Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 9. března 2020 – Výpověď v Německu z pracovního poměru není nic jiného, než jednostranné ukončení pracovní smlouvy. Ať už o změně zaměstnání uvažujete sami nebo vám výpověď doručil zaměstnavatel, přečtěte si, jaká pracovní práva i povinnosti jako zaměstnanec máte, jak dlouhá je výpovědní lhůta nebo jaké náležitosti má platná výpověď obsahovat. V první řadě připomeneme, že výpověď je možné podat pouze tehdy, existuje-li platná pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být podepsána do jednoho měsíce od prvního dne trvání pracovního poměru. Smlouva je uzavřena buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Smlouva na dobu určitou obsahuje jednoznačně definované datum ukončení doby trvání pracovního poměru. Pokud existuje jakákoli pochybnost, má se za to, že pracovní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Nezáleží přitom, jak je její platnost výslovně nazvána ve smlouvě.

Výpověď ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru v Německu může podat zaměstnavatel i zaměstnanec. Pokud chce výpověď v Německu podat zaměstnanec sám, je nutné věnovat pozornost formálním náležitostem výpovědi. V případě, že výpověď zaměstnance nebude obsahovat vše, co dle zákona obsahovat má, vystavuje se zaměstnanec riziku smluvní pokuty. Smluvní pokuta musí být upravena už v pracovní smlouvě a nesmí být vyšší než jedna měsíční mzda zaměstnance. Smluvní pokutu může zaměstnavatel odečíst z poslední mzdy.

Formální náležitosti výpovědi podané zaměstnancem

 • Výpověď podejte vždy písemně, bez ohledu na tom, zda máte písemnou pracovní smlouvu nebo nemáte.
 • Spočítejte a uveďte správně výpovědní dobu (jak na to se dočtete níže).
 • Uvažujte předem delší dobu doručení a doručte výpověď zaměstnavateli včas.

Nejběžnější formou doručení výpovědi zaměstnavateli je osobní předání výpovědi. V takovém případě si nechte jeden výtisk výpovědi podepsat nadřízeným na důkaz, že jste výpověď doručili. Zasíláte-li poštou, pošlete vždy doporučeně, podací lístek s číslem zásilky uschovejte. Podle čísla zásilky je možné v případě pochybností dohledat datum doručení výpovědi zaměstnavateli. Nezapomeňte, že jako zaměstnanec nemusíte při rozvázání pracovního poměru uvádět žádný důvod, který vás k tomuto kroku vede.

výpověď z pracovního poměru v německu

Výpověď v Německu musí obsahovat všechny formality, v případě její neúplnosti ale není výpověď neplatná, pokud ji nerozporujete u soudu.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

V Německu se zákon o ochraně před výpovědí vztahuje na pracovní poměry, které trvají déle než 6 měsíců. Zákon o ochraně před výpovědí tedy vstupuje v platnost až po uplynutí zkušební doby, která je obvykle 6 měsíců.

Zákon o ochraně před výpovědí například stanoví, že výpověď ze strany zaměstnavatele musí být podána vždy z konkrétního důvodu. Důvody řádné výpovědi se musí týkat osoby nebo chování zaměstnance, nebo z naléhavých provozních důvodů.

Typické důvody řádné výpovědi jsou:

Osobní důvody – špatná kvalita práce, nedostatek dovedností, dlouhodobá nemoc, ztráta způsobilosti atd.

Důvody chování – neomluvená absence, úmyslné špatné plnění pracovních povinností, nedodržování vnitřních předpisů nebo jejich úmyslné porušování atd.

Provozní důvody – racionalizační opatření, odstávky, nedostatek objednávek, pokles prodeje.

Mimořádná výpověď v Německu

Kromě řádné výpovědi má zaměstnavatel také možnost mimořádné výpovědi. Ta bývá podávána z vážného důvodu, který je obvykle způsoben nesprávným jednáním zaměstnance. Příkladem je třeba opakované odmítnutí práce, podvod nebo svévolná dovolená. K mimořádné výpovědi dochází okamžitě, zaměstnavatel nemusí dodržet zákonné výpovědní lhůty.

Okamžité výpovědi obvykle předchází i písemné vytýkací dopisy s varováním. Výpověď musí být vždy podána písemně. Protože výpověď je jednostranným aktem, nemusí ji zaměstnanec podepsat. Platnost výpovědi určuje již její samotné doručení. V případě osobního předání výpovědi však slouží podpis zaměstnance zároveň jako potvrzení o doručení výpovědi.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že je výpověď sociálně neopodstatněná nebo jinak neplatná, musí do tří týdnů od obdržení písemné výpovědi podat žalobu k pracovnímu soudu a požádat o přezkoumání.

POZOR: Ačkoli zákon o ochraně před propuštěním stanoví, že výpověď musí být sociálně odůvodněna a dochází k ní z důležitého důvodu, podle německého pracovního práva není zaměstnavatel povinen uvést tento důvod ve výpovědi uvést. Výjimky se vztahují pouze na pracovní vztahy s odborným vzděláváním nebo částečně na vztahy upravené v podnikové a kolektivní smlouvě.
Alternativou řádné výpovědi ze strany zaměstnavatele je výpověď s návrhem na změnu podmínek. Jedná se druh výpovědi, při které zaměstnavatel dává tuto výpověď zaměstnanci, se kterým se nechce pracovně rozloučit, ale zároveň ho nemůže nadále zaměstnávat na stejném pracovním místě a za stejných podmínek.

Díky této výpovědi zaměstnavatel může pracovní poměr vypovědět jako celek a navrhnout zaměstnanci uzavření nového s podmínkami odpovídajícími změněným okolnostem například změna pracoviště, pracovní doba nebo odměna. To má pro zaměstnance výhodu v tom, že nebude nezaměstnaný a že započtená délka zaměstnání ve společnosti zůstává zachována. Pokud však zaměstnanec nabídku na výpověď s návrhem na změnu podmínek od zaměstnavatele nepřijme, pracovní poměr skončí s ohledem na zákonné výpovědní lhůty.

Mimořádná (okamžitá) výpověď bez výpovědní lhůty

Zmíněný zákon umožňuje zaměstnavatelům také udělit zaměstnanci mimořádnou výpověď s okamžitou platností bez nutnosti dodržet výpovědní lhůtu. Uplatňuje se v případech, kdy setrvání zaměstnance ve společnosti není žádoucí, ovšem i důvody pro udělení této mimořádné výpovědi musí být podloženo reálnými důvody. Ty spočívají zejména ve zcela nesprávném plnění pracovních povinností. Typickými příklady bývá opakované odmítnutí plnění pracovních úkolů, neohlášená dovolená nebo podvod.

Je možné udělit ji také zaměstnanci, který se dopustil mobbingu na pracovišti, napadení nebo sexuálního obtěžování, ale také za konzumaci alkoholu nebo návykových látek na pracovišti. V případě mimořádné výpovědi není nutné udělit zaměstnanci v minulosti písemnou výtku, v případě méně závažných porušení se předchozí napomenutí ovšem doporučuje. Zaměstnanec tak má u méně závažných porušení možnost zvážit důsledky svého jednání a vyvarovat se jim do budoucna. Písemná výtka musí být zaměstnanci doručena ve lhůtě do dvou týdnů od incidentu, na který je zaměstnanec touto výtkou upozorněn.

Výpovědní lhůta v Německu

V Německu platí, že čím déle pro jednoho zaměstnavatele zaměstnanec pracuje, tím delší je ze zákona výpovědní lhůta:

 • Do 6 měsíců (tj. během zkušební doby): 14 dnů ode dne podání výpovědi
 • Od 7 měsíců do 2 let: 1 měsíc od 15. nebo posledního dne v měsíci
 • Po 2 letech: 1 měsíc
 • Po 5 letech: 2 měsíce
 • Po 8 letech: 3 měsíce
 • Po 10 letech: 4 měsíce
 • Po 12 letech: 5 měsíců
 • Po 15 letech: 6 měsíců
 • Po 20 letech: 7 měsíců

Kdy začíná běžet výpovědní lhůta?

Výpovědní lhůta v Německu začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni podání výpovědi. Pokud váš pracovní poměr trvá méně než dva roky, je možné počítat výpovědní lhůtu už od poloviny měsíce, jak je uvedeno v odstavci výše.

Zákon o ochraně před výpovědí

Výpověď není platná u osob taxativně uvedených v zákoně o ochraně před výpovědí, pokud nejsou splněny další náležitosti, jako například souhlas některého orgánu státní správy. Zákonem jsou chráněny tyto skupiny zaměstnanců:

 • Osoby s těžkým zdravotním postižením.
 • Ženy během těhotenství a po dobu 4 měsíců po porodu.
 • Ženy po potratu, ke kterému došlo po 12. týdnu těhotenství.
 • Zaměstnanci na rodičovské dovolené.
 • Další skupiny: členové odborů, učňové, zaměstnanci uvolnění ze zaměstnání z důvodu péče o osobu blízkou, zaměstnanci uvolnění pro výkon volené veřejné funkce (zastupitelé, poslanci apod.).

Co když onemocním ve výpovědní době?

V Německu, narozdíl od České republiky, mají zaměstnavatelé možnost dát zaměstnanci výpověď i během trvání pracovní neschopnosti. Pro zaměstnance, kteří plní všechny své zákonné povinnosti během trvání pracovní neschopnosti, nehrozí žádná újma. K této možnosti se totiž zaměstnavatelé uchylují jen ve výjimečných případech, ze kterých jim plynou další ztráty, jako je například zrušení pracovního místa z organizačních důvodů nebo porušení povinností zaměstnance, který pracovní neschopnost prokazatelně předstírá.

Pokud pracovní poměr skončí během trvání pracovní neschopnosti, neztrácí zaměstnanec nárok na výplatu nemocenské. Povinnost její výplaty však již od následujícího dne po dni, ke kterému došlo k ukončení pracovního poměru, přechází na příslušnou Krankenkasse (zdravotní pojišťovnu). Ta přebírá platbu nemocenské až na max. 78 týdnů, kdy stále spadáte pod systém německého zdravotního pojištění. Pokud po ukončení pracovní neschopnosti nenastoupíte do pracovního poměru znovu v Německu, je nutné se přihlásit zpět do systému českého zdravotního pojištění a z německého se nejdéle do 8 pracovních dnů odhlásit.

výpověď z pracovního poměru v německu

Na odstupné vám v Německu vzniká nárok jen za určitých podmínek stanovených zákonem, nedostane jej každý propuštěný zaměstnanec.

Odstupné

Také v případě odstupného se zákonné poměry v Německu liší od právní úpravy v České republice. Na odstupné nemá, stejně jako u nás, nárok zaměstnanec, který pracovní poměr ukončí z vlastní vůle. Na odstupné ale nemá nárok ani zaměstnanec, jehož pracovní poměr ukončil zaměstnavatel, a to za předpokladu, že je výpověď platná. Právo na odstupné ale může vyplynout z kolektivní smlouvy nebo ze sociálního plánu sjednaného mezi zaměstnavatelem a odbory.

Nárok na odstupné naopak zaměstnanci vzniká v případě, že zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů a zaměstnanec proti výpovědi nepodá odpor. Ve výpovědi dané zaměstnavatelem musí zaměstnavatel důvod výpovědi výslovně uvést, v opačném případě nárok na odstupné nevzniká.

Na odstupné není nárok

Výše odstupného je v Německu poměrně příznivá, činí totiž polovinu měsíčního platu za každý odpracovaný rok. Za měsíční plat se v tomto případě považuje součet peněžního a nepeněžního plnění, na které má zaměstnanec právo v řádné pracovní době. To ocení především zaměstnanci, kteří na pracovišti strávili významný kus svého produktivního věku. Německé zákony zároveň myslí i na dlouhodobé zaměstnance vyššího věku, pro které je již hledání uplatnění pracovního trhu ztížené. Je-li propuštěnému zaměstnanci více než 50 let a pracoval-li pro zaměstnavatele déle než 15 let, má nárok na až 15 měsíčních platů odstupného. V případě pracovního poměru delšího než 20 let dostanete až 18 měsíčních výdělků.

Na odstupné má nárok také zaměstnanec, který proti výpovědi podal odpor k pracovnímu soudu. Pokud soud zjistí, že danou výpovědí nedošlo ke zrušení pracovního poměr, ale zaměstnanec nemůže pokračovat v pracovním poměru, zruší soud toto pracovní místo a zaměstnavateli uloží povinnost uhradit zaměstnanci odstupné. Obdobný postup se použije i tehdy, nelze-li pokračovat v trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem z důvodů, které soud vyhodnotí jako organizační (provozní).

Odpor proti výpovědi

Nesouhlasí-li zaměstnanec s důvodem výpovědi, má právo podat odpor k pracovnímu soudu, a to do 3 týdnů ode dne doručení výpovědi. Po marném uplynutí stanovené lhůty se i formálně neplatná výpověď stává platnou.

Musím se po ukončení pracovního poměru hlásit na úřadě práce?

Zákonná povinnost evidovat se u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání neexistuje. Je to však praktické z hlediska placení zdravotního a sociálního pojištění, které za osoby vedené v evidenci úřadu práce hradí stát. Můžete se zaregistrovat u úřadu práce i v případě, že jste již domluveni na nástupu do nového zaměstnání, ale mezi datem ukončení předchozího pracovního poměru a datem nástupu do nového zaměstnání existuje určitá prodleva. Aby za vás stát i v tomto případě hradil zákonná pojištění, registrujte se u úřadu práce nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení pracovního poměru.

Podpora v nezaměstnanosti po výpovědi z práce v Německu

V případě, že jste v Německu trvale žili, musíte se zaregistrovat nejprve na úřadu práce v Německu. Po čtyřech týdnech můžete u českého úřadu práce požádat o převedení podpory v nezaměstnanosti do České republiky, případně do jiného členského státu EU, ve kterém se vyskytujete. Převod dávek v nezaměstnanosti je možný na tři měsíce s možností prodloužení o další maximálně tři měsíce.

Výjimkou jsou v tomto jako obvykle pendleři a přeshraniční pracovníci. Přeshraničním pracovníkem se myslí každý zaměstnanec, který zůstává trvale žít v České republice, ale dočasně se přesunul za zaměstnáním do zahraničí. Přeshraniční pracovník má právo požádat o podporu v nezaměstnanosti první čtyři týdny v Německu, posléze v České republice. Tuto čtyřtýdenní lhůtu lze zkrátit na žádost uchazeče o zaměstnání, pokud se trvale vrací do ČR (nebo do jiné země).

Pendler je označením pro příhraničního pracovníka, který pracuje v zahraničí a který se minimálně jednou týdně vrací zpět do státu bydliště. Pendleři mohou žádat o podporu v nezaměstnanosti výhradně v zemi svého bydliště.

Náš blog

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce 2022 v Německu přes agenturu...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

[/vc_column_text]

60 Kommentare

 1. Jiří Chadima

  Dobrý den,
  K 31.3.2020 mi končí smlouva s agenturou. Vzhledem k situaci s koronavirem nepředpokládám, že mi smlouvu prodlouží. Jde o to, že momentálně marodím se zády a zajímá mě jestli mi AOK bude dál platit i po skončení smlouvy.
  Děkuji moc za odpověď!

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, zdravotní pojišťovna vyplácí nemocenské dávky ještě 30 dní po ukončení pracovního poměru.

   Odpovězte
  2. Ingrid Kovalčíková

   Dobry den,chcem podat vypoved u zamestnavatela uz po 3 odpracovanych tyzdnoch.Mozem tak urobit a s akou vypovednou lehotou to mozem rátať ked mam kolektivnu zmluvu so 6 mesacnou vypovednou lehotou a to 2 tyzdnovou vypovednou lehotou?

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, během zkušební doby platí 14denní výpovědní lhůta. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 2. Marie Libánská

  Mohla bych dostat jen informaci ?Pracuji v Německu jsem vedená pod agenturou , která mi zprostředkovala práci ve Firmě , ta to Firma se uzavírá z důvodu Coronaviru 19 a já mám smlouvu s Agenturou na dobu na neurčito Může mi agentura dát výpověď neboť v dané situaci mi práci novou nesežene a za to , že to není moje chyba , že nastala taková situace a do jeké doby bych mohla výpověď dostat, když mám smlouvu na neurčito a zdali mám nárok na nějaký odstupný ?? Zatím to tedy nehrozí , ale potřebovala bych vědět jak mám pak postupovat a co dělat popřípadě jít u nás na úřád práce nebo se pokusit sehnat novou práci , ale v situaci jaká momentálně nastala v cele evropě si myslím práci někde schánět bych asi nemohla a práci asi těžko scháněla . Děkuji předem za Informaci

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, agentura Vás může propustit pro nadbytečnost, stejně jako jakýkoli jiný zaměstnavatel. S výpovědí se samozřejmě můžete evidovat u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a zároveň čerpat podporu v nezaměstnanosti, případně další nepojistné sociální dávky dle situace.

   Odpovězte
 3. Miloš

  Dobrý den, dostal jsem v Německu výpověď. Pokud bych se tam přihlásil na úřad práce a žádal o podporu musím být v Německu? Jsem totiž už v ČR a nevím kdy se bude možné vrátit zpět bez nutnosti karantén.
  A pokud bych se už do Německa nevracel a našel si práci doma co vše musím v Německu vyřídit. Mám výpověď k 30.4.

  Děkuji za odpověď.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, dle aktuálně platného usnesení vlády ČR máte možnost vycestovat do Německa bez následné karantény za účelem vyřízení bezodkladné úřední záležitosti. Mezi tu návštěva úřadu práce patří. Jak bude situace vypadat ke 30. dubnu, potažmo k 4. květnu, kdy je nejbližší následující pracovní den, zjistíte z webu ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz. Jen dodám, že podporu v nezaměstnanosti vyplácí ten stát, kde má zaměstnanec bydliště. (V současnosti ovšem Evropský parlament jedná o možnosti čerpat podporu v nezaměstnanci i v zemi, ve které zaměstnanec pracoval déle než 12 předchozích měsíců.) K žádosti o podporu v nezaměstnanosti doložíte potvrzení o průměrném měsíčním výdělku vystavené zaměstnavatelem. Důležité jsou příjmy za poslední dva roky před datem evidence mezi uchazeče o zaměstnání.

   Odpovězte
  2. Tomáš

   Dobrý den, dostal jsem s kolegy výpověď od 2.11. letošního roku, kvůli stěžejní situaci ohledně zavření hranic. Máme přislíbenou práci v měsíci březnu. Chci se optat, zda se musím hned hlásit v České republice na pracovní úřad, abych nepřišel o peníze za měsíc? Díky za odpověď, Lang.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, je lepší se na úřadu práce zaregistrovat už jen kvůli povinným odvodům na zdravotní pojištění. Není nutné se evidovat jako uchazeč o zaměstnání, pokud si jste jist, že v březnu nastoupíte. Případně jistě lze vše prokonzultovat přímo na příslušném ÚP. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 4. Simona

  Dobrý den, prosím poraďte mi šla jsem marodit a dostala jsem výpověď od zaměstnavatele ve zkušební době. Můžu počítat že mi to pojišťovna zaplatí a uzná mi pracovni.neschopnost nebo už nejsem ani pojištěná. Děkuju

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud máte trvalé bydliště v Česku, pak jste v Německu pojištěná až do dne, kterým Vám končí pracovní poměr v Německu, pokud neuzavřete jinou pracovní smlouvu. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 5. Hed

  Ahoj:) je tu nějaký pendler, co pracuje v Německu? V červnu mi drtila mašina v práci prsty. Od té doby jsem nemocná a doktoři mě stále do práce nepustí, protože mi zůstali zkřivené a bolestivé. Teď mi volal kolega, že jestli v srpnu nepřijdu, dostanu výpověď. První otázka je: když nemám vlastní úrazovou pojistku, mají to německé firmy jako u nás v Čr? a druhá: mají právo mě vůbec vyhodit, když jsem nemocná a ještě s pracovním úrazem? a nemám potom nárok na odstupné, když mě vyhodí z důvodu nemoci? (PS: pracuji tam 2roky, takže nejsem ve zkušební době) Děkuji moc za všechny odpovědi 🙂

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, firmy jsou v Německu pojištěny pro případ, že nastane pracovní úraz nebo nemoc z povolání u zaměstnance. Úrazové pojištění kryje skutečné náklady na léčbu a rehabilitaci, je-li nutná, pouze v případě, že byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy ze strany zaměstnance. Výpověď během pracovní neschopnosti je možná z důvodů vypsaných v zákoně o ochraně zaměstnanosti. Podle toho je pak určen případný nárok na odstupné. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
  2. Petra Autor

   Dobrý den, pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání musí mít zaměstnavatel v Německu uzavřené ze zákona. Ke druhé části dotazu, ano, v Německu je možné rozvázat pracovní poměr i se zaměstnancem v pracovní neschopnosti. Odstupné je poskytnuto tomu, kdo je propuštěn z organizačních důvodů. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 6. Zbyněk Horák

  Dobrý den, pracuji u Německé firmy 4 roky a dva měsíce jako lodní kapitán, nyní jsem již 10 měsíců nemocen a předpokládám že mě zaměstnavatel propustí. Je mi 63 let, v důchodu ještě nejsem. Mám nárok na odstupné??
  Děkuji za info. Horák Zbyněk

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, nárok na odstupné vychází z důvodu uvedeného ve výpovědi. Nárok na odstupné má ten, kdo je propuštěn z organizačních důvodů. Odstupné může být ale také předmětem kolektivní smlouvy Vašeho zaměstnavatele. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 7. Tomas Holy

  Dobry den,
  pracuji na zivnostensky list jako poradce pro prevazne pro nemeckou firmu na smlouvu (poradenstvi, preklady). Ziji trvale v CR a do Nemecka jezdim jen 1-2x mesicne. Musi za mne firma v Nemecku platit pojisteni, i kdyz si zdravotni a socialni hradim v CR?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, s tímto dotazem Vás odkážu na jednotné kontaktní místo, které funguje při některých živnostenských úřadech v Česku. JKM poskytuje informace o podnikání v jiných členských státech EU. Abyste nemusel dlouze hledat, posílám odkaz na úřad ve Zlíně. Když sem zavoláte a zeptáte se, zodpoví Vám nejlépe. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 8. Erik Krejčí

  Dobrý den,
  pracuji už téměř 7 let pro italskou společnost se zastoupením v Německu. Pracovní smlouvu mám německou a jsem vlastně pendler.
  Včera mi bylo oznámeno, že se do konce roku německá pobočka uzavírá a já mám přejít pod agenturua a to ještě do konce měsíce. tj. 31.10.2020
  Jedná se více či míně o výpověď s návrhem na jiného zaměsnavatele. Pod agenturou! Ta má mnohé nevýhody, hlavně novou pracovní smlouvu. To se mi samožřejmě nelíbí. Podotákám, že nejsem žádná uklízečka v hotelu, ale dělám specializovanou práci. Opravy CNC.
  Otázkou je, můžou to takle rychle?
  Pokud nesouhlasím s návrhem společnosti, jak nejlépe postupovat?
  Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Pokud jste měl na mysli tento komentář, ten tu stále je. Nikdo ho nesmazal. 🙂 Ne vždy však vím odpověď z hlavy, a proto se obracím na příslušné instituce, abych pro naše tazatele zjistila relevantní odpověď. A to bohužel někdy trvá. Zjistím informace a ozvu se. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 9. Erik

  Super!!! Tak co se vám nehodí do krámu, to smažete!!! Díky za pomoc teda!!!!

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud jsme něco smazali, pak se za to omlouváme a určitě v tom nebyl žádný záměr, jako chyba, která se může vloudit. Napište nám znovu, pokusíme se Váš požadavek vyřešit. 🙂 Hezký den, Petra

   Odpovězte
 10. Matus

  Dobry den, mam vypovednu lehotu 1mesiac (1.12- 31.12.2020) zial neviem ci ostanem vsetky dni v praci.. pravdepodobne 18.12.2020 cestujem domov a teda ostane mi 6dni ktore neodpracujem.. Aka mi hroza pokuta? Resp kolko eur mi stiahnu s platu? Dakujem vam

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, na toto se zeptejte přímo u Vašeho nadřízeného. Dost možná lze použít na tyto volné dny přesčasové hodiny, dost možná Vám na tyto dny žádnou pokutu nevyměří, ale nedostanete je zkrátka nijak zaplacené. Situací, které mohou nastat, je tedy příliš mnoho na to, abychom Vám uměli odpovědět bez znalosti dohod na Vašem pracovišti. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 11. Daniel

  Dobrý den, chci se zeptat, pracuji v Německu jako pendler, zaměstnán agenturou, momentálně ve zkušební době. V uplynulém měsíci se mi projevili problémy s kolenem. Zatím čekám na výsledky magnetické rezonance, ale podle doktora to vypadá, že možná bude potřeba operace. Obávám se však, že v tom případě mi agentura vypoví smlouvu. Pokud tedy budu na neschopence a dostanu výpověď, mám nějaký nárok nadále pobírat nemocenskou, nebo mi po 30 dnech nárok skončí a budu bez příjmu? Nebo je ještě nějaké jiné řešení?

  Předem moc děkuji za odpověď!

  S pozdravem,

  Daniel H.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, Danieli. Do tří dnů ode dne, kdy skončil Váš pracovní poměr, byste se měl přihlásit na úřadu práce i k českému zdravotnímu pojištění. Pojišťovny by se měly informaci o Vaší pracovní neschopnosti předat. Více informací Vám poskytne Vaše pojišťovna. Ke komentářům, ty na našem webu podléhají – vzhledem ke spamům – schvalování. Proto jste svůj komentář nemohl vidět. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Daniel H.

    Moc děkuji za odpověď! Jen pro upřesnění, přihlásit se na úřadu práce v Německu nebo v ČR? A pokud v ČR, neodpadne mi tím nárok na Krankengeld od AOK, který bych jinak pobíral aspoň těch 30 dní po ukončení pracovního poměru? A jakým způsobem se pak vypočítává podpora od úřadu práce? Je to z německé výplaty?

    Ještě jednou moc děkuji!

    S pozdravem,,

    Daniel H.

    Odpovězte
    1. Petra Autor

     Primární povinnost poskytnout Vám čerpání ze sociálního či zdravotního systému náleží tomu úřadu, který je Vám místně příslušný podle adresy Vašeho trvalého bydliště. Přihlásit se tedy budete muset v ČR. Dle praxe by měla AOK předat k výplatě nemocenských dávek podklady Vaší české zdravotní pojišťovně. Na přesný postup se informujte u své zdravotní pojišťovny. Podpora z úřadu práce se vypočítá z průměrné výše Vaší čisté mzdy, v roce 2021 je nejvyšší možná podpora ve výši 20 533 Kč.

     Odpovězte
 12. Hrosik12

  Dobrý den, jsem zaměstnec personální agentury v D, v prosinci jsme byli s kolegou na neschopence s covid. Tuto jsme poslali na firmu, ta nám ji odmítla proplatit s tím, že jim to nikdo neproplatí, protože jsme v karantene a údajně jim to takto nařídil zdravotní úřad. Tak si máme vzít Azk. Kontaktoval jsem AOK i jejich zdravotní úřad a všude potvrdili, že platit mají. Poslal jsem jim jim i argumenty z vaší stránky. Odpověď je taková, že zítra mi přijde výpověď poštou… Děkuji za jakoukoliv radu

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud s výpovědí nesouhlasíte, osobně bych doporučovala obrátit se na příslušný inspektorát práce. Držím palce, Petra.

   Odpovězte
 13. Matěj

  Dobrý den, potřeboval bych poradit. Od 18.1.2021 do 14.2.2021 jsem měl nemocenskou. Vše bylo řádně zasláno jak na pojišťovnu, která mi potvrdila že bylo z mé strany vše v pořádku, tak mému zaměstnavateli. V termínu výplaty jsem neobdržel ani cent. Firma se mnou komunikovala pouze přes e-maily. Podle pojišťovny AoK měl zaměstnavatel poslat peníze do 28.2.2021, což neudělal. Jak mám tedy postupovat dál. Mezitím jsem jim poslal výpověď 2.2.2021.Chtěli po mně poslat vstupní karty,klíče od bytu, s tím že jak je pošlu, tak mi poštou pošlou podepsanou výpověd‘ a peníze. Poté co vše došlo na firmu, přestali se mnou komunikovat. Nevím si absolutně rady jak mám dále postupovat.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v tomto případě se doporučuji obrátit se na inspektorát práce příslušný podle sídla Vašeho zaměstnavatele. Pokud nefunguje domluva mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem, mohlo by toto být efektivnějším způsobem, jak se domoci svých práv. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Matěj

    Domluva nefunguje, odmítají se mnou komunikovat. Chtěl bych se zeptat pokud pracuji ve státě Braniborsko, kde se mám přesně obrátit popř. napsat? Nejsem v tady těch věcech zběhlý. Danou situaci řeším po prvé. Děkuji za pomoc.

    Odpovězte
 14. Robert Petrik

  Dobrý den,
  mohu se zeptat zda v Německu existuje nějaká ochraná lhůta pro zaměstnance, který dostal okamžitou výpověď.
  Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud trval pracovní poměr více než 6 měsíců, pak musí zaměstnavatel dodržet zákonné předpisy stanovené zákonem na ochranu před výpovědí. Podle německého občanského zákoníku, konkrétně v paragrafu 626, je uvedeno, že v případě mimořádné výpovědi ze závažných důvodů je jedinou lhůtou lhůta pro podání výpovědi 2 týdnů ode dne, kdy byly zjištěny závažné důvody pro ukončení pracovního poměru. V případě výpovědí z těchto důvodů však zaměstnavatel nemusí dodržet výpovědní lhůtu. Je však třeba říci, že velmi záleží na důvodech, pro které byl pracovní poměr ukončen – v některých případech je totiž jakékoli další setrvání v pracovním poměru pro společnost jako takovou či ostatní kolegy na pracovišti nežádoucí, a proto je zaměstnavatelům možnost podání mimořádné výpovědi bez výpovědní lhůty umožněna.

   Odpovězte
 15. Martina

  Dobry den,
  pracuji a bydlim v Nemecku, trvale bydliste mam v CR, ale v Nemecku jsem take prihlasena. Planuji dat k 31.1.2021 vypoved, vypovedni lhuta 6 mesicu. Po uplynuti vypovedni lhuty planuji navrat do CR, predpokladam, ze budu nejakou dobu nezamestnana.
  Mam se nahlasit na Arbeitsamt v Nemecku nebo na pracovni urad v CR? Pokud v CR, jake podklady potrebuji?
  Dekuji za radu.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, jako osoba žijící v Německu požádejte o podporu v Německu. Jako uchazeč o zaměstnání se můžete od počátku registrovat na úřadu práce v ČR, po čtyřech týdnech můžete žádat o transfer dávek do ČR (podporu budete pobírat ve výši, jakou Vám stanoví Německo). Hezký den, Petra

   Odpovězte
 16. Marcela

  Dobrý den pracovala jsem sedm let u jedné firmy v Německu.dostala jsem výpověď k 1/7.bohuzel od 4/7 marodím se zády.mam nárok na dávky nemocenske od zaměstnavatele?jsem v nějaké ochranné lhůtě?děkuji marcela

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, nejste.

   Odpovězte
   1. Marcela

    Marcela,takže jestli tomu dobře rozumím vyplácet mou nemocenskou bude AOK.nebo kam mám nahlásit neschopnost.pr.pomer ukončen zaměstnavatelem k 1.7.a neschopnost běží od 4.7.dekuji

    Odpovězte
 17. Kateřina Syslová

  Dobrý den,
  smlouvu mám na dobu určitou ..a to do 10.8.22. ,pokud už nechci /z mé strany/ze strany zaměstnance dále smlouvu prodlužovat, musím podat oficiální písemnou výpověď a ukončit pracovní poměru k tomuto datu?? Nebo platí ještě i pro mě nějaká výpovědní doba, když jsem zaměstnaná 2 roky, kterou musím dodržet?
  děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud ve smlouvě není nic o automatické prolongaci, pak výpověď podávat nemusíte, ani se na Vás nevztahuje žádná výpovědní lhůta. Pracovní smlouva skončí k 10.8.2022, od 11.8. již ve firmě nebudete pracovat.

   Odpovězte
 18. Ivana

  Dobrý den mám prosbu jak je to když dáme měsíční klasickou výpověď v Německu a náhodou hned neseženeme novou práci. Máme nárok na podporu v Čechách. Děkuji moc za případnou odpověď Ivana

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, informace o podpoře v nezaměstnanosti najdete zde: https://www.uradprace.cz/nemecko-1, kam se doporučuji v otázkách podpory v nezaměstnanosti raději obracet. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 19. Zuzana

  Dobrý deň,
  Chcela by som sa spýtať, na výpoveď v skúšobnej dobe. Výpoveď musím doručiť nadriadenému alebo ju treba podať na personálne oddelenie? Keď podám výpoveď v skúšobnej dobe musím v práci zotrvať 2 týždne alebo skončim hneď? Musí byť uvedený aj paragrav vo výpovedi?

  Ďakujem
  Zuzana

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, výpověď bude platná, ať ji předáte komukoli z jmenovaných, tedy nadřízenému nebo na personální oddělení. Doporučuji výpověď připravit ve dvou výtiscích a jeden z nich si nechat od osoby, která výpověď převezme, podepsat na stvrzení, že ji přijali. Co se týče výpovědní lhůty, je nutné řídit se zákonem. Můžete si ale vybrat Zeitkonto a zbývající poměrnou část dovolené. Ukončení pracovního poměru bez výpovědní lhůty je možné v případě, že pro to máte opodstatněné důvody, například zaměstnavatel nedodržuje ustanovení Vaší pracovní smlouvy a podobně. Paragraf ve výpovědi ze strany zaměstnance být nemusí. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 20. Brownnino

  Dobry den. pracoval som v nemecku. a 28.11.2022 Som ostal chory.,vypisany na Slovensku, 5 decembra som na Pn som poslal Kündigung,. Dnes 02.01.2023 som vypisany naspat do prace.
  vztahuje ci nevztahuje sa na mna ochranna doba, kedze som ja dal Vypoved pocas PN?
  je 30 dnova ochranna doba. ci ako sa toto riesi?
  dakujem, Nino

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pro 30denní lhůtu pro výplatu nemocenských dávek není rozhodující, KDO výpověď podal. Pokud jste ale podal výpověď během Vaší pracovní neschopnosti, pak se můžete setkat s tzv. Sperrzeitem, který se obecně vztahuje na podporu v nezaměstnanosti a/nebo výplatu nemocenských dávek. V Německu je to jakási forma „trestu za dobrovolnou nezaměstnanost“, pokud zaměstnanec neprokáže, že měl důvod výpověď podat (třeba příslibem jiného zaměstnání, šikana na pracovišti, neplnění závazků zaměstnavatele apod.), od úřadu práce může v tomto případě dostat až 12týdenní Sperrzeit (blokační dobu), po kterou mu ÚP nevyplatí podporu v nezaměstnanosti nebo Krankenkasse náhradu mzdy. I když je to jakási německá specialita, v případě, že byste se chtěl po nemoci registrovat v SR na ÚP se žádostí o podporu, slovenský ÚP si obvykle od německého vyžádá stanovisko, zda by řešil Vaši konkrétní situaci Sperrzeitem a jak dlouhým. Je to proto, že Vás po práci v Německu sice bude vyplácet Slovensko, ale z peněz, které dostane od Němců. Pokud tedy žádné po dobu 12 týdnů nedostane, nedostanete je ani Vy. Ačkoli tedy není pro výplatu náhrady mzdy rozhodující, kdo výpověď podal, za některých situací ale nárok na nemocenské dávky ani na podporu mít nebudete. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 21. Michael

  Dobrý den, prosím o radu.
  Pracuji v Německu 7 měsíců a od 24.4. 2023 do 30.4. 2023 mám neplacené volno. Mam ale zdravotní problémy a v době neplaceného volná musím jít marodit. Má otázka zní, jaká je ohlašovací povinnost a musim něco posílat zaměstnavateli a na pojišťovnu nebo je to elektronicky. Vznikne mi nárok na nemocenskou, když půjdu na pracovní neschopenku o neplaceném volně? Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, během neplacené dovolené zpravidla nemáte nárok na čerpání nemocenské, to je možné znovu až od prvního dne Vašeho návratu do zaměstnání. S ohlášením postupujte stejně jako v případě, že byste chodil normálně do zaměstnání. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 22. Radko Vravnik

  Dobrý deň,22.03.22 som mal súd s firmou kde som pracoval cez 5 rokov.firma mi chcela zaplatiť jednu výplatu,ale ja som vedel ze to tak nemôže byť tak som to dal na súd a ten firme nariadil že mi musí zaplatiť 2 mesiace plus 3 mesačné odstupne.vyplata za apríl mi prišla ale odstupne nie.aku lehotu ma firma na vyplatenie odstupneho?dakujem

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud soud rozhodnutím nařídil bývalému zaměstnavateli vyplatit Vám mzdu i odstupné, v tomto rozhodnutí by mělo být uvedeno, do kdy musí být zaměstnavatel výplatu i odstupné vyplatit. Co se lhůty týče, obecně se má za to, že odstupné je v případě nároku na něj splatné ke dni ukončení pracovního poměru, pokud je ale odstupné nařízeno soudně, pak je závazná právě lhůta uvedená v rozsudku. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 23. Lucie

  Dobrý den,
  můj dotaz se týká výpovědi a nemocenské syna. Syn pracuje u zaměstnavatele v Německu a v září (16.9.) měl úraz s kolenem, kdy nastoupil na nemocenskou. V měsíci listopadu (2.11.) podal sám výpověď z pracovního poměru k 31.12. 2023, koleno se nehojilo a syn podstoupil operativní zákrok. Nyní nastala situace, kdy se zdravotní stav nelepší a doba léčení bude trvat ještě další 2-3 měsíce. Od prosince mu nemocenskou vyplácí Německá zdravotní pojišťovna AOK. Zajímá mne co nastane po datu 31.12.2023 kdy bude syn už bez zaměstnání. Kdo mu bude proplácet nemocenskou. Jestli se musí registrovat na úřadě práce. A kde, jestli v Německu nebo v ČR. Syn žije trvale v ČR a za prací dojížděl každý týden do Německa.
  Také manžel a druhý syn pracují v Německu a rovněž podali výpověď k 31.12. 2023, trvale bytem ČR. Zajímá mne jak to bude s jejich registrací na ÚP, zda mohou nebo musí v Německu nebo musí v místě svého trvalého pobytu, tedy v ČR. Děkuji mnohokrát za odpověď. Mějte se hezky Lucie

  Odpovězte
   1. Lucie

    Dobrý den, Petro,
    mnohokrát děkuji za Vaši odpověď. Jen bych ráda upřesnila, že úraz kolene nebyl pracovní úraz, ale syn si jej způsobil ve svém osobním volnu. Předpokládaná doba léčení měla být podstatně kratší a syn sám podal zaměstnavateli výpověď kvůli lepší pracovní nabídce, bohužel doba léčení se protáhne, jak jsem již zmiňovala. I v tomto případě bude hradit nemocenskou Německá zdravotní pojišťovna AOK??. Co musí syn udělat. Na český úřad práce se tedy hlásit nemá. Má nahlásit Německé AOK, že pracovní poměr skončí 31.12. 2023. Děkuji mnohokrát. Mějte hezký den. Lucie

    Odpovězte
 24. Vlastimil

  Dobrý den. Potřeboval bych radu. Jsme dva zaměstnanci v jedné instalatérské firmě. Já už 10 let a kolega 5 let. Bohužel jdme malá firma a táhly jsme to prakticky jen my dva. Šéf teď přišel s tím,že firmu zavře, protože nemá zakázky a sám má jen 5 let do důchodu. Máme nárok má nějaký odstupné? A jak je to s výpovědní lhůtou? Někde jsem četl, že prý řemeslníci u takto malých firem mají smůlu. Děkuji za radu Vlasta

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v německé legislativě se často operuje s platností právních předpisů pro firmy zaměstnávající více než deset zaměstnanců. V případě odstupného je tak jako tak zásadní, co máte stanoveno v pracovní smlouvě, zákonná výpovědní lhůta pak vychází z pracovního práva Německa a neliší se pro malé a velké podniky. Více o tzv. malých podnicích s méně než 10 zaměstnanci se můžete dočíst zde: https://www.kanzlei-hallermann.de/blog/kuendigung-im-kleinbetrieb/. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Vlastimil

    Takže problém asi bude,že jsme za celou dobu žádnou smlouvu nepodepsali. Jestli se nemýlím.

    Odpovězte
   2. Vlastimil

    Děkuji, sle nějak s toho nejsem moudrý. Takže neexistuje žádný nárok na nějaké odstupné? To jsem se tam nějak nedocet. Děkuji

    Odpovězte

Zanechat komentář