Žádost o Kindergeld - české formuláře Kindergeld

Přídavky na děti Kindergeld – Průvodce od A do Z

Kindergeld

Publikováno: 9. října 2019

Navzdory všeobecnému přesvědčení není německý Kindergeld sociální dávkou, ačkoli se jako přídavky na děti chovají, ale je vyplácen z rodinných fondů. Nárok na něj vzniká každému dítěti v Německu již od narození, je ale třeba požádat o něj písemně.

Podobné je to i v případě pendlerů, tedy zahraničních osob, které na území Německa dojíždějí za prací. Tím, že v Německu odvádějí daně z příjmu, přispívají tím právě i do rodinných fondů. Přídavky na děti Kindergeld nejsou v Německu vázány na výši příjmů, jeho smyslem je pomoci rodinám se základní péčí o jejich potomky.

Naši zaměstnanci se na nás často obracejí s žádostí o pomoc s vyřízením žádosti o přídavky na děti Kindergeld. Tomuto tématu jsme se ostatně věnovali v jednom z našich starších článků, připomenout si ho můžete zde. Nyní Vám přinášíme odpovědi na 14 nejčastějších otázek, které žadatelé z České republiky řeší.

1. Jaká je výše Kindergeldu?

Od 1. ledna 2023 má každé dítě v Německu nárok na Kindergeld ve výši 250 € měsíčně. Jak se výše Kindergeldu měnila v posledních letech, na to se můžete podívat v následující tabulce.

WordPress Tables Plugin

2. Kdo má na Kindergeld nárok?

 1. Dítě do 18 let jeho věku

Automatický nárok na čerpání Kindergeldu mají všechny děti do doby dovršení plnoletosti, tedy do jejich 18 let věku. Nárok na přiznání dávky vzniká dnem narození dítěte, dávku dostanete v plné výši za celý měsíc, ve kterém se dítě narodilo.

 1. Student do 25 let

Za studium se přitom považuje účast na přednáškách v délce trvání více než 10 hodin týdně. Někdy po žadateli může být vyžadováno potvrzení o tom, že student složil imatrikulační slib nebo doložení studijních výsledků.

 1. Nezaměstnané dítě do 21 let

Kindergeld mohou rodiče čerpat také na dítě do 21 let jeho věku, a to tehdy, je-li dítě evidované v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce v Německu nebo v evidenci střediska na podporu zaměstnanosti. Takový zletiletý nezaměstnaný si přitom může vydělat až 450€ měsíčně.

 1. Dítě starší 25 let věku

Této možnosti finanční pomoci státu mohou využít rodiče postižených dětí, u kterých se však zdravotní postižení objevilo před dosažením 25 let věku, a zároveň toto dítě nepobírá příspěvky ze zákonného úrazového pojištění zaměstnanců (Kinderzulage) ani invalidní důchod (Kinderzuschuss).

3. Kdo může o Kindergeld požádat?

O Kindergeld smí požádat rodič nebo zákonný zástupce (adoptivní rodič, nevlastní rodič, pěstouni, prarodiče), kteří žijí ve společné domácnosti s dítětem a kteří:

 1. Mají trvalé bydliště v Německu
 2. Mají trvalé bydliště v jiné zemi, ale jsou ve Spolkové republice Německo registrováni jako plátci daně

Nárok na Kindergeld mají také cizinci nebo Němci žijící v zahraničí, kteří ve Spolkové republice nemají bydliště a kteří tu ani nepodléhají daňové povinnosti. Čerpání Kindergeldu se pak řídí zvláštním ustanovením Federálního zákona o dětských dávkách.

Nárok na Kindergeld mají i děti z neúplných rodin, v tomto případě může být žadatelem také rodič, který v Německu nepracuje ani nežije. Běžné jsou následující dva případy:

 1. Dítě po rozvodu rodičů žije s matkou, otec pracuje v Německu. Žadatelem o Kindergeld může být pouze ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Pokud bylo dítě svěřeno do péče matky, která v Německu nepracuje, je otec povinen poskytnout matce při podání žádosti o Kindergeld součinnost dle platné německé legislativy.
 2. Dítě žije po rozvodu rodičů s matkou a jejím novým partnerem, který pracuje v Německu. Podmínkou pro přiznání Kindergeldu je v tomto případě pouze sňatek matky s novým partnerem.

Nárok na Kindergeld vzniká také u dětí, které nejsou žadatele, ale jeho manžela/manželky, a které žijí ve společné domácnosti se žadatelem.

A v poslední řadě, žádost o Kindergeld může poslat také samo dítě, které již dovršilo 18 let věku.

4. Kdy můžu o Kindergeld požádat

Jako pendler můžete o Kindergeld požádat ihned po nástupu do zaměstnání v Německu.

 

5. Můžu podat žádost o Kindergeld, i když pobírám přídavky na děti v Česku?

Pro přiznání nároku na jakékoli dávky obvykle platí, že není možné pobírat tentýž příspěvek ve dvou různých zemích. V případě Kindergeldu je to ale trochu jiné. Primární povinnost přispívat rodičům na výchovu a péči o děti leží na zemi, ve které děti trvale žijí. Proto také v případě, že o Kindergeld žádáte, musíte doložit potvrzení českého úřadu práce, že jste podali žádost o přídavky na děti v Česku a také stanovisko úřadu práce. Pokud v Česku nárok na přídavky na dítě nemáte, vyplatí vám Německo Kindergeld v plné výši. Pokud vám Česká republika přídavky na dítě přizná, Německo vám vyplatí Kindergeld jen v takové výši, která je ponížena o přiznanou výši českých přídavků. Řada lidí má za to, že když požádá v Česku o přídavky na dítě, nemá pak nárok na Kindergeld. Není tomu ale tak, Německo vám dorovná rozdíl mezi českými přídavky a německým Kindergeldem. Nezáleží přitom na tom, zda od českého úřadu nárokované přídavky pobíráte nebo ne – rozhodující je samotný nárok, nikoli to, zda je odmítnete či přijmete.

 

6. Mohu žádat Kindergeld i zpětně?

Od ledna roku 2018 je možné žádat pouze 6 měsíců zpětně. Do té doby bylo možné požadovat tyto přídavky na děti až 4 roky zpětně, to se však ukázalo jako snadno zneužitelné, a proto byla tato doba tak radikálně zkrácena.

7. Jak můžu o přídavky na děti Kindergeld požádat?

O Kindergeld se žádá výhradně písemnou formou a prostřednictvím předepsaných formulářů E401 a E411. Písemná žádost se zasílá k Familienkasse, která je příslušná podle Vašeho bydliště. Pro pendlery je automaticky určena Familienkasse Karlsruhe – Baden Württemberg West na adrese Kriegsstr. 10, 76088 Karlsruhe.

8. Co musím doložit k žádosti o přídavky na děti?

Základem je vyplněná žádost o Kindergeld na formuláři E401. Máte-li dětí více, vyplňte pro každé dítě jednu žádost. K žádosti připojte také formulář E411, jehož součástí je potvrzení českým úřadem práce, že za období, za které požadujete Kindergeld vyplácet, nečerpáte zároveň přídavky na dítě v zemi Vašeho bydliště.

Žádáte-li o Kindergeld pro dítě starší 18 let, může po Vás Familienkasse vyžadovat doklady prokazující soustavnou přípravu Vašeho dítěte na výkon budoucího povolání. Sem patří jakákoli forma studia, která naplňuje podstatu denního studia, kdy je vyžadována účast studenta na přednáškách v délce trvání minimálně 10 hodin týdně. Má-li Familienkasse jakékoli pochybnosti o soustavnosti přípravy Vašeho dítěte, má právo požadovat například studijní průkaz nebo vysvědčení či jiné potvrzení, které doloží efektivitu studia Vašeho dítěte.

Součástí žádosti o Kindergeld musí být také potvrzení zaměstnavatele. Ten vyplní účetní společnosti, pro kterou pracujete. Zkontrolujte si pouze aktuálnost data, podpis a razítko.

Formuláře Kindergeld v českém jazyce si můžete stáhnout zde:

 1. Žádost o Kindergeld
 2. Příloha žádosti – „Dítě“
 3. Příloha žádosti – „Zahraničí“
 4. Formulář E401
 5. Formulář E411
 6. Potvrzení zaměstnavatele
 7. Erklärung zu den Verhältnissen – pro dítě starší 18 let
Kindergeld

Kindergeld je pro řadu českých rodin úlevou od starostí, jak zabezpečit své potomky.

9. Na formuláři žádosti je uvedeno, že musím vyplnit své daňové ID a ID svých dětí. Kde tato ID získám?

Vaše daňové ID v Německu dostanete zhruba do měsíce poté, co v Německu začnete pracovat. Žádost obvykle podepisujete spolu s pracovní smlouvou a zaměstnavatel tuto žádost posléze posílá na příslušný úřad. K samotné žádosti o Kindergeld daňové ID nepotřebujete, nicméně jeho absence komplikuje vyřízení žádosti o Kindergeld a výplata prvních přídavků se tak posouvá až na dobu, kdy je Steuer ID Familienkasse známé. Pro rychlejší vyřízení žádosti proto doporučujeme podat žádost o Kindergeld až poté, co vám přijde dopis s vaším Steuer ID.

10. Mému dítěti je 18, co musím na Familenkasse vyřídit?

Ačkoli na Kindergeld má nárok každé studující dítě do 25 let, vzhledem k německému duálnímu školskému systému se tento nárok nevztahuje bezvýhradně na všechny děti. Proto Familienkasse úderem 18. narozenin dítěte, na které Kindergeld vyplácí, rozesílá formulář Erklärung zu den Verhältnissen pro zjištění nároku na Kindergeld.

Kindergeld je možné pobírat i na nezaměstnané dítě do jeho 21 let věku, a to i tehdy, má-li dítě brigádu. Podmínkou pro nárok na přídavky na dítě je v tomto případě evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce a příjem, který nepřekročí ekvivalent maximálního možného příjmu z Minijobu.

Pro nárok na Kindergeld na pracujícího studenta do 25 let věku rozhoduje typ pracovního poměru:

 • Pracuje na klasickou pracovní smlouvu a mzda podléhá odvodům na sociální pojištění: nemá nárok na Kindergeld,
 • Minijob nebo v rámci tzv. Berufsausbildung s pracovní dobou pravidelně delší než 20 hodin týdně: má nárok na Kindergeld,
 • Pracuje méně než 20 hodin (lze překročit po dobu maximálně dvou měsíců) týdně bez ohledu na typ úvazku: má nárok na Kindergeld.

11. Jak dlouho trvá schválení žádosti?

Počítejte s tím, že doba zpracování žádosti se může značně protáhnout, pokud nedoložíte všechny potřebné dokumenty. Od podání úplně první žádosti po první vyplacení Kindergeldu můžete čekat zpravidla i čtyři měsíce, nejpozději do dvanácti měsíců od podání žádosti byste měli obdržet zpětnou vazbu od Familienkasse.

12. Můžu pobírat Kindergeld a zároveň v ČR žádat daňové zvýhodnění na děti?

Ano. Kindergeld nemá žádný vliv na daňové zvýhodnění na dítě.

13. Jaké jsou termíny pro výplatu Kindergeldu?

Kiíndergeld obdrží žadatel, kterému byla dávka přiznána, každý měsíc na účet, který žadatel v žádosti o Kindergeld uvedl. Výplatu provádí Familienkasse průběžně po celý měsíc, o tom, ve který z termínů obdržíte vyýplatu dávky právě Vy, rozhoduje poslední číslo Vaší žádosti, které se dozvíte spolu s rozhodnutím o přiznání dávky. Na začátku měsíce odcházejí peníze žadatelům s číslem žádosti končícím číslem 0 nebo 1, na konci měsíce mohou výplatu očekávat žádosti s číslem 8 a 9. Přesné termíny výplaty jsou uvedeny na tomto odkaze. Užitečná je také aplikace Child benefit payment dates and info, kterou si můžete stáhnout do svého telefonu nebo počítače. S ní budete mít přehled o výplatě Kindergeldu.

přídavky na děti

S aplikací Child benefit payment dates and info budete mít přehled o výplatě Kindergeldu.

14. O jakých změnách týkajících se mě nebo dětí musím Familienkasse informovat?

V podstatě o všech, a to i v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o vzniku nároku na dávku. Změny, které musíte hlásit, jsou tyto:

 • Změna zaměstnavatele – zašlete novou pracovní smlouvu a také potvrzení o daňové třídě!
 • Potvrzení o školní docházce – nutno doložit vždy na začátku nového školního roku
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Změna trvalého bydliště nebo změna čísla účtu – stačí vyplnit pouze změnový list
 • Narození dítěte – je třeba podat žádost o dávku spolu s rodným listem
 • Změna rodinného stavu rodiče – v případě svatby doložíte jen oddací list, v případě rozvodu je třeba doložit, kterému rodiči bylo dítě svěřeno a kterému rodiči tím pádem vznikl nárok na dávky

15. Dostal jsem v Německu výpověď, jak se to na Familienkasse dozví?

Jakmile v Německu dostanete výpověď, zašlete ji neprodleně na Familienkasse sami. Nikdo jiný tuto povinnost nemá, vzhledem k tomu, že se jedná o přídavky na děti, které nijak nesouvisí s výkonem povolání. Pokud tak neučiníte, pobíráte dávky neoprávněně. Čas od času vás Familienkasse vyzve, abyste doložili, že Váš pracovní poměr stále trvá. Pokud nejste schopni doložit potvrzení o zaměstnání, budete muset vrátit všechny neoprávněné pobírané výplaty Kindergeldu zpětně až ke dni ukončení pracovního poměru podle písemné výpovědi.

Ostatní uživatelé také hledali: