Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 7. května 2024 – S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto pojmu je poněkud obsáhlý, v češtině bychom mohli použít výraz uvolnění ze zaměstnání nebo odstavení od práce. V praxi se pojmem Freistellung označuje situace, kdy z nějakého důvodu nemůžete plnit pracovní povinnosti, ale náleží vám mzda nebo náhrada mzdy. Takové volno na svatbu nebo pohřeb je typickým Freistellung. Za Freistellung se také považuje i rodičovská nebo mateřská dovolené nebo stav, kdy pro vás zaměstnavatel nemá práci, ale pracovní poměr s vámi neukončil. Pokud budete chtít pojem Freistellung googlit, setkáte se s ním coby s výrazem pro osvobození od srážkové daně. Komplikované? Ale vůbec ne.

Co je přesně Freistellung v souvislosti s pracovními povinnostmi?

Freistellung v němčině označuje situaci, kdy je zaměstnanec dočasně zbaven pracovní povinnosti, například z důvodu dovolené, nemoci nebo jiných důvodů. Protože dovolenou či nemocenskou čerpají všichni zaměstnanci, Freistellung se tedy týká každého, kdo v Německu pracuje. Potřebujete k tomu pouze výslovný pokyn či souhlas zaměstnavatele, že nemusíte vykonávat pracovní povinnosti. Freistellung zaměstnavatel vysloví také v případě, že pro zaměstnance nemá práci nebo v případě, že se zaměstnanec dopustil protiprávního jednání, pro které není žádoucí, aby na pracovišti dále setrval.

Rozdíl mezi Freistellung a výpovědí

Oba pojmy znamenají v určitém ohledu to samé: pozastavení pracovního poměru. Rozdílné, a přitom zásadní, je ovšem to, že v případě výpovědi máte pevné datum, k jakému přestáváte mít povinnost své pracovní povinnosti plnit. U Freistellung žádné takové datum nenajdete. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele navíc musí zaměstnavatel uvést důvody, pro které váš pracovní poměr zaniká. Freistellung takové formální náležitosti nemá, důvody tedy nejsou pro jeho platnost potřeba.

Zaměstnanec, který dostane od zaměstnavatele Freistellung, tedy není automaticky nezaměstnaný. Naopak, jeho pracovní poměr nadále trvá, pouze nemůže z jistých důvodů plnit své pracovní povinnosti. I když dostanete výpověď v Německu a Freistellung zároveň, nezaměstnaným se stáváte až po uplynutí výpovědní lhůty. Do té doby jste stále zaměstnancem společnosti a pracovní smlouva i se svými ustanoveními nadále platí.

Můžu dostat Freistellung i výpověď v Německu zároveň?

Ano, skutečně mohou nastat situace, kdy dostanete výpověď ke konkrétnímu datu, ale do práce už do toho data chodit nebudete. Často se tak stává, pokud:

 • Pracovní místo zanikne a zaměstnavatel pro zaměstnance nemá jiné pracovní uplatnění
 • Hrozí ze strany zaměstnance únik důvěrných informací
 • Zaměstnanec porušil konkureční doložku své pracovní smlouvy
 • Zaměstnanec zvlášť závažným způsobem porušil pracovní smlouvu
 • Došlo k ohrožení důvěry u zaměstnance ve vedoucí funkci

Možné formy Freistellung v Německu

Jak jsme psali hned v úvodu, Freistellung v Německu má mnoho podob a ne vždy má negativní konotaci. Podoby Freistellung se liší hlavně co do jeho dočasnosti či proplacení takových dnů:

Neplacené Freistellung

Hned na úvod je důležité říci, že neplacené Freistellung není v Německu možné, a to ani v případě, že společnost prochází ekonomickou krizí. Jinak je tomu ale v případě, že zaměstnanec prokazatelně spáchal trestný čin a je v zájmu zaměstnavatele odstavit zaměstnance od pracovních povinností. V takovém případě totiž existuje možnost přenést vzniklé škody na zaměstnance a tyto nároky pak může zaměstnavatel odečíst od jeho mzdy. Přestože tedy tato situace není neplaceným Freistellung doslovně, za neplacené se z ekonomického hlediska skutečně označuje.

Neplacené volno ale může být výsledkem kolektivních dohod. Například pokud některý ze zaměstnanců dostal neplacenou dovolenou, mají nárok na neplacenou dovolenou za smluvených podmínek i ostatní zaměstnanci. Za neplacené volno se také považuje doba ošetřování člena rodiny, pokud zaměstnavatel neposkytuje i po tyto dny plnohodnotnou mzdu. Obvykle vám ale zaměstnavatel v Německu poskytne na péči o nemocné dítě neplacené volno, za které obdržíte náhradu mzdy od zdravotní pojišťovny. Ze zákona tedy není možné nařídit zaměstnanci neplacené volno, pokud o něj on sám výslovně nestojí a pokud mu to neumožní kolektivní dohoda.

Placené Freistellung

Při placeném Freistellung má zaměstnanec stále nárok na mzdu nebo náhradu mzdy. Na placené Freistellung ale nemáte žádný právní nárok, tedy nelze u zaměstnavatele jen tak požádat o uvolnění z práce za současné výplaty mzdy. Výjimkou jsou tyto zákonem stanovené nároky na placené Freistellung:

 • Těhotenství / mateřské či rodičovská dovolená
 • Ošetřování člena rodiny
 • Volno na hledání zaměstnání – platí pouze v případě výpovědi ze strany zaměstnavatelem nebo při blížícím se konci pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Návštěvy na úřadu práce v Německu
 • Návštěvy lékaře
 • Dovolená
 • Sonderurlaub – dny placeného volna na svatbu či pohřeb
 • Účast na konferencích, školeních či kurzech hrazených zaměstnavatelem

Počet dnů placeného Freistellung se v případech vypsaných výše liší. Zatímco ošetřovné na dítě v Německu čerpáte v roce 2024 po dobu 15 dní (u samoživitelů 30), na svatbu a pohřeb můžete čerpat pouze dva dny volna v roce.

Odvolatelné Freistellung

Takové Freistellung je možné kdykoli vzít zaměstnavatelem zpět a povolat zaměstnance zpět do práce. Takovému požadavku pak musí zaměstnanci vyhovět. Typickým příkladem odvolatelného Freistellung je dovolená zaměstnance, protže ta se uděluje na předem dohodnutou omezenou dobu. Dovolenou však může zaměstnavatel za zvlášť mimořádných okolností zrušit, v takovém případě ale musí převzít náklady zaměstnance na tuto dovolenou na sebe, pokud ji nelze realizovat v jiném termínu.

Neodvolatelné Freistellung

To jsou taková opatření, která nelze vzít zpět. Znamená to, že zaměstnavatel nadále odmítá spolupráci se zaměstnancem, což vede až k výpovědi jeho pracovního poměru. Nicméně i prvotně neodvolatelné Freistellung se může stát odvolatelným. Typická je výpověď zaměstnance, kterou obě strany po vzájemné domluvě stáhnou zpátky.

Legislativní základ pro uvolnění z práce

Za jakých podmínek platí Freistellung?

Obecně se rozlišuje mezi dvěma druhy uvolnění z práce: placeným a neplaceným. Záleží pak na okolnostech, kdy se které takové Freistellung použije. O tom, že neplacené Freistellung je samo o sobě nepřípustné, jsme psali. V určitých případech ale přeci jen může zaměstnanec na neplacené Freistellung nastoupit:

 • Zaměstnanec musí zůstat doma pečovat o nemocného člena rodiny
 • Koletivní smlouva nebo některé ustanovení pracovní smlouvy umožňují neplacené uvolnění z práce. V takovém případě ale musí být stanovena délka trvání i podmínky pro čerpání takového neplaceného uvolnění
 • Zaměstnavatel již někomu z kolegů poskytl neplacenou dovolenou, nárok na ni tímto získávají i o ostatní zaměstnanci

Kdy mají zaměstnanci nárok na placené Freistellung?

Zaměstnanec sám o sobě nerozhoduje o tom, jak bude čerpat placené uvolnění z práce. Nelze tedy přijít za nadřízeným a požadovat po něm týden placeného uvolnění z práce. Výjimkou je v tomto případě pouze dovolená, o které primárně rozhoduje sám zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele. Placeným uvolněním z práce je v Německu také účast zaměstnance na školení, kurzu či konferenci. Po tuto dobu zaměstnanec nevykonává práci, kterou má v pracovní smlouvě, je tedy uvolněn od této povinnosti. Zároveň je však jeho přítomnost na konferenci nebo účast na školení v zájmu zaměstnavatele, a proto zaměstnanci za tuto účast zaplatí plnou mzdu.

Může zaměstnanec Freistellung odmítnout?

V zásadě ano, pokud není v kolektivní nebo pracovní smlouvě žádná klauzule, která by o uvolnění z práce v Německu pojednávala. Pozor ale u společností fungujících podle tarifních smluv (typicky personální agentury). Ty totiž zaměstnavatelům dávají právo na uvolnění zaměstnance po udělení výpovědi bez nutnosti souhlasu zaměstnance. Na druhou stranu, i zaměstnavatel má právo odmítnout požadavek na uvolnění, tedy dovolenou, ze strany zaměstnance.

FAQ

Téma Freistellung v Německu je velmi obsáhlé a vydalo by na celou publikaci. Vybrali jsme proto nejčastější otázky, se kterými se na nás obracíte.

Co se stane s dovolenou při Freistellung?

Pokud zaměstnanci zbývá nevyčerpaná dovolená k poslednímu dni jeho pracovního poměru, musí mu ji zaměstnavatel proplatit s poslední výplatou.

Je lepší placené uvolnění z práce nebo odstupné?

Ve většině případů má placené uvolnění z práce přednost před odstupným. Odstupné může být velmi vysoké (polovina až celý hrubý měsíční plat za každý rok zaměstnaneckého poměru). V takovém případě pak zaměstnanec daní výplatu nejvyšší sazbou. Navíc než vždy má zaměstnanec na odstupné nárok.

Jak dlouho může uvolnění z práce v Německu trvat?

Doba možného uvolnění z práce závisí na mnoha faktorech, především pak na jeho typu. Například v případě dovolené může takové uvolnění trvat 24 pracovních dní ročně. Na ošetřování nemocného dítěte máte ze zákona 15 dní v roce, 30 dní jako samoživitelé. Naopak pokud dostanete od zaměstnavatele Freistellung, které předchází výpovědi, můžete být doma až 3 měsíce.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář