Neplatná výpověď v Německu - Starke Jobs

Neplatná výpověď v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 20. června 2024 – Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Výpověď v Německu musí mít určité náležitosti, její formální podoba vychází z německého občanského zákoníku. Právě její formální obsah rozhoduje o tom, zda je výpověď v Německu platná či neplatná. Někdy je neplatnost výpovědi markantní na první pohled, jindy jde ale jen o drobnosti, které vám mohou na první pohled uniknout. Jak tedy poznat, kdy je výpověď v Německu neplatná?

Řádná výpověď v Německu

Výpovědí z pracovního poměru ukončuje jedna strana stávající smluvní vztah. Není tedy zapotřebí, aby s tím druhá strana souhlasila. Zákon také rozlišuje pojmy řádná a mimořádná výpověď. Řádná výpověď v Německu vyžaduje dodržení mj. také zákonné výpovědní lhůty, případně výpovědní lhůty sjednané v pracovní či kolektivní smlouvě. Smluvně lze sjednat pouze výpovědní lhůtu delší než udává zákon, kratší je neplatná a výpovědní lhůta se řídí zákonem. Pokud smlouva stanovuje výpovědní lhůtu delší, musí ji dodržet nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Zásadní rozdíly ve výpovědích pak vycházejí z toho, zda jde o pracovní poměr zaměstnance uzavřený přímo s firmou či zda je o práci v rámci Zeitarbeit.

Řádná výpověď v Německu z pracovního poměru uzavřeného s firmou (kmenoví zaměstnanci)

 • Výpověď se řídí německým zákonem o ochraně zaměstnanců před výpovědí (Kündigungsschutzgesetz).
 • Standardní výpovědní doba pro zaměstnance je 4 týdny k 15. dni v měsíci nebo ke konci kalendářního měsíce.
 • Délka výpovědní doby se zvyšuje s délkou zaměstnání u stejného zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatelé s více než 10 zaměstnanci musí udat důvod výpovědi zaměstnanci, pokud s ním rozvazují pracovní poměr po ukončení zkušební doby.
 • Výpověď musí být písemná a musí obsahovat důvod.

Zeitarbeit – řádná výpověď z dočasného zaměstnání (agenturní pracovníci)

 • Výpovědní doba vychází z tarifní smlouvy iGZ, která má postavení zákona – výpovědní doba je v Zeitarbeit obvykle kratší než u kmenových zaměstnanců.
 • Standardní výpovědní doba je 2 týdny bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru.
 • Na agenturní pracovníky se nevztahuje Kündigungsschutzgesetz stejným způsobem jako na kmenové zaměstnance.
 • Důvody pro výpověď mohou být flexibilnější, zaměstnavatel nemusí důvod udat!

Pozor na to, kdo vám výpověď za zaměstnavatele předává a zda má na to vůbec právo. Jinak je výpověď neplatná.

Mimořádná výpověď v Německu bez výpovědní doby

Mimořádná výpověď v Německu je taková výpověď z pracovního poměru, která se udává z vážných důvodů a bez výpovědní doby. Právní základ pro mimořádnou výpověď v Německu najdete v § 626 občanského zákoníku (Bürgliches Gesetzbuch). U mimořádné výpovědi v Německu už se nerozlišuje, zda jde o agenturního či kmenového zaměstnance, pravidla platí pro oba typy pracovního poměru. Agentura ale může specifikovat vlastní podmínky pro mimořádnou výpověď v pracovní smlouvě, kterou se zaměstnancem uzavře. Tyto podmínky ale nesmí být v kolizi s § 626 občanského zákoníku.

 • Zaměstnavatel musí uvést důvod výpovědi, který musí být prokazatelný a zvlášť závažný: krádež, podvod, zpronevěra, násilí na pracovišti, sexuální napadení, opakované nedodržování pracovní smlouvy a další závažné důvody, pro které je pokračování pracovního poměru nepřijatelné.
 • Mimořádná výpověď musí být podána bez zbytečného odkladu, zpravidla do 2 týdnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o závažném důvodu dozvěděl.
 • Výpověď musí být písemná a musí obsahovat důvody rozvázání pracovního poměru.
 • Zaměstnavatel musí dokázat oprávněnost důvodů pro podání mimořádné výpovědi.
 • Zaměstnanec se může bránit žalobou u pracovněprávního soudu.

Co musí být ve výpovědi v Německu?

Platná, a tedy účinná výpověď v Německu musí mít písemnou podobu a musí obsahovat následující informace:

 • Informace o zaměstnavateli,
 • informace o zaměstnanci,
 • místo,
 • datum,
 • jasně formulovaný předmět či věc, tedy musí být zřejmé, že jde o výpověď z pracovního poměru,
 • datum, ke kterému pracovní poměr zaniká,
 • podpis osoby, která výpověď podává.

Výpovědní doba začíná běžet od chvíle, kdy jste výpověď zaměstnavateli doručili. Abyste předešli případným dohadům a jiným nepříjemnostem, nechte si od druhé strany potvrdit přijetí výpovědi. Jako potvrzení slouží dodejka při odeslání výpovědi poštou nebo podpis osoby, která od vás výpověď přijala, na jedno paré výpovědi, které si schováte jako důkaz. Svou roli může sehrát také svědek, kterého si přivedete s sebou a který bude fyzicky přítomen aktu předání výpovědi.

Neplatná výpověď v Německu

Ve chvíli, kdy výpověď postrádá některé z předepsaných informací či údajů, nemá písemnou podobu nebo ji zaměstnavatel či zaměstnanec neobdržel, je výpověď v Německu neplatná. To znamená, že nadále běží všechny povinnosti jedné strany vůči druhé tak, jak stojí v pracovní smlouvě. Zaměstnanec tedy musí nadále docházet do práce a odvádět ji v požadované kvalitě, zaměstnavatel mu za ni musí vyplácet mzdu. Mzdu ovšem musí vyplácet i přestože zaměstnanci znemožní jeho práci vykonávat.

Výpověď v Německu může strana, která ji podala, také odvolat. V takovém případě pak pracovní poměr dál trvá za podmínek stanovených v pracovní smlouvě. Druhá strana však nemusí odvolání výpovědi přijmout.

Musí výpovědi ze strany zaměstnavatele předcházet vytýkací dopis?

Jedním z nejčastějších důvodů, proč zaměstnavatelé vypovídají pracovní poměr zaměstnancům, bývá hrubé porušení pracovní kázně. V takovém případě mají zaměstnavatelé možnost pracovní poměr takového zaměstnance vypovědět. Jenže většině případů musí výpovědi předcházet Abmahnung. Abmahnung je jakýsi vytýkací dopis, kterým zaměstnavatel informuje zaměstnance o tom, čeho se dopustil, a dává mu prostor ke sjednání nápravy. Teprve když zaměstnanec ve svém nevhodném jednání pokračuje, může zaměstnavatel výpověď zaměstnanci předat. Bez Abmahnung je možné vypovědět pracovní poměr bez výpovědní lhůty jedině tehdy, dopustí-li se zaměstnanec zvlášť závažného jednání, jako je například sexuální obtěžování, napadení či krádež. I Abmahnung musí mít určité náležitosti, jinak se stává neplatným.

Typickým znakem německých výpovědí je, že pracovní poměr může zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem i během jeho nemoci. V takovém případě také není nutné předem předat Abmahnung, protože to se dává jen tehdy, kdy zaměstnanec může své jednání ovlivnit. Nemoc či její průběh totiž zaměstnanec ovlivnit nemůže.

V minulosti již německé pracovní soudy rozhodly i o tom, že výpověď z pracovního poměru je neplatná v případech, kdy:

 • zaměstnanec pečuje o nemocné nebo nemohoucí příbuzné,
 • zaměstnavatel vypověděl pracovní poměr zaměstnanci, který řeší úmrtí, potrat či vážnou nemoc nebo vážný úraz – pozor! Tíživá životní situace sama o sobě není důvodem pro automatické zneplatnění výpovědi! O neplatnosti výpovědi vždy rozhoduje soud.

Německé soudy v minulosti rozhodly, že výpověď nemůže dostat zaměstnanec v tíživé životní situaci. Není to ale univerzální pravidlo, o neplatnosti takové výpovědi rozhoduje výhradně soud.

Nejčastějí chyby ve výpovědích

 • Výpověď nemá písemnou podobu – podle § 623 německého občanského zákoníku je platná jen výpověď podaná písemně. Výpověď může být sepsána na počítači, na stroji i v ruce, vždy ale musí být čitelná a jednoznačná.
 • Výpověď zašle zaměstnanec nebo zaměstnavatel e-mailem, faxem nebo přes Whatsapp či jinou komunikační aplikaci – zaměstnavateli vždy doručte papírový originál, a to poštou s dodejkou nebo osobně oproti podpisu přebírající osoby.
 • Jestliže zaměstnavatel podává hromadnou výpověď pro více zaměstnanců, musí o tom za určitých podmínek informovat podnikovou radu a Agentur für Arbeit. Pokud tak neučiní, je výpověď neplatná.
 • Pracovní poměr trvá až ke dni, kdy uplyne zákonem nebo tarifní smlouvou stanovená výpovědní doba. Zaměstnavatel i zaměstnanec mají vůči sobě až do tohoto data povinnosti i práva, kterým musí obě strany dostát.
 • Špatně vypočítané datum ukončení pracovního poměru, rozhoduje datum skutečného doručení – Pokud například vhodíte výpověď zaměstnavateli do schránky v sobotu, zaměstnavatel ji pravděpodobně přijme až v pondělí. Výpovědní doba pak počíná běžet až od pondělí.
 • Výpověď za zaměstanavatele podepsala neoprávněná osoba – Právo vypovědět zaměstnanci pracovní poměr mají pouze jednatelé, členové představenstva nebo zaměstnanci k tomu pověřeni (typicky HR). Jakákoli jiná osoba nemá právo s nikým ze zaměstnanců rozvázat pracovní poměr, pokud se tak přesto stane, je taková výpověď neplatná.

Otázky a odpovědi

Je výpověď, která obsahuje pravopisné nebo gramatické chyby, platná?

Pokud je z textu jednoznačně zřejmé, že jde o výpověď z pracovního poměru a výpověď obsahuje všechny popsané náležitosti, pak je platná bez ohledu na gramatickou či pravopisnou stránku věci.

Co znamená výpověď v písemné podobě?

Výpověď z pracovního poměru musí být sepsána na papíře a opatřena podpisem oprávněné osoby (pokud ji podává zaměstnavatel). Jakékoli zprávy prostřednictvím telefonu, e-mailu, Whatsappu a podobně či dokonce ústní oznámení nejsou považovány za výpověď.

Kdy je výpověď považována za přijatou?

Za přijatou se považuje výpověď ve chvíli, kdy ji obdrží osoba, které má být doručena. Při zaslání poštou je to okamžik, kdy druhá strana podepíše na poště převzetí, ale i odmítnutí převzetí zásilky.

Náš blog

Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář