Nabídka práce v Německu - Starke JobsVýpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Chcete si text nechat přečíst?

Výpověď z pracovního poměru v Německu

Výpověď z pracovního poměru není nic jiného, než jednostranné ukončení pracovní smlouvy. Ať už o změně zaměstnání uvažujete sami nebo vám výpověď doručil zaměstnavatel, přečtěte si, jaká pracovní práva i povinnosti jako zaměstnanec máte, jak dlouhá je výpovědní lhůta nebo jaké náležitosti má platná výpověď obsahovat.

V první řadě připomeneme, že výpověď je možné podat pouze tehdy, existuje-li platná pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být podepsána do jednoho měsíce od prvního dne trvání pracovního poměru. Smlouva je uzavřena buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Smlouva na dobu určitou obsahuje jednoznačně definované datum ukončení doby trvání pracovního poměru. Pokud existuje jakákoli pochybnost, má se za to, že pracovní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Nezáleží přitom, jak je její platnost výslovně nazvána ve smlouvě.

Výpověď ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru v Německu může podat zaměstnavatel i zaměstnanec. Pokud chce výpověď v Německu podat zaměstnanec sám, je nutné věnovat pozornost formálním náležitostem výpovědi. V případě, že výpověď zaměstnance nebude obsahovat vše, co dle zákona obsahovat má, vystavuje se zaměstnanec riziku smluvní pokuty. Smluvní pokuta musí být upravena už v pracovní smlouvě a nesmí být vyšší než jedna měsíční mzda zaměstnance. Smluvní pokutu může zaměstnavatel odečíst z poslední mzdy.

Formální náležitosti výpovědi podané zaměstnancem

 • Výpověď podejte vždy písemně, bez ohledu na tom, zda máte písemnou pracovní smlouvu nebo nemáte.
 • Spočítejte a uveďte správně výpovědní dobu (jak na to se dočtete níže).
 • Uvažujte předem delší dobu doručení a doručte výpověď zaměstnavateli včas.

Nejběžnější formou doručení výpovědi zaměstnavateli je osobní předání výpovědi. V takovém případě si nechte jeden výtisk výpovědi podepsat nadřízeným na důkaz, že jste výpověď doručili. Zasíláte-li poštou, pošlete vždy doporučeně, podací lístek s číslem zásilky uschovejte. Podle čísla zásilky je možné v případě pochybností dohledat datum doručení výpovědi zaměstnavateli. Nezapomeňte, že jako zaměstnanec nemusíte při rozvázání pracovního poměru uvádět žádný důvod, který vás k tomuto kroku vede.

výpověď z pracovního poměru v německu

Výpověď v Německu musí obsahovat všechny formality, v případě její neúplnosti ale není výpověď neplatná, pokud ji nerozporujete u soudu.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď ze strany zaměstnavatele
V Německu se zákon o ochraně před výpovědí vztahuje na pracovní poměry, které trvají déle než 6 měsíců. Zákon o ochraně před výpovědí tedy vstupuje v platnost až po uplynutí zkušební doby, která je obvykle 6 měsíců.

Zákon o ochraně před výpovědí například stanoví, že výpověď ze strany zaměstnavatele musí být podána vždy z konkrétního důvodu. Důvody řádné výpovědi se musí týkat osoby nebo chování zaměstnance, nebo z naléhavých provozních důvodů.
Typické důvody řádné výpovědi jsou:

Osobní důvody – špatná kvalita práce, nedostatek dovedností, dlouhodobá nemoc, ztráta způsobilosti atd.

Důvody chování – neomluvená absence, úmyslné špatné plnění pracovních povinností, nedodržování vnitřních předpisů nebo jejich úmyslné porušování atd.

Provozní důvody – racionalizační opatření, odstávky, nedostatek objednávek, pokles prodeje.

Kromě řádné výpovědi má zaměstnavatel také možnost mimořádné výpovědi. Ta bývá podávána z vážného důvodu, který je obvykle způsoben nesprávným jednáním zaměstnance. Příkladem je třeba opakované odmítnutí práce, podvod nebo svévolná dovolená. K mimořádné výpovědi dochází okamžitě, zaměstnavatel nemusí dodržet zákonné výpovědní lhůty.

Okamžité výpovědi obvykle předchází i písemné vytýkací dopisy s varováním. Výpověď musí být vždy podána písemně. Protože výpověď je jednostranným aktem, nemusí ji zaměstnanec podepsat. Platnost výpovědi určuje již její samotné doručení. V případě osobního předání výpovědi však slouží podpis zaměstnance zároveň jako potvrzení o doručení výpovědi.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že je výpověď sociálně neopodstatněná nebo jinak neplatná, musí do tří týdnů od obdržení písemné výpovědi podat žalobu k pracovnímu soudu a požádat o přezkoumání.

POZOR: Ačkoli zákon o ochraně před propuštěním stanoví, že výpověď musí být sociálně odůvodněna a dochází k ní z důležitého důvodu, podle německého pracovního práva není zaměstnavatel povinen uvést tento důvod ve výpovědi uvést. Výjimky se vztahují pouze na pracovní vztahy s odborným vzděláváním nebo částečně na vztahy upravené v podnikové a kolektivní smlouvě.
Alternativou řádné výpovědi ze strany zaměstnavatele je výpověď s návrhem na změnu podmínek. Jedná se druh výpovědi, při které zaměstnavatel dává tuto výpověď zaměstnanci, se kterým se nechce pracovně rozloučit, ale zároveň ho nemůže nadále zaměstnávat na stejném pracovním místě a za stejných podmínek.

Díky této výpovědi zaměstnavatel může pracovní poměr vypovědět jako celek a navrhnout zaměstnanci uzavření nového s podmínkami odpovídajícími změněným okolnostem například změna pracoviště, pracovní doba nebo odměna. To má pro zaměstnance výhodu v tom, že nebude nezaměstnaný a že započtená délka zaměstnání ve společnosti zůstává zachována. Pokud však zaměstnanec nabídku na výpověď s návrhem na změnu podmínek od zaměstnavatele nepřijme, pracovní poměr skončí s ohledem na zákonné výpovědní lhůty.

Mimořádná (okamžitá) výpověď bez výpovědní lhůty

Zmíněný zákon umožňuje zaměstnavatelům také udělit zaměstnanci mimořádnou výpověď s okamžitou platností bez nutnosti dodržet výpovědní lhůtu. Uplatňuje se v případech, kdy setrvání zaměstnance ve společnosti není žádoucí, ovšem i důvody pro udělení této mimořádné výpovědi musí být podloženo reálnými důvody. Ty spočívají zejména ve zcela nesprávném plnění pracovních povinností. Typickými příklady bývá opakované odmítnutí plnění pracovních úkolů, neohlášená dovolená nebo podvod.

Je možné udělit ji také zaměstnanci, který se dopustil šikany, napadení nebo sexuálního obtěžování, ale také za konzumaci alkoholu nebo návykových látek na pracovišti. V případě mimořádné výpovědi není nutné udělit zaměstnanci v minulosti písemnou výtku, v případě méně závažných porušení se předchozí napomenutí ovšem doporučuje. Zaměstnanec tak má u méně závažných porušení možnost zvážit důsledky svého jednání a vyvarovat se jim do budoucna. Písemná výtka musí být zaměstnanci doručena ve lhůtě do dvou týdnů od incidentu, na který je zaměstnanec touto výtkou upozorněn.

Výpovědní lhůta v Německu

V Německu platí, že čím déle pro jednoho zaměstnavatele zaměstnanec pracuje, tím delší je ze zákona výpovědní lhůta:

 • Do 6 měsíců (tj. během zkušební doby): 14 dnů
 • Od 6 měsíců do 5 let: 1 měsíc
 • Po 5 letech: 2 měsíce
 • Po 8 letech: 3 měsíce
 • Po 10 letech: 4 měsíce
 • Po 12 letech: 5 měsíců
 • Po 15 letech: 6 měsíců
 • Po 20 letech: 7 měsíců

Kdy začíná běžet výpovědní lhůta?

Zatímco v České republice počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpovědní lhůta podána, v Německu může začít běžet již od poloviny měsíce. Rozhodující je tedy datum, kdy byla výpověď prokazatelně doručena:

 • Výpověď doručena mezi 1. a 15. dnem v měsíci: výpovědní lhůta od 16. dne téhož měsíce.
 • Výpověď doručena mezi 16. a posledním dnem v měsíci: výpovědní lhůta od 1. dne následujícího měsíce.

Zákon o ochraně před výpovědí

Výpověď není platná u osob taxativně uvedených v zákoně o ochraně před výpovědí, pokud nejsou splněny další náležitosti, jako například souhlas některého orgánu státní správy. Zákonem jsou chráněny tyto skupiny zaměstnanců:

 • Osoby s těžkým zdravotním postižením.
 • Ženy během těhotenství a po dobu 4 měsíců po porodu.
 • Ženy po potratu, ke kterému došlo po 12. týdnu těhotenství.
 • Zaměstnanci na rodičovské dovolené.
 • Další skupiny: členové odborů, učňové, zaměstnanci uvolnění ze zaměstnání z důvodu péče o osobu blízkou, zaměstnanci uvolnění pro výkon volené veřejné funkce (zastupitelé, poslanci apod.).

Výpověď během pracovní neschopnosti

V Německu, narozdíl od České republiky, mají zaměstnavatelé možnost rozvázat pracovní poměr i během trvání pracovní neschopnosti. Pro zaměstnance, kteří plní všechny své zákonné povinnosti během trvání pracovní neschopnosti, nehrozí žádná újma. K této možnosti se totiž zaměstnavatelé uchylují jen ve výjimečných případech, ze kterých jim plynou další ztráty, jako je například zrušení pracovního místa z organizačních důvodů nebo porušení povinností zaměstnance, který pracovní neschopnost prokazatelně předstírá.

Pokud pracovní poměr skončí během trvání pracovní neschopnosti, neztrácí zaměstnanec nárok na výplatu nemocenské. Povinnost její výplaty však již od následujícího dne po dni, ke kterému byl pracovní poměr ukončen, přechází na příslušnou Krankenkasse (zdravotní pojišťovnu).

výpověď z pracovního poměru v německu

Na odstupné vám v Německu vzniká nárok jen za určitých podmínek stanovených zákonem, nedostane jej každý propuštěný zaměstnanec.

Odstupné

Také v případě odstupného se zákonné poměry v Německu liší od právní úpravy v České republice. Na odstupné nemá, stejně jako u nás, nárok zaměstnanec, který pracovní poměr ukončí z vlastní vůle. Na odstupné ale nemá nárok ani zaměstnanec, jehož pracovní poměr byl ukončen ze strany zaměstnavatele, a to za předpokladu, že je výpověď platná. Právo na odstupné ale může vyplynout z kolektivní smlouvy nebo ze sociálního plánu sjednaného mezi zaměstnavatelem a odbory.

Nárok na odstupné naopak zaměstnanci vzniká v případě, že zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů a zaměstnanec proti výpovědi nepodá odpor. Ve výpovědi dané zaměstnavatelem musí být důvod výpovědi výslovně uveden, v opačném případě nárok na odstupné nevzniká.

Výše odstupného je v Německu poměrně příznivá, činí totiž polovinu měsíčního platu za každý odpracovaný rok. Za měsíční plat se v tomto případě považuje součet peněžního a nepeněžního plnění, na které má zaměstnanec právo v řádné pracovní době. To ocení především zaměstnanci, kteří na pracovišti strávili významný kus svého produktivního věku. Německé zákony zároveň myslí i na dlouhodobé zaměstnance vyššího věku, pro které je již hledání uplatnění pracovního trhu ztížené. Je-li propuštěnému zaměstnanci více než 50 let a pracoval-li pro zaměstnavatele déle než 15 let, má nárok na až 15 měsíčních platů odstupného. V případě pracovního poměru delšího než 20 let je pak stanovena částka až na 18 měsíčních výdělků.

Na odstupné má nárok také zaměstnanec, který proti výpovědi podal odpor k pracovnímu soudu. Pokud soud zjistí, že danou výpovědí nebyl pracovní poměr zrušen, ale zaměstnanec nemůže pokračovat v pracovním poměru, zruší soud toto pracovní místo a zaměstnavateli uloží povinnost uhradit zaměstnanci odstupné. Obdobný postup se použije i tehdy, nelze-li pokračovat v trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem z důvodů, které soud vyhodnotí jako organizační (provozní).

Odpor proti výpovědi

Nesouhlasí-li zaměstnanec s důvodem výpovědi, má právo podat odpor k pracovnímu soudu, a to do 3 týdnů ode dne, kdy mu byla výpověď doručena. Po marném uplynutí stanovené lhůty se i formálně neplatná výpověď stává platnou.

Musím se po ukončení pracovního poměru hlásit na úřadě práce?

Zákonná povinnost evidovat se u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání neexistuje. Je to však praktické z hlediska placení zdravotního a sociálního pojištění, které za osoby vedené v evidenci úřadu práce hradí stát. Možné je zaregistrovat se u úřadu práce i v případě, že máte již domluven nástup do nového zaměstnání, ale mezi datem ukončení předchozího pracovního poměru a datem nástupu do nového zaměstnání existuje určitá prodleva. Aby za vás stát i v tomto případě hradil zákonná pojištění, registrujte se u úřadu práce nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení pracovního poměru.

Podpora v nezaměstnanosti po výpovědi z práce v Německu

V případě, že jste v Německu trvale žili, máte povinnost zaregistrovat se nejprve na úřadu práce v této zemi. Po čtyřech týdnech můžete u českého úřadu práce požádat o převedení podpory v nezaměstnanosti do České republiky, případně do jiného členského státu EU, ve kterém se vyskytujete. Převod dávek v nezaměstnanosti je možný na tři měsíce s možností prodloužení o další maximálně tři měsíce.

Výjimkou jsou v tomto jako obvykle pendleři a přeshraniční pracovníci. Přeshraničním pracovníkem se myslí každý zaměstnanec, který zůstává trvale žít v České republice, ale dočasně se přesunul za zaměstnáním do zahraničí. Přeshraniční pracovník má právo požádat o podporu v nezaměstnanosti pouze v České republice.

Pendler je označením pro příhraničního pracovníka, který pracuje v zahraničí a který se minimálně jednou týdně vrací zpět do státu bydliště. Pendleři mohou žádat o podporu v nezaměstnanosti výhradně v zemi svého bydliště.

Náš blog

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika po koroně opět jede na...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus a trh práce v Německu

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Pracovní neschopnost v Německu: Můžu během nemoci na dovolenou?

Informace, Kariéra

Pracovní právo v Německu: Jak se chovat během neschopenky? V Německu v zásadě platí tři základní pravidla pro nemocné zaměstnance: Kdo...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu, důchody a Kindergeld 2021

Finance, Informace, Nezařazeno

Od července vyšší mzdy, vyšší důchody a další bonusový Kindergeld. Ovšem jen pro někoho. Pandemie koronaviru s sebou přinesla mnoho...

Čtěte dále >

Jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět

Nezařazeno

Jak se připravit na pohovor nejen při hledání práce v Německu Hledání práce může být někdy trochu věda. Díky našemu...

Čtěte dále >

Životopis v němčině – jak ho napsat a kdy ho použít?

Kariéra

K čemu je dobrý životopis v němčině? Před časem jsme pro vás sepsali pár pravidel, kterými je dobré řídit se...

Čtěte dále >

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Finance

Daně v Německu za rok 2020 musí podat každý, kdo byl v Kurzarbeitu Až do 31. července (resp. 2. srpna...

Čtěte dále >

Rozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Informace

Míra incidence v Sasku klesá, od 31. května nastalo další rozvolnění Při cestování do Saska nezapomínejte na opatření, která v...

Čtěte dále >

Pendleři se brzy znovu dočkají volných cest za hranice

Informace

Česko už není na německém semaforu vysoce rizikovou zemí, od poloviny května by se pendleři nemuseli testovat vůbec Od 2....

Čtěte dále >

Bonusový Kindergeld vyplatí Německo rodinám i v roce 2021

Finance, Rodina

I v letošním roce obdrží rodiny bonusový příspěvek Kindergeld 10. března vstoupil v účinnost takzvaný třetí zákon o daňové podpoře...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem končí

Informace

Kontroly na hranicích s Německem končí, přesouvají se do vnitrozemí Kontroly osob vstupujících na území Saska a Bavorska z České...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2021

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu 2021 Ani v roce 2021 nebudeme ochuzeni o četné státní svátky v Německu. K naší smůle...

Čtěte dále >

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den

Informace

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den Česká republika zmizela z německého seznamu zemí s vysokým výskytem koronavirových mutací,...

Čtěte dále >

Hora svatého Šebestiána má nové odběrové místo

Informace

U hranic s Německem se otevřelo odběrové místo pro pendlery Primárně pro pendlery a osoby zajišťující tranzit přes Německo je...

Čtěte dále >

Sasko s Bavorskem podávají pomocnou ruku českému pohraničí

Informace

Německo pošle vakcíny a rychlotesty do českých příhraničních oblastí Bavorský předseda vlády Marcus Söder představil ve spolupráci se svým saským...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Co nového přinese rok 2021?

Finance, Informace

Práce v Německu přehledně: Rok 2021 přináší zjednodušení zdravotního pojištění, nižší daně a vyšší mzdy Prostřednictvím jednoho z našich starších...

Čtěte dále >

Bavorsko zavádí respirátory v obchodech i testování pendlerů

Informace

Povinné respirátory i testování pendlerů: Bavorsko zpřísňuje protiepidemická opatření Od pondělí 18. ledna platí v Bavorku povinnost nosit respirátory FFP2...

Čtěte dále >

Testování pendlerů bude možné i na pobočkách Starke Jobs

Informace, O Starke Jobs

Testování pendlerů na Covid-19 nově možné i na pobočkách Starke Jobs V pátek 8. ledna jednal ministr zahraničí Tomáš Petříček...

Čtěte dále >

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup, čelí za to kritice

Informace

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup na území státu, čelí za to ostré kritice Od 31. prosince mohou lidé z rizikových...

Čtěte dále >

Lockdown v Sasku a kontroly na hranicích, pendleři do práce mohou

Informace

Německo vstupuje do lockdownu, pravidla pro lockdown v Sasku platí do 10. ledna Od pondělí 14. prosince vstoupilo Sasko do...

Čtěte dále >

Testy na Covid-19 absolvujte v Německu

Informace

Náš blog Ostatní uživatelé také hledali:

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu doplňuje nově příspěvek na mobilitu

Finance, Informace

Dojíždějící do Německa mohou uplatnit příspěvek na dopravu, pro lidi s nízkými příjmy zavádí Německo od roku 2021 příspěvek na...

Čtěte dále >

Dodatečný příspěvek na zdravotní pojištění vzroste o 0,2 procenta

Finance

Chcete si text nechat přečíst?                         Průměrný dodatečný příspěvek...

Čtěte dále >

Lockdown v Německu: Do Německa budete moct už jen do práce

Informace

Chcete si text nechat přečíst? Lockdown v Německu po celý listopad, přes hranice se dostanete jen za prací Nárůst počtu...

Čtěte dále >

Co přinese rok 2021 lidem pracujícím v Německu? Peníze.

Finance, Informace

Chcete si text nechat přečíst? Zase další peníze do kapsy aneb i v roce 2021 si v Německu přilepšíte V...

Čtěte dále >

Práce v zahraničí je nadosah ruky, není třeba kvůli ní začínat od nuly

Kariéra

Chcete si text nechat přečíst? Češi jako alternativu práce v zahraničí volí denní dojíždění za hranice Podle odhadů ministerstva zahraničních...

Čtěte dále >

Pendleři budou mít pro vstup do Německa výjimku

Informace, Kariéra

Chcete si text nechat přečíst? Od zpřísněných podmínek pro vstup do Německa budou mít pendleři výjimku Dnešní zpráva o plánovaném...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

[/vc_column_text]

34 Kommentare

 1. Jiří Chadima

  Dobrý den,
  K 31.3.2020 mi končí smlouva s agenturou. Vzhledem k situaci s koronavirem nepředpokládám, že mi smlouvu prodlouží. Jde o to, že momentálně marodím se zády a zajímá mě jestli mi AOK bude dál platit i po skončení smlouvy.
  Děkuji moc za odpověď!

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, zdravotní pojišťovna vyplácí nemocenské dávky ještě 30 dní po ukončení pracovního poměru.

   Odpovězte
 2. Marie Libánská

  Mohla bych dostat jen informaci ?Pracuji v Německu jsem vedená pod agenturou , která mi zprostředkovala práci ve Firmě , ta to Firma se uzavírá z důvodu Coronaviru 19 a já mám smlouvu s Agenturou na dobu na neurčito Může mi agentura dát výpověď neboť v dané situaci mi práci novou nesežene a za to , že to není moje chyba , že nastala taková situace a do jeké doby bych mohla výpověď dostat, když mám smlouvu na neurčito a zdali mám nárok na nějaký odstupný ?? Zatím to tedy nehrozí , ale potřebovala bych vědět jak mám pak postupovat a co dělat popřípadě jít u nás na úřád práce nebo se pokusit sehnat novou práci , ale v situaci jaká momentálně nastala v cele evropě si myslím práci někde schánět bych asi nemohla a práci asi těžko scháněla . Děkuji předem za Informaci

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, agentura Vás může propustit pro nadbytečnost, stejně jako jakýkoli jiný zaměstnavatel. S výpovědí se samozřejmě můžete evidovat u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a zároveň čerpat podporu v nezaměstnanosti, případně další nepojistné sociální dávky dle situace.

   Odpovězte
 3. Miloš

  Dobrý den, dostal jsem v Německu výpověď. Pokud bych se tam přihlásil na úřad práce a žádal o podporu musím být v Německu? Jsem totiž už v ČR a nevím kdy se bude možné vrátit zpět bez nutnosti karantén.
  A pokud bych se už do Německa nevracel a našel si práci doma co vše musím v Německu vyřídit. Mám výpověď k 30.4.

  Děkuji za odpověď.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, dle aktuálně platného usnesení vlády ČR máte možnost vycestovat do Německa bez následné karantény za účelem vyřízení bezodkladné úřední záležitosti. Mezi tu návštěva úřadu práce patří. Jak bude situace vypadat ke 30. dubnu, potažmo k 4. květnu, kdy je nejbližší následující pracovní den, zjistíte z webu ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz. Jen dodám, že podporu v nezaměstnanosti vyplácí ten stát, kde má zaměstnanec bydliště. (V současnosti ovšem Evropský parlament jedná o možnosti čerpat podporu v nezaměstnanci i v zemi, ve které zaměstnanec pracoval déle než 12 předchozích měsíců.) K žádosti o podporu v nezaměstnanosti doložíte potvrzení o průměrném měsíčním výdělku vystavené zaměstnavatelem. Důležité jsou příjmy za poslední dva roky před datem evidence mezi uchazeče o zaměstnání.

   Odpovězte
  2. Tomáš

   Dobrý den, dostal jsem s kolegy výpověď od 2.11. letošního roku, kvůli stěžejní situaci ohledně zavření hranic. Máme přislíbenou práci v měsíci březnu. Chci se optat, zda se musím hned hlásit v České republice na pracovní úřad, abych nepřišel o peníze za měsíc? Díky za odpověď, Lang.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, je lepší se na úřadu práce zaregistrovat už jen kvůli povinným odvodům na zdravotní pojištění. Není nutné se evidovat jako uchazeč o zaměstnání, pokud si jste jist, že v březnu nastoupíte. Případně jistě lze vše prokonzultovat přímo na příslušném ÚP. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 4. Simona

  Dobrý den, prosím poraďte mi šla jsem marodit a dostala jsem výpověď od zaměstnavatele ve zkušební době. Můžu počítat že mi to pojišťovna zaplatí a uzná mi pracovni.neschopnost nebo už nejsem ani pojištěná. Děkuju

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud máte trvalé bydliště v Česku, pak jste v Německu pojištěná až do dne, kterým Vám končí pracovní poměr v Německu, pokud neuzavřete jinou pracovní smlouvu. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 5. Hed

  Ahoj:) je tu nějaký pendler, co pracuje v Německu? V červnu mi drtila mašina v práci prsty. Od té doby jsem nemocná a doktoři mě stále do práce nepustí, protože mi zůstali zkřivené a bolestivé. Teď mi volal kolega, že jestli v srpnu nepřijdu, dostanu výpověď. První otázka je: když nemám vlastní úrazovou pojistku, mají to německé firmy jako u nás v Čr? a druhá: mají právo mě vůbec vyhodit, když jsem nemocná a ještě s pracovním úrazem? a nemám potom nárok na odstupné, když mě vyhodí z důvodu nemoci? (PS: pracuji tam 2roky, takže nejsem ve zkušební době) Děkuji moc za všechny odpovědi 🙂

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, firmy jsou v Německu pojištěny pro případ, že nastane pracovní úraz nebo nemoc z povolání u zaměstnance. Úrazové pojištění kryje skutečné náklady na léčbu a rehabilitaci, je-li nutná, pouze v případě, že byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy ze strany zaměstnance. Výpověď během pracovní neschopnosti je možná z důvodů vypsaných v zákoně o ochraně zaměstnanosti. Podle toho je pak určen případný nárok na odstupné. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
  2. Petra Autor

   Dobrý den, pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání musí mít zaměstnavatel v Německu uzavřené ze zákona. Ke druhé části dotazu, ano, v Německu je možné rozvázat pracovní poměr i se zaměstnancem v pracovní neschopnosti. Odstupné je poskytnuto tomu, kdo je propuštěn z organizačních důvodů. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 6. Zbyněk Horák

  Dobrý den, pracuji u Německé firmy 4 roky a dva měsíce jako lodní kapitán, nyní jsem již 10 měsíců nemocen a předpokládám že mě zaměstnavatel propustí. Je mi 63 let, v důchodu ještě nejsem. Mám nárok na odstupné??
  Děkuji za info. Horák Zbyněk

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, nárok na odstupné vychází z důvodu uvedeného ve výpovědi. Nárok na odstupné má ten, kdo je propuštěn z organizačních důvodů. Odstupné může být ale také předmětem kolektivní smlouvy Vašeho zaměstnavatele. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 7. Tomas Holy

  Dobry den,
  pracuji na zivnostensky list jako poradce pro prevazne pro nemeckou firmu na smlouvu (poradenstvi, preklady). Ziji trvale v CR a do Nemecka jezdim jen 1-2x mesicne. Musi za mne firma v Nemecku platit pojisteni, i kdyz si zdravotni a socialni hradim v CR?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, s tímto dotazem Vás odkážu na jednotné kontaktní místo, které funguje při některých živnostenských úřadech v Česku. JKM poskytuje informace o podnikání v jiných členských státech EU. Abyste nemusel dlouze hledat, posílám odkaz na úřad ve Zlíně. https://www.zlin.eu/jednotne-kontaktni-misto-cl-42.html Když sem zavoláte a zeptáte se, zodpoví Vám nejlépe. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 8. Erik Krejčí

  Dobrý den,
  pracuji už téměř 7 let pro italskou společnost se zastoupením v Německu. Pracovní smlouvu mám německou a jsem vlastně pendler.
  Včera mi bylo oznámeno, že se do konce roku německá pobočka uzavírá a já mám přejít pod agenturua a to ještě do konce měsíce. tj. 31.10.2020
  Jedná se více či míně o výpověď s návrhem na jiného zaměsnavatele. Pod agenturou! Ta má mnohé nevýhody, hlavně novou pracovní smlouvu. To se mi samožřejmě nelíbí. Podotákám, že nejsem žádná uklízečka v hotelu, ale dělám specializovanou práci. Opravy CNC.
  Otázkou je, můžou to takle rychle?
  Pokud nesouhlasím s návrhem společnosti, jak nejlépe postupovat?
  Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Pokud jste měl na mysli tento komentář, ten tu stále je. Nikdo ho nesmazal. 🙂 Ne vždy však vím odpověď z hlavy, a proto se obracím na příslušné instituce, abych pro naše tazatele zjistila relevantní odpověď. A to bohužel někdy trvá. Zjistím informace a ozvu se. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 9. Erik

  Super!!! Tak co se vám nehodí do krámu, to smažete!!! Díky za pomoc teda!!!!

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud jsme něco smazali, pak se za to omlouváme a určitě v tom nebyl žádný záměr, jako chyba, která se může vloudit. Napište nám znovu, pokusíme se Váš požadavek vyřešit. 🙂 Hezký den, Petra

   Odpovězte
 10. Matus

  Dobry den, mam vypovednu lehotu 1mesiac (1.12- 31.12.2020) zial neviem ci ostanem vsetky dni v praci.. pravdepodobne 18.12.2020 cestujem domov a teda ostane mi 6dni ktore neodpracujem.. Aka mi hroza pokuta? Resp kolko eur mi stiahnu s platu? Dakujem vam

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, na toto se zeptejte přímo u Vašeho nadřízeného. Dost možná lze použít na tyto volné dny přesčasové hodiny, dost možná Vám na tyto dny žádnou pokutu nevyměří, ale nedostanete je zkrátka nijak zaplacené. Situací, které mohou nastat, je tedy příliš mnoho na to, abychom Vám uměli odpovědět bez znalosti dohod na Vašem pracovišti. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 11. Daniel

  Dobrý den, chci se zeptat, pracuji v Německu jako pendler, zaměstnán agenturou, momentálně ve zkušební době. V uplynulém měsíci se mi projevili problémy s kolenem. Zatím čekám na výsledky magnetické rezonance, ale podle doktora to vypadá, že možná bude potřeba operace. Obávám se však, že v tom případě mi agentura vypoví smlouvu. Pokud tedy budu na neschopence a dostanu výpověď, mám nějaký nárok nadále pobírat nemocenskou, nebo mi po 30 dnech nárok skončí a budu bez příjmu? Nebo je ještě nějaké jiné řešení?

  Předem moc děkuji za odpověď!

  S pozdravem,

  Daniel H.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, Danieli. Do tří dnů ode dne, kdy skončil Váš pracovní poměr, byste se měl přihlásit na úřadu práce i k českému zdravotnímu pojištění. Pojišťovny by se měly informaci o Vaší pracovní neschopnosti předat. Více informací Vám poskytne Vaše pojišťovna. Ke komentářům, ty na našem webu podléhají – vzhledem ke spamům – schvalování. Proto jste svůj komentář nemohl vidět. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Daniel H.

    Moc děkuji za odpověď! Jen pro upřesnění, přihlásit se na úřadu práce v Německu nebo v ČR? A pokud v ČR, neodpadne mi tím nárok na Krankengeld od AOK, který bych jinak pobíral aspoň těch 30 dní po ukončení pracovního poměru? A jakým způsobem se pak vypočítává podpora od úřadu práce? Je to z německé výplaty?

    Ještě jednou moc děkuji!

    S pozdravem,,

    Daniel H.

    Odpovězte
    1. Petra Autor

     Primární povinnost poskytnout Vám čerpání ze sociálního či zdravotního systému náleží tomu úřadu, který je Vám místně příslušný podle adresy Vašeho trvalého bydliště. Přihlásit se tedy budete muset v ČR. Dle praxe by měla AOK předat k výplatě nemocenských dávek podklady Vaší české zdravotní pojišťovně. Na přesný postup se informujte u své zdravotní pojišťovny. Podpora z úřadu práce se vypočítá z průměrné výše Vaší čisté mzdy, v roce 2021 je nejvyšší možná podpora ve výši 20 533 Kč.

     Odpovězte
 12. Hrosik12

  Dobrý den, jsem zaměstnec personální agentury v D, v prosinci jsme byli s kolegou na neschopence s covid. Tuto jsme poslali na firmu, ta nám ji odmítla proplatit s tím, že jim to nikdo neproplatí, protože jsme v karantene a údajně jim to takto nařídil zdravotní úřad. Tak si máme vzít Azk. Kontaktoval jsem AOK i jejich zdravotní úřad a všude potvrdili, že platit mají. Poslal jsem jim jim i argumenty z vaší stránky. Odpověď je taková, že zítra mi přijde výpověď poštou… Děkuji za jakoukoliv radu

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud s výpovědí nesouhlasíte, osobně bych doporučovala obrátit se na příslušný inspektorát práce. Držím palce, Petra.

   Odpovězte
 13. Matěj

  Dobrý den, potřeboval bych poradit. Od 18.1.2021 do 14.2.2021 jsem měl nemocenskou. Vše bylo řádně zasláno jak na pojišťovnu, která mi potvrdila že bylo z mé strany vše v pořádku, tak mému zaměstnavateli. V termínu výplaty jsem neobdržel ani cent. Firma se mnou komunikovala pouze přes e-maily. Podle pojišťovny AoK měl zaměstnavatel poslat peníze do 28.2.2021, což neudělal. Jak mám tedy postupovat dál. Mezitím jsem jim poslal výpověď 2.2.2021.Chtěli po mně poslat vstupní karty,klíče od bytu, s tím že jak je pošlu, tak mi poštou pošlou podepsanou výpověd’ a peníze. Poté co vše došlo na firmu, přestali se mnou komunikovat. Nevím si absolutně rady jak mám dále postupovat.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v tomto případě se doporučuji obrátit se na inspektorát práce příslušný podle sídla Vašeho zaměstnavatele. Pokud nefunguje domluva mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem, mohlo by toto být efektivnějším způsobem, jak se domoci svých práv. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Matěj

    Domluva nefunguje, odmítají se mnou komunikovat. Chtěl bych se zeptat pokud pracuji ve státě Braniborsko, kde se mám přesně obrátit popř. napsat? Nejsem v tady těch věcech zběhlý. Danou situaci řeším po prvé. Děkuji za pomoc.

    Odpovězte
 14. Robert Petrik

  Dobrý den,
  mohu se zeptat zda v Německu existuje nějaká ochraná lhůta pro zaměstnance, který dostal okamžitou výpověď.
  Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud trval pracovní poměr více než 6 měsíců, pak musí zaměstnavatel dodržet zákonné předpisy stanovené zákonem na ochranu před výpovědí. Podle německého občanského zákoníku, konkrétně v paragrafu 626, je uvedeno, že v případě mimořádné výpovědi ze závažných důvodů je jedinou lhůtou lhůta pro podání výpovědi 2 týdnů ode dne, kdy byly zjištěny závažné důvody pro ukončení pracovního poměru. V případě výpovědí z těchto důvodů však zaměstnavatel nemusí dodržet výpovědní lhůtu. Je však třeba říci, že velmi záleží na důvodech, pro které byl pracovní poměr ukončen – v některých případech je totiž jakékoli další setrvání v pracovním poměru pro společnost jako takovou či ostatní kolegy na pracovišti nežádoucí, a proto je zaměstnavatelům možnost podání mimořádné výpovědi bez výpovědní lhůty umožněna.

   Odpovězte

Zanechat komentář

Please follow & like us :)

Whatsapp

Please follow & like us :)

Whatsapp