostatně věnovali v jednom z našich starších článků, připomenout si ho můžete zde. Nyní Vám přinášíme odpovědi na 14 nejčastějších otázek, které žadatelé z České republiky řeší.

1. Jaká je výše Kindergeldu?

1. července 2019 byl Kindergeld navýšen o deset euro na částku 204€, další zvýšení je plánováno na 1. ledna 2021, a to na částku 219€ pro první dvě děti. Částka se pak s každým dalším dítětem v rodině navyšuje, a to tak, jak je uvedeno v tabulce.

2. Kdo má na Kindergeld nárok?

 1. Dítě do 18 let jeho věku

Automatický nárok na čerpání Kindergeldu mají všechny děti do doby dovršení plnoletosti, tedy do jejich 18 let věku. Nárok na přiznání dávky vzniká dnem narození dítěte, dávku dostanete v plné výši za celý měsíc, ve kterém se dítě narodilo.

 1. Student do 25 let

Za studium se přitom považuje účast na přednáškách v délce trvání více než 10 hodin týdně. Někdy po žadateli může být vyžadováno potvrzení o tom, že student složil imatrikulační slib nebo doložení studijních výsledků.

 1. Nezaměstnané dítě do 21 let

Kindergeld mohou rodiče čerpat také na dítě do 21 let jeho věku, a to tehdy, je-li dítě evidované v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce v Německu nebo v evidenci střediska na podporu zaměstnanosti. Takový zletiletý nezaměstnaný si přitom může vydělat až 450€ měsíčně.

 1. Dítě starší 25 let věku

Této možnosti finanční pomoci státu mohou využít rodiče postižených dětí, u kterých se však zdravotní postižení objevilo před dosažením 25 let věku, a zároveň toto dítě nepobírá příspěvky ze zákonného úrazového pojištění zaměstnanců (Kinderzulage) ani invalidní důchod (Kinderzuschuss).

3. Kdo může o Kindergeld požádat?

O Kindergeld smí požádat rodič nebo zákonný zástupce (adoptivní rodič, nevlastní rodič, pěstouni, prarodiče), kteří žijí ve společné domácnosti s dítětem a kteří:

 1. Mají trvalé bydliště v Německu
 2. Mají trvalé bydliště v jiné zemi, ale jsou ve Spolkové republice Německo registrováni jako plátci daně

Nárok na Kindergeld mají také cizinci nebo Němci žijící v zahraničí, kteří ve Spolkové republice nemají bydliště a kteří tu ani nepodléhají daňové povinnosti. Čerpání Kindergeldu se pak řídí zvláštním ustanovením Federálního zákona o dětských dávkách.

Nárok na Kindergeld mají i děti z neúplných rodin, žádat však smí pouze ten rodič, který s dítětem žije ve společné domácnosti. Běžné jsou následující dva případy:

 1. Dítě po rozvodu rodičů žije s matkou, otec pracuje v Německu. Matka dítěte může podat žádost o Kindergeld k německé Famillienkasse.
 2. Dítě žije po rozvodu rodičů s matkou a jejím novým partnerem, který pracuje v Německu. Podmínkou pro přiznání Kindergeldu je v tomto případě pouze sňatek matky s novým partnerem.

Častým případem je také situace, kdy o Kindergeld žádá rodič, který v Německu pracuje, ale s dítětem ve společné domácnosti nežije. To je však neoprávněné jednání, nárok na Kindergeld má pouze matka, která s dítětem žije.

Nárok na Kindergeld vzniká také u dětí, které nejsou žadatele, ale jeho manžela/manželky, a které žijí ve společné domácnosti se žadatelem.

A v poslední řadě, žádost o Kindergeld může poslat také samo dítě, které již dovršilo 18 let věku.

4. Kdy můžu o Kindergeld požádat

Jako pendler můžete o Kindergeld požádat ihned po nástupu do zaměstnání v Německu.

 

5. Můžu podat žádost o Kindergeld, i když pobírám přídavky na děti v Česku?

Žádost o Kindergeld bude v tomto případě zamítnuta. O Kindergeld nelze žádat tehdy, pokud na děti již pobíráte přídavky v zahraničí nebo pokud pobíráte na dítě jakékoli jiné dávky, které v některých zemích vyplácí třeba zaměstnavatel. Nárok na Kindergeld nemáte ani tehdy, pokud jsou tyto dávky ze zahraničí nižší než zmíněný Kindergeld.

 

6. Mohu žádat Kindergeld i zpětně?

Od ledna roku 2018 je možné žádat pouze 6 měsíců zpětně. Do té doby bylo možné požadovat tyto přídavky na děti až 4 roky zpětně, to se však ukázalo jako snadno zneužitelné, a proto byla tato doba tak radikálně zkrácena.

7. Jak můžu o přídavky na děti Kindergeld požádat?

O Kindergeld se žádá výhradně písemnou formou a prostřednictvím předepsaných formulářů E401 a E411. Písemná žádost se zasílá k Familienkasse, která je příslušná podle Vašeho bydliště. Pro Čechy je automaticky určena Familienkasse Karlsruhe – Baden Württemberg West na adrese Kriegsstr. 10, 76135 Karlsruhe.

8. Co musím doložit k žádosti o přídavky na děti?

Základem je vyplněná žádost o Kindergeld na formuláři E401. Máte-li dětí více, vyplňte pro každé dítě jednu žádost. K žádosti připojte také formulář E411, jehož součástí je potvrzení českým úřadem práce, že za období, za které požadujete Kindergeld vyplácet, nečerpáte zároveň přídavky na dítě v zemi Vašeho bydliště.

Žádáte-li o Kindergeld pro dítě starší 18 let, může po Vás Familienkasse vyžadovat doklady prokazující soustavnou přípravu Vašeho dítěte na výkon budoucího povolání. Sem patří jakákoli forma studia, která naplňuje podstatu denního studia, kdy je vyžadována účast studenta na přednáškách v délce trvání minimálně 10 hodin týdně. Má-li Familienkasse jakékoli pochybnosti o soustavnosti přípravy Vašeho dítěte, má právo požadovat například studijní průkaz nebo vysvědčení či jiné potvrzení, které doloží efektivitu studia Vašeho dítěte.

Součástí žádosti o Kindergeld musí být také potvrzení zaměstnavatele. Ten vyplní účetní společnosti, pro kterou pracujete. Zkontrolujte si pouze aktuálnost data, podpis a razítko.

Formuláře Kindergeld v českém jazyce si můžete stáhnout zde:

 1. Žádost o Kindergeld
 2. Příloha žádosti – “Dítě”
 3. Příloha žádosti – “Zahraničí”
 4. Formulář E401
 5. Formulář E411
 6. Potvrzení zaměstnavatele
Kindergeld

Kindergeld je pro řadu českých rodin úlevou od starostí, jak zabezpečit své potomky.

9. Na formuláři žádosti je uvedeno, že musím vyplnit své daňové ID a ID svých dětí. Kde tato ID získám?

Vaše daňové ID v Německu dostanete, jakmile se v Německu přihlásíte k trvalému pobytu. Pokud takový razantní krok v plánu nemáte, daňové ID získáte teprve po prvním podání daňového přiznání k německému finančnímu úřadu. Pokud toto číslo nemáte, můžete si o něj požádat u Bundeszentralamt für Steuern, tedy Ústředního spolkového úřadu pro daně. Pokud jste ale pendler, daňové ID pro žádost o Kindergeld znát nepotřebujete. Místo něj ale nezapomeňte vyplnit rodná čísla dětí, na které dávky žádáte, protože žádost o Kindergeld se posuzuje především podle toho, zda v České republice čerpáte nebo nečerpáte přídavky na dítě. ID svých dětí tedy nepotřebujete jako pendleři znát vůbec.

10. Jak dlouho trvá schválení žádosti?

Počítejte s tím, že doba zpracování žádosti se může značně protáhnout, pokud nedoložíte všechny potřebné dokumenty. Od podání úplně první žádosti po první vyplacení Kindergeldu můžete čekat zpravidla i čtyři měsíce, nejpozději do dvanácti měsíců od podání žádosti byste měli obdržet zpětnou vazbu od Familienkasse.

11. Můžu pobírat Kindergeld a zároveň v ČR žádat daňové zvýhodnění na děti?

Ano. Kindergeld nemá žádný vliv na daňové zvýhodnění na dítě.

12. Jaké jsou termíny pro výplatu Kindergeldu?

Kiíndergeld obdrží žadatel, kterému byla dávka přiznána, každý měsíc na účet, který žadatel v žádosti o Kindergeld uvedl. Výplatu provádí Familienkasse průběžně po celý měsíc, o tom, ve který z termínů obdržíte vyýplatu dávky právě Vy, rozhoduje poslední číslo Vaší žádosti, které se dozvíte spolu s rozhodnutím o přiznání dávky. Na začátku měsíce odcházejí peníze žadatelům s číslem žádosti končícím číslem 0 nebo 1, na konci měsíce mohou výplatu očekávat žádosti s číslem 8 a 9. Přesné termíny výplaty jsou uvedeny na tomto odkaze. Užitečná je také aplikace Child benefit payment dates and info, kterou si můžete stáhnout do svého telefonu nebo počítače. S ní budete mít přehled o výplatě Kindergeldu.

přídavky na děti

S aplikací Child benefit payment dates and info budete mít přehled o výplatě Kindergeldu.

13. O jakých změnách týkajících se mě nebo dětí musím Familienkasse informovat?

V podstatě o všech, a to i v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o vzniku nároku na dávku. Změny, které musíte hlásit, jsou tyto:

 • Změna zaměstnavatele – zašlete novou pracovní smlouvu a také potvrzení o daňové třídě!
 • Potvrzení o školní docházce – nutno doložit vždy na začátku nového školního roku
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Změna trvalého bydliště nebo změna čísla účtu – stačí vyplnit pouze změnový list
 • Narození dítěte – je třeba podat žádost o dávku spolu s rodným listem
 • Změna rodinného stavu rodiče – v případě svatby doložíte jen oddací list, v případě rozvodu je třeba doložit, kterému rodiči bylo dítě svěřeno a kterému rodiči tím pádem vznikl nárok na dávky

14. Dostal jsem v Německu výpověď, jak se to na Familienkasse dozví?

Jakmile v Německu dostanete výpověď, zašlete ji neprodleně na Familienkasse sami. Nikdo jiný tuto povinnost nemá, vzhledem k tomu, že se jedná o přídavky na děti, které nijak nesouvisí s výkonem povolání. Pokud tak neučiníte, pobíráte dávky neoprávněně. Čas od času vás Familienkasse vyzve, abyste doložili, že Váš pracovní poměr stále trvá. Pokud nejste schopni doložit potvrzení o zaměstnání, budete muset vrátit všechny neoprávněné pobírané výplaty Kindergeldu zpětně až ke dni ukončení pracovního poměru podle písemné výpovědi.

Ostatní uživatelé také hledali: