Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti
Zentrale: +493733 89990 41

Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Výpověď z pracovního poměru v Německu

Výpověď z pracovního poměru není nic jiného, než jednostranné ukončení pracovní smlouvy. Ať už o změně zaměstnání uvažujete sami nebo vám výpověď doručil zaměstnavatel, přečtěte si, jaká pracovní práva i povinnosti jako zaměstnanec máte, jak dlouhá je výpovědní lhůta nebo jaké náležitosti má platná výpověď obsahovat.

V první řadě připomeneme, že výpověď je možné podat pouze tehdy, existuje-li platná pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být podepsána do jednoho měsíce od prvního dne trvání pracovního poměru. Smlouva je uzavřena buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Smlouva na dobu určitou obsahuje jednoznačně definované datum ukončení doby trvání pracovního poměru. Pokud existuje jakákoli pochybnost, má se za to, že pracovní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Nezáleží přitom, jak je její platnost výslovně nazvána ve smlouvě.

Výpověď ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru v Německu může podat zaměstnavatel i zaměstnanec. Pokud chce výpověď v Německu podat zaměstnanec sám, je nutné věnovat pozornost formálním náležitostem výpovědi. V případě, že výpověď zaměstnance nebude obsahovat vše, co dle zákona obsahovat má, vystavuje se zaměstnanec riziku smluvní pokuty. Smluvní pokuta musí být upravena už v pracovní smlouvě a nesmí být vyšší než jedna měsíční mzda zaměstnance. Smluvní pokutu může zaměstnavatel odečíst z poslední mzdy.

Formální náležitosti výpovědi podané zaměstnancem

 • Výpověď podejte vždy písemně, bez ohledu na tom, zda máte písemnou pracovní smlouvu nebo nemáte.
 • Spočítejte a uveďte správně výpovědní dobu (jak na to se dočtete níže).
 • Uvažujte předem delší dobu doručení a doručte výpověď zaměstnavateli včas.

Nejběžnější formou doručení výpovědi zaměstnavateli je osobní předání výpovědi. V takovém případě si nechte jeden výtisk výpovědi podepsat nadřízeným na důkaz, že jste výpověď doručili. Zasíláte-li poštou, pošlete vždy doporučeně, podací lístek s číslem zásilky uschovejte. Podle čísla zásilky je možné v případě pochybností dohledat datum doručení výpovědi zaměstnavateli. Nezapomeňte, že jako zaměstnanec nemusíte při rozvázání pracovního poměru uvádět žádný důvod, který vás k tomuto kroku vede.

Výpověď v Německu musí obsahovat všechny formality, v případě její neúplnosti ale není výpověď neplatná, pokud ji nerozporujete u soudu.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď ze strany zaměstnavatele
V Německu se zákon o ochraně před výpovědí vztahuje na pracovní poměry, které trvají déle než 6 měsíců. Zákon o ochraně před výpovědí tedy vstupuje v platnost až po uplynutí zkušební doby, která je obvykle 6 měsíců.

Zákon o ochraně před výpovědí například stanoví, že výpověď ze strany zaměstnavatele musí být podána vždy z konkrétního důvodu. Důvody řádné výpovědi se musí týkat osoby nebo chování zaměstnance, nebo z naléhavých provozních důvodů.
Typické důvody řádné výpovědi jsou:

Osobní důvody – špatná kvalita práce, nedostatek dovedností, dlouhodobá nemoc, ztráta způsobilosti atd.

Důvody chování – neomluvená absence, úmyslné špatné plnění pracovních povinností, nedodržování vnitřních předpisů nebo jejich úmyslné porušování atd.

Provozní důvody – racionalizační opatření, odstávky, nedostatek objednávek, pokles prodeje.

Kromě řádné výpovědi má zaměstnavatel také možnost mimořádné výpovědi. Ta bývá podávána z vážného důvodu, který je obvykle způsoben nesprávným jednáním zaměstnance. Příkladem je třeba opakované odmítnutí práce, podvod nebo svévolná dovolená. K mimořádné výpovědi dochází okamžitě, zaměstnavatel nemusí dodržet zákonné výpovědní lhůty.

Okamžité výpovědi obvykle předchází i písemné vytýkací dopisy s varováním. Výpověď musí být vždy podána písemně. Protože výpověď je jednostranným aktem, nemusí ji zaměstnanec podepsat. Platnost výpovědi určuje již její samotné doručení. V případě osobního předání výpovědi však slouží podpis zaměstnance zároveň jako potvrzení o doručení výpovědi.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že je výpověď sociálně neopodstatněná nebo jinak neplatná, musí do tří týdnů od obdržení písemné výpovědi podat žalobu k pracovnímu soudu a požádat o přezkoumání.

POZOR: Ačkoli zákon o ochraně před propuštěním stanoví, že výpověď musí být sociálně odůvodněna a dochází k ní z důležitého důvodu, podle německého pracovního práva není zaměstnavatel povinen uvést tento důvod ve výpovědi uvést. Výjimky se vztahují pouze na pracovní vztahy s odborným vzděláváním nebo částečně na vztahy upravené v podnikové a kolektivní smlouvě.
Alternativou řádné výpovědi ze strany zaměstnavatele je výpověď s návrhem na změnu podmínek. Jedná se druh výpovědi, při které zaměstnavatel dává tuto výpověď zaměstnanci, se kterým se nechce pracovně rozloučit, ale zároveň ho nemůže nadále zaměstnávat na stejném pracovním místě a za stejných podmínek.

Díky této výpovědi zaměstnavatel může pracovní poměr vypovědět jako celek a navrhnout zaměstnanci uzavření nového s podmínkami odpovídajícími změněným okolnostem například změna pracoviště, pracovní doba nebo odměna. To má pro zaměstnance výhodu v tom, že nebude nezaměstnaný a že započtená délka zaměstnání ve společnosti zůstává zachována. Pokud však zaměstnanec nabídku na výpověď s návrhem na změnu podmínek od zaměstnavatele nepřijme, pracovní poměr skončí s ohledem na zákonné výpovědní lhůty.

Mimořádná (okamžitá) výpověď bez výpovědní lhůty

Zmíněný zákon umožňuje zaměstnavatelům také udělit zaměstnanci mimořádnou výpověď s okamžitou platností bez nutnosti dodržet výpovědní lhůtu. Uplatňuje se v případech, kdy setrvání zaměstnance ve společnosti není žádoucí, ovšem i důvody pro udělení této mimořádné výpovědi musí být podloženo reálnými důvody. Ty spočívají zejména ve zcela nesprávném plnění pracovních povinností. Typickými příklady bývá opakované odmítnutí plnění pracovních úkolů, neohlášená dovolená nebo podvod.

Je možné udělit ji také zaměstnanci, který se dopustil šikany, napadení nebo sexuálního obtěžování, ale také za konzumaci alkoholu nebo návykových látek na pracovišti. V případě mimořádné výpovědi není nutné udělit zaměstnanci v minulosti písemnou výtku, v případě méně závažných porušení se předchozí napomenutí ovšem doporučuje. Zaměstnanec tak má u méně závažných porušení možnost zvážit důsledky svého jednání a vyvarovat se jim do budoucna. Písemná výtka musí být zaměstnanci doručena ve lhůtě do dvou týdnů od incidentu, na který je zaměstnanec touto výtkou upozorněn.

Výpovědní lhůta v Německu

V Německu platí, že čím déle pro jednoho zaměstnavatele zaměstnanec pracuje, tím delší je ze zákona výpovědní lhůta:

 • Do 6 měsíců (tj. během zkušební doby): 14 dnů
 • Od 6 měsíců do 5 let: 1 měsíc
 • Po 5 letech: 2 měsíce
 • Po 8 letech: 3 měsíce
 • Po 10 letech: 4 měsíce
 • Po 12 letech: 5 měsíců
 • Po 15 letech: 6 měsíců
 • Po 20 letech: 7 měsíců

Kdy začíná běžet výpovědní lhůta?

Zatímco v České republice počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpovědní lhůta podána, v Německu může začít běžet již od poloviny měsíce. Rozhodující je tedy datum, kdy byla výpověď prokazatelně doručena:

 • Výpověď doručena mezi 1. a 15. dnem v měsíci: výpovědní lhůta od 16. dne téhož měsíce.
 • Výpověď doručena mezi 16. a posledním dnem v měsíci: výpovědní lhůta od 1. dne následujícího měsíce.

Zákon o ochraně před výpovědí

Výpověď není platná u osob taxativně uvedených v zákoně o ochraně před výpovědí, pokud nejsou splněny další náležitosti, jako například souhlas některého orgánu státní správy. Zákonem jsou chráněny tyto skupiny zaměstnanců:

 • Osoby s těžkým zdravotním postižením.
 • Ženy během těhotenství a po dobu 4 měsíců po porodu.
 • Ženy po potratu, ke kterému došlo po 12. týdnu těhotenství.
 • Zaměstnanci na rodičovské dovolené.
 • Další skupiny: členové odborů, učňové, zaměstnanci uvolnění ze zaměstnání z důvodu péče o osobu blízkou, zaměstnanci uvolnění pro výkon volené veřejné funkce (zastupitelé, poslanci apod.).

Výpověď během pracovní neschopnosti

V Německu, narozdíl od České republiky, mají zaměstnavatelé možnost rozvázat pracovní poměr i během trvání pracovní neschopnosti. Pro zaměstnance, kteří plní všechny své zákonné povinnosti během trvání pracovní neschopnosti, nehrozí žádná újma. K této možnosti se totiž zaměstnavatelé uchylují jen ve výjimečných případech, ze kterých jim plynou další ztráty, jako je například zrušení pracovního místa z organizačních důvodů nebo porušení povinností zaměstnance, který pracovní neschopnost prokazatelně předstírá.

Pokud pracovní poměr skončí během trvání pracovní neschopnosti, neztrácí zaměstnanec nárok na výplatu nemocenské. Povinnost její výplaty však již od následujícího dne po dni, ke kterému byl pracovní poměr ukončen, přechází na příslušnou Krankenkasse (zdravotní pojišťovnu).

Na odstupné vám v Německu vzniká nárok jen za určitých podmínek stanovených zákonem, nedostane jej každý propuštěný zaměstnanec.

Odstupné

Také v případě odstupného se zákonné poměry v Německu liší od právní úpravy v České republice. Na odstupné nemá, stejně jako u nás, nárok zaměstnanec, který pracovní poměr ukončí z vlastní vůle. Na odstupné ale nemá nárok ani zaměstnanec, jehož pracovní poměr byl ukončen ze strany zaměstnavatele, a to za předpokladu, že je výpověď platná. Právo na odstupné ale může vyplynout z kolektivní smlouvy nebo ze sociálního plánu sjednaného mezi zaměstnavatelem a odbory.

Nárok na odstupné naopak zaměstnanci vzniká v případě, že zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů a zaměstnanec proti výpovědi nepodá odpor. Ve výpovědi dané zaměstnavatelem musí být důvod výpovědi výslovně uveden, v opačném případě nárok na odstupné nevzniká.

Výše odstupného je v Německu poměrně příznivá, činí totiž polovinu měsíčního platu za každý odpracovaný rok. Za měsíční plat se v tomto případě považuje součet peněžního a nepeněžního plnění, na které má zaměstnanec právo v řádné pracovní době. To ocení především zaměstnanci, kteří na pracovišti strávili významný kus svého produktivního věku. Německé zákony zároveň myslí i na dlouhodobé zaměstnance vyššího věku, pro které je již hledání uplatnění pracovního trhu ztížené. Je-li propuštěnému zaměstnanci více než 50 let a pracoval-li pro zaměstnavatele déle než 15 let, má nárok na až 15 měsíčních platů odstupného. V případě pracovního poměru delšího než 20 let je pak stanovena částka až na 18 měsíčních výdělků.

Na odstupné má nárok také zaměstnanec, který proti výpovědi podal odpor k pracovnímu soudu. Pokud soud zjistí, že danou výpovědí nebyl pracovní poměr zrušen, ale zaměstnanec nemůže pokračovat v pracovním poměru, zruší soud toto pracovní místo a zaměstnavateli uloží povinnost uhradit zaměstnanci odstupné. Obdobný postup se použije i tehdy, nelze-li pokračovat v trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem z důvodů, které soud vyhodnotí jako organizační (provozní).

Odpor proti výpovědi

Nesouhlasí-li zaměstnanec s důvodem výpovědi, má právo podat odpor k pracovnímu soudu, a to do 3 týdnů ode dne, kdy mu byla výpověď doručena. Po marném uplynutí stanovené lhůty se i formálně neplatná výpověď stává platnou.

Musím se po ukončení pracovního poměru hlásit na úřadě práce?

Zákonná povinnost evidovat se u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání neexistuje. Je to však praktické z hlediska placení zdravotního a sociálního pojištění, které za osoby vedené v evidenci úřadu práce hradí stát. Možné je zaregistrovat se u úřadu práce i v případě, že máte již domluven nástup do nového zaměstnání, ale mezi datem ukončení předchozího pracovního poměru a datem nástupu do nového zaměstnání existuje určitá prodleva. Aby za vás stát i v tomto případě hradil zákonná pojištění, registrujte se u úřadu práce nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení pracovního poměru.

Podpora v nezaměstnanosti po výpovědi z práce v Německu

V případě, že jste v Německu trvale žili, máte povinnost zaregistrovat se nejprve na úřadu práce v této zemi. Po čtyřech týdnech můžete u českého úřadu práce požádat o převedení podpory v nezaměstnanosti do České republiky, případně do jiného členského státu EU, ve kterém se vyskytujete. Převod dávek v nezaměstnanosti je možný na tři měsíce s možností prodloužení o další maximálně tři měsíce.

Výjimkou jsou v tomto jako obvykle pendleři a přeshraniční pracovníci. Přeshraničním pracovníkem se myslí každý zaměstnanec, který zůstává trvale žít v České republice, ale dočasně se přesunul za zaměstnáním do zahraničí. Přeshraniční pracovník má právo požádat o podporu v nezaměstnanosti pouze v České republice.

Pendler je označením pro příhraničního pracovníka, který pracuje v zahraničí a který se minimálně jednou týdně vrací zpět do státu bydliště. Pendleři mohou žádat o podporu v nezaměstnanosti výhradně v zemi svého bydliště.

Náš blog

Německá pracovní smlouva umožní čerpat řadu výhod

Informace, Kariéra

Pracovní smlouva v Německu a nástup do nového zaměstnání Odhodlali jste se k zásadní změně, rozeslali životopis, absolvovali pohovor a...

Čtěte dále >

Diety v Německu: Kdy dostanu 28 € za celý den na služební cestě?

Finance

Za jakých podmínek mám nárok na diety v Německu? Na přelomu roku jsme vám přinesli článek, kterým jsme vás informovali...

Čtěte dále >

Práce v Německu po koroně: 5 profesí, které zažívají boom

Kariéra

Hledání práce v Německu po krizi: 5 profesí, které mají budoucnost Koronavirus nepřinesl pouze strach o zdraví nás a našich blízkých....

Čtěte dále >

Práce pro ženy v Německu podpořena stimulačním balíčkem

Finance

Podpora práce pro ženy v Německu je zásadním bodem stimulačního balíčku Ze stimulačního balíčku na podporu ekonomiky v Německu budou...

Čtěte dále >

Z Chomutova do Marienbergu a zpět bude od července jezdit autobus

Informace, Nezařazeno

Z Chomutova do Marienbergu začne pravidelně jezdit autobus Je pro vás práce v Německu nedostupná, protože nemáte řidičák nebo auto?...

Čtěte dále >

Restart ekonomiky po koronaviru: Extra Kindergeld i nižší daně v Německu

Finance

Stimulační balíček na podporu ekonomiky v Německu zahrnuje mimořádný Kindergeld a nižší daně O nakopnutí německé ekonomiky uvolněním miliard eur...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích, testy na Covid i karanténa skončí již v pátek

Informace

Vláda ČR zruší kontroly na hranicích již v pátek, testy na Covid-19 ani karanténa nebudou třeba První červnový den schválila...

Čtěte dále >

Německo je bezpečnou zemí, od poloviny června nepotřebují pendleři testy

Informace

Německo bez testů i karantény, některá omezení ale platí nadále v obou státech Od poloviny června do Německa bez jakéhokoli...

Čtěte dále >

Zdravotní pojištění v Německu: Přehled německých Krankenkasse

Informace, Zdraví

Krankenkasse: Jak vybrat nejvýhodnější zdravotní pojištění v Německu? V jednom z našich starších článků jsme se věnovali formám zdravotního pojištění...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích namátkou, zůstává povinnost vozit test na Covid-19

Informace

Kontroly na německých hranicích již jen namátkové, od června bez prokázání negativních testů na Covid-19 Kontroly z hraničních přechodů postupně...

Čtěte dále >

Koronavirus v Sasku: Život v Sasku se pomalu vrací do původní podoby

Informace, Volný čas

Koronavirus v Sasku: Protipandemická opatření se rozvolňují i u našich sousedů Koronavirus v Sasku se už skokově nešíří. Sasko proto...

Čtěte dále >

Koronavirus na ústupu, německé automobilky obnovují provoz

Informace

Závody BMW znovu spouštějí výrobní linky, koronavirus je zavřel na dva měsíce Koronavirus zastavil ekonomiku na několik týdnů po celém...

Čtěte dále >

Za ovládnutý koronavirus v Německu: vyšší mzdy sestrám a pečovatelkám

Finance, Kariéra

Koronavirus v Německu: Zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky dostanou poděkování v podobě vyšších mezd Koronavirus v Německu poskytl nový náhled...

Čtěte dále >

Hranice se otevřely, pendleři mohou opět za prací dojíždět

Informace

Omezení volného pohybu osob je zrušeno, od 27. dubna smějí pendleři překračovat hranice i bez karantény Vláda České republiky zrušila...

Čtěte dále >

Česká republika zavřela pendlerům hranice

Informace, Kariéra, Zdraví

Přes hranice jen jednou za 21 dní, vláda omezila pohyb pendlerů S účinností od 26. března uzavřela vláda České republiky hranice...

Čtěte dále >

Nová kontrola pohybu pendlerů: Knížka přeshraničního pracovníka

Informace, Zdraví

Knížka přeshraničního pracovníka: Do práce v Německu či Rakousku se bez ní už nedostanete K přísnějšímu dozoru nad pohybem osob přes...

Čtěte dále >

Hejtmani požadují zrušení výjimky pro pendlery, bojí se šíření nákazy

Informace, Zdraví

Zastupitelstva Karlovarského a Jihočeského kraje volají po zrušení výjimky pro pendlery Polovina nakažených onemocněním Covid-19 pracuje v zahraničí, nákaza se...

Čtěte dále >

Pendleři nerespektují nařízení vlády, ta jim chce zakázat cesty do práce

Informace, Zdraví

Nad pendlery se stahují mračna, nerespektují nařízení vlády Dne 18. března přijala vláda České republiky usnesení, které stanovuje pendlerům povinnost...

Čtěte dále >

Koronavirus v Sasku omezuje život, do práce v Německu se dostanete

Informace, Zdraví

Sasko vyzývá k omezení soukromého života občanů, do práce v Německu se ale stále dostanete Od 18. března přistupuje Sasko k omezení...

Čtěte dále >

Hranice do Německa uzavřené kvůli koronaviru

Informace, Zdraví

Hranice do Německa částečně uzavřené kvůli koronaviru Česká republika dne rozhodla 12. března 2020 o uzavření hranic se sousedními státy....

Čtěte dále >

Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Informace, Kariéra

Výpověď z pracovního poměru v Německu Výpověď z pracovního poměru není nic jiného, než jednostranné ukončení pracovní smlouvy. Ať už o změně...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen je v Berlíně státní svátek

Informace, Mezilidské vztahy, Volný čas

Letos podruhé oslavují berlíňané mezinárodní den žen dnem pracovního klidu Když v roce 1908 protestovaly newyorské ženy za svou rovnoprávnost,...

Čtěte dále >

Školní prázdniny v Německu 2020 – Sasko a Bavorsko

Informace, Volný čas

Prázdniny v Německu 2020:  Požádejte o dovolenou včas Možná se vám bude zdát předčasné zmiňovat letní školní prázdniny v březnu....

Čtěte dále >

Stěhování do Německa – co zařídit a na co nezapomenout?

Finance, Nezařazeno, Rodina

Stěhování do Německa vs. denní dojíždění? V jednom z našich předchozích článků jsme se věnovali tématu hledání práce v Německu. Z vlastní zkušenosti...

Čtěte dále >

Neschopenka 2020 a náležitosti pro uznání v Německu

Finance, Informace

Neschopenka v Německu 2020 – Jak se zachovat při nemoci a neohrozit své pracovní místo Nachlazení nebo nemoc si nevybírá,...

Čtěte dále >

Státní svátky Německo 2020

Informace, Volný čas

Státní svátky: Německo 2020 Státním svátkům v Německu jsme se věnovali již v loňském článku. Přečtěte si článek státní svátky:...

Čtěte dále >

Platy v Německu

Finance

Platy v Německu: třetina pracujících v západním Německu bere pod dva tisíce hrubého Pokud zvažujete hledání práce v Německu, pravděpodobně...

Čtěte dále >

Jak napsat strukturovaný životopis? Vytvořte si životopis online!

Kariéra

Jak napsat životopis? Ačkoli strukturovaný životopis na první pohled vypadá jako fádní a stručný výpis života, napsat ho správně zas...

Čtěte dále >

Bankovní účet v Německu ušetří stovky korun měsíčně

Finance, Informace

Bankovní účet u německé banky může pendlerům ušetřit spoustu peněz Na jedné straně nižší kurz koruny vůči euru při výplatě...

Čtěte dále >

Němčina: Studium němčiny je jednodušší, než se zdá

Kariéra, Volný čas

A zase ta němčina: záludná a nelogická? Ve skutečnosti jednodušší, než se zdá. Němčina je pro Čechy jazykem nedůležitým. Studenti...

Čtěte dále >

6 komentářů

 1. Jiří Chadima

  Dobrý den,
  K 31.3.2020 mi končí smlouva s agenturou. Vzhledem k situaci s koronavirem nepředpokládám, že mi smlouvu prodlouží. Jde o to, že momentálně marodím se zády a zajímá mě jestli mi AOK bude dál platit i po skončení smlouvy.
  Děkuji moc za odpověď!

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, zdravotní pojišťovna vyplácí nemocenské dávky ještě 30 dní po ukončení pracovního poměru.

   Odpovězte
 2. Marie Libánská

  Mohla bych dostat jen informaci ?Pracuji v Německu jsem vedená pod agenturou , která mi zprostředkovala práci ve Firmě , ta to Firma se uzavírá z důvodu Coronaviru 19 a já mám smlouvu s Agenturou na dobu na neurčito Může mi agentura dát výpověď neboť v dané situaci mi práci novou nesežene a za to , že to není moje chyba , že nastala taková situace a do jeké doby bych mohla výpověď dostat, když mám smlouvu na neurčito a zdali mám nárok na nějaký odstupný ?? Zatím to tedy nehrozí , ale potřebovala bych vědět jak mám pak postupovat a co dělat popřípadě jít u nás na úřád práce nebo se pokusit sehnat novou práci , ale v situaci jaká momentálně nastala v cele evropě si myslím práci někde schánět bych asi nemohla a práci asi těžko scháněla . Děkuji předem za Informaci

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, agentura Vás může propustit pro nadbytečnost, stejně jako jakýkoli jiný zaměstnavatel. S výpovědí se samozřejmě můžete evidovat u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a zároveň čerpat podporu v nezaměstnanosti, případně další nepojistné sociální dávky dle situace.

   Odpovězte
 3. Miloš

  Dobrý den, dostal jsem v Německu výpověď. Pokud bych se tam přihlásil na úřad práce a žádal o podporu musím být v Německu? Jsem totiž už v ČR a nevím kdy se bude možné vrátit zpět bez nutnosti karantén.
  A pokud bych se už do Německa nevracel a našel si práci doma co vše musím v Německu vyřídit. Mám výpověď k 30.4.

  Děkuji za odpověď.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, dle aktuálně platného usnesení vlády ČR máte možnost vycestovat do Německa bez následné karantény za účelem vyřízení bezodkladné úřední záležitosti. Mezi tu návštěva úřadu práce patří. Jak bude situace vypadat ke 30. dubnu, potažmo k 4. květnu, kdy je nejbližší následující pracovní den, zjistíte z webu ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz. Jen dodám, že podporu v nezaměstnanosti vyplácí ten stát, kde má zaměstnanec bydliště. (V současnosti ovšem Evropský parlament jedná o možnosti čerpat podporu v nezaměstnanci i v zemi, ve které zaměstnanec pracoval déle než 12 předchozích měsíců.) K žádosti o podporu v nezaměstnanosti doložíte potvrzení o průměrném měsíčním výdělku vystavené zaměstnavatelem. Důležité jsou příjmy za poslední dva roky před datem evidence mezi uchazeče o zaměstnání.

   Odpovězte

Zanechat komentář