Pracovní úraz v Německu - Starke Jobs

Pracovní úraz v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 22. května 2024 – Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021 došlo k více než 74.000 pracovních úrazů, které neměly fatální následky. K pracovnímu úrazu můžete přijít, i když děláte vy i vaši kolegové všechno správně. Za pracovní úraz v Německu počítají i úrazy, které se vám stanou při cestě z nebo do práce. Na takové případy se vztahuje úrazové pojištění, které v Německu máte ze zákona. Jenže ani tady není všechno stoprocentní a o náhradu mzdy můžete snadno přijít – zvlášť, když nesplníte některou z povinností, které jako zaměstnanec máte.

Co se považuje za pracovní úraz v Německu?

Podle definice německého práva jsou pracovním úrazem úrazy, které zaměstnanci utrpěli při své práci nebo na své denní cestě do zaměstnání či zpět anebo během pracovní cesty, a to v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Patří sem tedy také úrazy, ke kterým dojde během vaší pracovní doby při plnění úkolů, ke kterým vás zaměstnavatel pověřil. Počítají se i úrazy, ke kterým dojde při účasti na pracovních akcích, které přímo nesouvisejí s tím, co děláte. Pokud vás třeba šéf vyšle reprezentovat firmu do stánku na veletrh nebo se účastníte sportovního teambuildingu, i případné úrazy jsou úrazy pracovními. Za pracovní úraz se v Německu považují i nemoci z povolání.

Stejně tak se úrazové pojištění vztahuje i na cesty z a do práce, a to i když jste pendleři a při cestách za prací překračujete státní hranice. Při své cestě z práce domů nebo z domova do práce dokonce můžete přivézt či odvézt dítě do školy či školky, vyzvednout kolegu, vyhnout se uzavírce nebo jet po jiné cestě, která je vzhledem k dopravní situaci nejrychlejší. Počítají se sem i úrazy, které si přivodíte při práci, která sice nesouvisí s vaším povoláním, ale provádíte je jako součást týmových úkonů. Typicky může jít třeba o situaci, kdy se jako operátor výroby pořežete o rozbitou sklenici, kterou myjete po svém kolegovi. V takovém případě může případný soud přihlédnout k tomu, že vám takovou práci sice nadřízený nenařídil, její provedení ale bylo v zájmu zaměstnavatele.

Úraz v jídelně není pracovní úraz, ale cestou tam či zpět ano

Pracovní úraz v Německu si můžete přivodit, i když o polední pauze jdete na oběd mimo pracoviště. Počítá se ovšem jen cesta k restauraci, jakmile by se vám něco stalo uvnitř restaurace, nejde o pracovní úraz a případné odškodnění za nehodu by musela posoudit příslušná pojišťovna. Pokud by k úrazu došlo z důvody pochybení ze strany provozovatele restaurace, odškodnění byste dostali z jeho pojištění odpovědnosti.

Homeoffice

Covid a karanténa přepsaly pravidla také pro pracovní úrazy, které si zaměstnanci přivodí při práci na homeoffice. Od 18. června 2021 se tak úrazové pojištění vztahuje i na úrazy, ke kterým došlo při práci z domova. Tady ale hraje roli, co konkrétně zaměstnanec dělal. I v tomto případě se tedy pojištění vztahuje jen na úrazy související s plněním pracovních úkonů? Zvrtli jste si kotník při cestě k tiskárně? Jde o pracovní úraz. Způsobili jste si popáleniny při ohřívání oběda? To už se za pracovní úraz nepovažuje.

Kdy se nejedná o pracovní úraz v Německu

O pracovní úraz se jedná vždy, když se vám úraz přihodí během pracovní doby při plnění pracovních úkolů. Problém ale nastává situaci, kdy si úraz přivodíte hrubým porušením pracovní kázně, nedbalostí nebo pod vlivem návykových látek. I tady je ale nutné posoudit, zda by k úrazu nedošlo, pokud byste nic neporušili, nebo zda byl úraz nevyhnutelný a nijak nesouvisel s vaším stavem. Například pokud pod vlivem alkoholu způsobíte dopravní nehodu, půjde veškerá vina i povinnost uhradit vzniklé výdaje za vámi a náhrada mzdy za pracovní neschopnost se vám bude krátit. Pokud ale při cestě ze služební cesty zapijete oběd pivem, předáte řízení kolegovi a usnete na sedadle spolujezdce, za případnou nehodu nenesete vůbec žádnou odpovědnost a bude se jednat o pracovní úraz.

Za pracovní úraz v Německu je považován každý úraz, který se vám stane o pracovní době v souvislosti s plněním pracovních úkolů či úkolů v zájmu zaměstnavatele.

Cestu domů máte pojištěnou, nesmíte si ale zajet na víc než dvě hodiny

Za pracovní úraz v Německu se nepovažuje žádný úraz, ke kterému dojde poté, co na nejméně dvě hodiny přerušíte cestu z práce pro soukromou zajížďku. Co je vlastně soukromá zajížďka? Z práce jezdíte obvykle jednou a tou samou – nejkratší nebo výrazně nejrychlejší – cestou. Tu si představte jako vyznačenou čáru na mapě. Pokud tuto čáru opustíte pro soukromé účely, jako je třeba nákup nebo vyzvednutí čehokoli u kamaráda a na této zajížďce se vám stane nehoda, nepůjde o pracovní úraz. O ten se znovu jedná až v případě, že se na tuto svou obvyklou trasu zase vrátíte, pokud přerušení cesty netrvalo déle než dvě hodiny.

Záleží ovšem, zda bude z časové prodlevy od doby opuštění pracoviště do doby nehody zřejmé, že jste se nikde nezdržovali. Pokud se na místo, kde k nehodě dojde, dostanete o půlhodiny později než v kolik jím normálně projíždíte, ani tohle už jako pracovní úraz v Německu neuznají. Když cestu z práce přerušíte na více než dvě hodiny bez toho, abyste stáli v koloně, přestává být zbytek cesty pojištěn na pracovní úraz. Pracovním úrazem také není situace, kdy se o obědové pauze jdete projít do parku a spadne na vás větev. Tady je ovšem vždy nutné posoudit všechny okolnosti, které ke vzniku úrazu vedly. Byla cesta parkem nezbytná pro návrat z restaurace zpět na pracoviště? Je za úraz, který se mi stal, zodpovědný někdo jiný?

Jak postupovat při pracovním úrazu v Německu?

Pokud se vám stane úraz a vy jste při vědomí, bezprostředně oznamte svému nadřízenému, že se vám stal úraz. Váš nadřízený pak má povinnost zanést všechny potřebné náležitosti do knihy úrazů. Náležitosti, které se do knihy úrazů zapisují, jsou:

 • jméno a příjmení zraněného, datum jeho narození,
 • datum, čas a místo úrazu,
 • charakter úrazu, druh zranění, popis zraněné části těla,
 • zdroj a příčiny úrazu,
 • popis toho, jak k úrazu došlo,
 • počet zraněných osob,
 • jména případných svědků úrazu.

U drobných poranění, jako je povrchové pořezání, budete zpravidla jen ošetřeni na pracovišti. Pokud jsou zranění vážnější a vyžadují návštěvu lékaře, navštívit byste měli ideálně hned posudkového úrazového lékaře, tzv. Durchgangsarzt. Pokud to charakter a místo vašeho úrazu vyžaduje, navštívit můžete jakéhokoli nejbližšího nebo odborného lékaře (i v ČR), k posudkovému se ale budete muset dostavit, jakmile to bude možné. Váš zaměstnavatel by měl vědět, ke kterému Durchgangsarzt vás poslat. Ve Starke Jobs máme zasmluvněné tyto Durchgangsarzt:

 1. Dr. med. Gábor Balint, Töpferstraße 1, Marienberg, ordinační doba Po: 08:00-16:00, Út: 12:00-18:00, St: 08:00-13:00, Čt: 08:00-14:00, Pá, So, Ne: zavřeno, tel. +03735 23038/ +49373523038
 2. MVZ Chirurgie, Dipl. med. A. Weigel, Erzgebirgsklinikum MVZ GmbH, Albertstraße 2, Olbernhau, ordinační doba Po, Út, Čt: 08:00-12:00, 14:00 – 17:00, St, Pá: 08:00-12:00, Čt: 08:00-14:00, So, Ne: zavřeno, tel. 037360 72556 / +493736072556

Ať už vás jako první ošetří kterýkoli lékař, vždy řekněte, že se jedná o pracovní úraz a trvejte na tom, aby byla tato informace zanesena do lékařské zprávy.

Postup pro správné hlášení pracovních úrazů v Německu ze strany zaměstnance:

Ve zkratce, hlášení pracovního úrazu musí vždy obsáhnout tyto tři úkony:

 1. Oznamte pracovní úraz svému nadřízenému bez ohledu na to, zda k němu došlo na pracovišti, při výkonu práce mimo pracoviště či na cestě z nebo do zaměstnání. Úraz musíte oznámit do tří dnů ode dne, kdy se úraz stal.
 2. Vyhledejte lékaře, pokud to charakter vašeho úrazu vyžaduje.
 3. Dohlédněte na to, aby zaměstnavatel zapsal váš úraz do knihy úrazů.

I když stačí drobné poranění zalepit náplastí, trvejte na tom, aby bylo zapsáno do knihy úrazů. I zdánlivá banalita může způsobit velké komplikace, později ale těžko prokážete pracovní úraz.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel, když se mi stane pracovní úraz?

Pokud se v důsledku pracovního úrazu dostanete do pracovní neschopnosti, musí váš zaměstnavatel oznámit váš úraz příslušné úrazové pojišťovně. Kopii tohoto ohlášení pak musí poslat na místně příslušný inspektorát bezpečnosti práce (v Sasku je jím Abteilung 5 der Landsdirektion Sachsen se sídlem v Chemnitzu, Leipzigu a Drážďanech). Drobné úrazy, které si nežádají léčení, musí zaměstnavatel zanést do knihy úrazů. To je důležité pro vaši ochranu: kdyby vám zdánlivě banální úraz způsobil vážné komplikace, které už by mohly pracovní neschopnost přivodit, budou tyto komplikace považovány za pracovní úraz. Kdyby ale o vašem úrazu žádná zmínka neexistovala, těžko prokážete, že jde o úraz pracovní.

Průběh posouzení pracovního úrazu na cestě z nebo do zaměstnání

Přivodíte-li si úraz během cesty z nebo do práce, o tom, zda jde o úraz pracovní, rozhoduje úrazová pojišťovna v Německu. Své rozhodnutí opírá o lékařské zprávy, záznamy policie nebo o výpovědi poškozeného či případných svědků události.  Pojišťovna prověřuje příčinné souvislosti mezi situací, při které došlo k úrazu, a poškozením zdraví. V případě pochybností nechá úrazová pojišťovna vypracovat odborný posudek. Má-li pojišťovna všechny potřebné podklady, vydá rozhodnutí o uznání nebo zamítnutí pracovního úrazu. Proti tomuto rozhodnutí se můžete do jednoho měsíce odvolat, případně později i podat žalobu k sociálnímu soudu v Německu. V takovém případě se ale vždy poraďte s právníkem

Jak se platí pracovní úraz v Německu?

Každý zaměstnanec v Německu bez ohledu na typ nebo rozsah úvazku musí být ze zákona úrazově pojištěn. Toto úrazové pojištění sjednává a platí zaměstnavatel, OSVČ se pojišťují dobrovolně samy. Informaci o tom, u jaké úrazové pojišťovny máte pojištění právě vy, vám poskytne váš zaměstnavatel. Pro zaměstnance Starke Jobs je to VBG Berufsgenossenschaft. Připomínáme, že agenturní pracovníci jsou zaměstnanci agentury, nikoli firmy, kde pracují. Z úrazového pojištění v Německu pak v případě, že jste utrpěli pracovní úraz, čerpáte následující dávky:

 • Verletzengeld – jde o jakýsi úrazový příplatek, ze kterého pojišťovna hradí lékařskou péči i následné rehabilitace,
 • Übergangsgeld – v překladu přechodný příspěvek, v podstatě jde o náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti,
 • Pflegegeld – peníze, ze kterých pojišťovna hradí náklady na péči, pokud ji potřebujete,
 • renty a pozůstalostní dávky – pokud pracujete v Německu a přivodíte si smrtelný úraz, váš manžel či manželka a vaše děti budou mít nárok na vdovský a sirotčí důchod z Německa.

I v případě pracovního úrazu budete v klasické pracovní neschopnosti. Pokud pracujete v Německu déle než 4 týdny, zaměstnavatel vám v prvních 6 týdnech neschopnosti platí 100 procent čisté mzdy. Poté přejde povinnost vyplácet vám náhradu mzdy na vaši zdravotní pojišťovnu v Německu ve výši 70 procent hrubé mzdy.

Můžu se léčit v Česku, když jsem pendler, co pracuje v Německu?

Jako pendleři si můžete sami vybrat, za jakým lékařem budete jezdit. Potřebujete k tomu žlutou kartičku pojištěnce, se kterou máte nárok čerpat plnou lékařskou péči v zemi, ve které žijete. V Česku také můžete čerpat některé věcné dávky, které jsou typické pro Česko, ale Němci je nemají, a mají přímou souvislost s pracovním úrazem. Pro jejich čerpání potřebuejte dokument DA 1 (dříve E 123), který se vystavuje až po přezkoumání úrazu.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář