Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 23. února 2024 – Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde jen o způsob, jak upozornit na nesprávné chování zaměstnanců, tento vytýkací dopis nelze podceňovat. Abmahnung se v Německu považuje za oficiální varování a může vést až výpovědi z důvodu chování. V jakých případech může váš německý zaměstnavatel Abmahnung vůbec vydat a jaké jsou nejčastější důvody pro taková napomenutí? V tomto článku vysvětlujeme, jak může dojít k Abmahnung ze strany zaměstnavatele v Německu a za jakých okolností může takové napomenutí ohrozit pracovní poměr.

Význam Abmahnung v kontextu pracovního práva

Abmahnung v Německu v pracovním právu vychází ze zásady proporcionality. Tuto zásadu najdeme i v § 314 odst. 2 BGB, který upravuje mimořádnou výpověď z dlouhodobého smluvního vztahu. Představuje formální výtku, kterou může vyjádřit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, pokud druhá strana poruší své povinnosti. Obvykle následuje jako reakce zaměstnavatele na porušení povinností ze strany zaměstnance. Nejmírnější opatření je tzv. upomínka, po ní následuje Abmahnung a v krajním případě mimořádná výpověď.

Vytýkací dopis v Německu neboli Abmahnung v pracovním právu plní několik funkcí. Na jednu stranu zaměstnanci jasně ukazuje, že jeho chování je nepřijatelné. Na druhou stranu slouží jako varování a dávají zaměstnanci příležitost změnit své chování, aby se vyhnul dalším pracovněprávním důsledkům. Vytýkací dopisy jsou také důležitou podmínkou pro další kroky, jako je výpověď z důvodů chování. V případě pracovněprávních sporů slouží v Německu Abmahnung i jako důkazní dokumentace pro prokázání nesprávného chování.

Kolikrát můžu dostat Abmahnung, než přijde výpověď?

Obecně neexistuje pevně stanovený počet vytýkacích dopisů, který by byl nutný pro výpověď. Abmahnung se v Německu vždy vztahuje k určitému incidentu a nesmí být přímo použito jako základ pro pozdější výpověď. Pro výpověď z důvodu chování musí být zpochybněné chování opakované a tedy odpovídat chování, na které byla již dříve udělena Abmahnung. Příkladem takového opakování může být opakované pozdní příchody, pokud již bylo udělené Abmahnung za toto chování. Jedno Abmahnung v Německu tedy ve většině případů není dostatečné pro výpověď. Teprve když dostanete několik vytýkacích dopisů za stejné jednání, je možné uvažovat o výpovědi.

Výjimky existují u závažných porušení, jako je sexuální obtěžování nebo tělesné ublížení. Ty mohou oprávnit k okamžité výpovědi i bez předchozí Abmahnung. I zde se posuzuje proporcionálnost, zda důvody pro Abmahnung opravňují k výpovědi, nebo zda je výpověď v Německu bez Abmahnung právně oprávněná.

Za jaké jednání můžu dostat Abmahnung v Německu?

Důvody pro Abmahnung jsou rozmanité. Typickými důvody jsou porušení pracovněprávních povinností nebo ignorování firemních pravidel. Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu zahrnují:

 • Neoznámená nemoc
 • Neodeslaná nebo opožděná neschopenka
 • Neomluvená absence
 • Ignorování pracovních pokynů
 • Odmítnutí práce
 • Podvody s pracovní dobou
 • Konzumace alkoholu na pracovišti
 • Vykonávání zakázaných vedlejších činností
 • Odmítnutí přesčasů
 • Špatné chování vůči nadřízeným, kolegům nebo zákazníkům (např. urážky)
 • Soukromé používání internetu během pracovní doby
 • Špatný výkon práce
 • Kouření bez povolení
 • Narušení provozního míru
 • Zpoždění
 • Sexuální obtěžování
 • Krádež

Existuje tedy řada důvodů, které mohou zaměstnavatele v Německu vést k vydání Abmahnung vůči zaměstnanci. Výtky zaměstnavatele jsou v podstatě zaměřeny na upozornění zaměstnance na jeho nesprávné chování a dávají mu příležitost k nápravě. Ačkoliv jsou výtky obvykle odůvodněny chováním, některé důvody pro Abmahnung v Německu mohou také představovat trestný čin, což v některých případech oprávní nejen k okamžité výpovědi, ale může mít i jiné trestněprávní následky.

Co předchází Abmahnung?

Před vydáním písemného Abmahnung může dojít také k ústní nebo písemné upomínce. Jedná se pouze o upozornění na chování, které není v souladu s pracovní smlouvou, aniž by byly hrozící další důsledky. V této fázi zaměstnavatel upozorňuje zaměstnance na určité chování nebo nedostatky výkonu. Tato předstupeň slouží k včasnému upozornění na možné problémy a dává zaměstnanci příležitost zlepšit své chování, než dojde k závažnějším opatřením. Ústní upomínka probíhá obvykle neformálně a přímo od nadřízeného. Při ní se projednávají nedostatky, formulují se jasné očekávání a ukazují se možné důsledky. Písemná upomínka naopak již má formalizovanější charakter a písemně dokumentuje chybné chování.

I když tyto předstupně Abmahnung v Německu nepřinášejí bezprostřední pracovněprávní důsledky, slouží jako varování pro případ, že by sporné chování pokračovalo. Je v zájmu obou stran včas vstoupit do konstruktivního dialogu a společně vypracovat řešení, aby se předešlo pracovněprávnímu sporu.

Jaké chování často vede k Abmahnung?

Oficiální Abmahnung se v Německu udělují kvůli různým chováním během pracovní doby, které porušuje pracovněprávní povinnosti nebo firemní pravidla. Jednou z nejčastějších příčin je neomluvená absence nebo opakovaná nepřesnost na pracovišti. Také porušování firemních předpisů, krádež, odmítání práce nebo nevhodné chování vůči kolegům nebo nadřízeným patří mezi důvody pro výtku zaměstnavatele. V některých případech vedou k vydání Abmahnung v Německu také porušení pravidel ochrany osobních údajů, neautorizované sdílení firemních tajemství nebo hrubé porušení bezpečnostních předpisů. Přitom taková napomenutí jsou přípustná pouze v případě, že jsou založena na takovém jednání ze strany zaměstnance, které dokáže ovládat vlastní vůlí. Abmahnung tedy nelze v Německu vyslovit za situace, které zaměstnanec nemohl ovlivnit.

Co není důvodem pro výtku v Německu (Abmahnung)?

Ne všechna chování nebo situace opravňují zaměstnavatele k vyslovení Abmahnung. Stává se, že němečtí zaměstnavatelé vydávají Abmahnung zaměstnancům kvůli časté nemoci. Avšak Abmahnung z důvodu nemoci není oprávněná, protože se nejedná o ovladatelné chování. Výtky jsou v této souvislosti přiměřené pouze v případě, že jsou neschopenky opakovaně odevzdávány pozdě nebo vůbec. Základem pro Abmahnung v Německu musí být vždy princip proporcionality. To znamená, že výtka není oprávněná, pokud jde o drobné prohřešky. Například, pokud zaměstnanec přijde třikrát pět minut pozdě. V tomto případě není dodržena proporcionálnost, protože Abmahnung je v tomto případě příliš přísný důsledek jednání, které jinak nemá vliv na bezpečnost nebo provoz na pracovišti. Přesto je to na uvážení zaměstnavatele a závisí na konkrétních okolnostech případu.

Může se zaměstnanec bránit?

Zaměstnanci mají zásadně právo bránit se proti Abmahnung, pokud si myslí, že je neoprávněné nebo nepřiměřené. Prvním krokem často bývá sepsání stanoviska, ve kterém zaměstnanec vyloží svůj pohled na věc. Je důležité předložit konkrétní argumenty a možná osvobozující fakta. V mnoha případech je vhodné vyhledat právní poradenství, ať už od Betriebsratu, advokáta nebo odborů. V případě zjevně neoprávněných Abmahnungen lze zvážit i soudní přezkum.

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Kromě důvodů pro napomenutí se klade i otázka: „Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?“ Za určitých okolností může být výtka zaměstnavatele opravdu neplatné, zejména pokud nesplňuje požadavky podle zákona nebo aspekt proporcionality. Například pokud není písemná, nespecifikuje konkrétní porušení nebo diskriminuje zaměstnance ve jeho právech. Abmahnung v Německu by mělo být jasně a srozumitelně formulováno a informovat zaměstnance o možných důsledcích. Ignorování lhůt také může ovlivnit platnost Abmahnung, například pokud není vydáno včas po porušení nebo nesprávném chování. Pokud má zaměstnanec pochybnosti o oprávněnosti napomenutí, je vhodné obrátit se na specialistu na pracovní právo a v případě potřeby podniknout právní kroky.

Může zaměstnanec napomenutí odmítnout?

Zaměstnanci nemohou Abmahnung přímo odmítnout, protože jde o formální opatření ze strany zaměstnavatele. Nicméně mají možnost podat proti výtce písemný nebo ústní nesouhlas a přitom prezentovat svůj pohled na věc. Odmítnutí se spíše projevuje formou nesouhlasu a snahy o vyvrácení obvinění nebo dosažení dohody. V případě soudního sporu se odmítnutí často řeší před pracovním soudem. V takových situacích je doporučeno získat právní poradenství, aby se naplánovaly nejlepší kroky pro vlastní pozici.

FAQ

Může se za neuctivé chování vydávat napomenutí?

Ano, neuctivé chování na pracovišti může v určitých případech představovat důvod pro vydání Abmahnung. Zaměstnavatelé mají právo reagovat na neuctivé nebo nevhodné chování – zejména pokud narušuje pracovní atmosféru, ovlivňuje pohodu v týmu nebo porušuje firemní pravidla.

Co se stane, pokud zaměstnanec Abmahnung v Německu nepřijme?

Přijetí zaměstnancem není nutné, protože jde o jednostranné oznámení ze strany zaměstnavatele. Odmítnutí nebo ignorace však na skutečnosti, že je výtka zaměstnavatele zaznamenána v personálních aktech, nic nemění. Místo toho by měl zaměstnanec na výtku reagovat vhodně, například sepsáním stanoviska nebo vyhledáním právního poradenství, aby posoudil možné důsledky a případně je zmírnil.

Je získání Abmahnung v Německu vážná záležitost?

Přestože je obdržení Abmahnung nepříjemné, samo o sobě to ještě není bezprostřední katastrofa. Abmahnung nabízí příležitost k reflexi, ke zlepšení chování a k vyhnutí se vážnějším pracovněprávním následkům. Vhodná reakce zaměstnance může pomoci situaci vyjasnit a minimalizovat možné negativní dopady.

Závěr

Výtka zaměstnavatele i Abmahnung v Německu hrají v pracovním právu důležitou roli pro upozornění na nesprávné chování a nabízení možnosti k nápravě. Důvody pro vydání Abmahnung jsou různorodé a sahají od porušení pracovněprávních povinností až po neúctivé chování na pracovišti. Dále mají zaměstnanci právo bránit se proti neoprávněným Abmahnungen nebo alespoň hledat vyjasňující rozhovor se zaměstnavatelem. V případě neoprávněné nebo neplatné Abmahnung v Německu může být navíc rozumné vyhledat právní poradenství.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář