Formulář A1, S1 a další pro pendlery - Práce v Německu - Starke Jobs

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 1. prosince 2023 – S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom o úřední záležitosti v jiné zemi podle jiných zákonů a zvyklostí odlišných od naší země, může se snadno stát, že některé povinnosti zkrátka opomeneme. S některými záležitostmi vám sice pomůžeme my, vyřizování ale budete mít možná víc. Co všechno je třeba zařídit s nástupem do práce v Německu? K čemu jsou které formuláře a kam s nimi? To vám poradíme v tomto článku.

Co zařídit, než vyrazíte za prací v Německu

Jak vyřídit zdravotní pojištění? Obstarejte si formulář S1

Dokument S1 (dříve též E106, E109 nebo E121) vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009, která se věnují koordinaci systému sociálního zabezpečení. Z těchto nařízení vychází jeden z principů sociálního pojištění, podle kterého nemůžeme být pojištěni ve dvou zemích najednou. Při nástupu do práce v Německu tedy musíte pořešit přihlášení k sociálnímu systému v Německu, kam za vás bude zaměstnavatel pravidelně z výplaty odvádět zákonné odvody. Jako pendler ale budete mít nadále nárok na využívání zdravotní péče v Česku v plném rozsahu. Abyste mohli tento nárok uplatnit, v době nástupu do práce v Německu spolu s novým zaměstnavatele vyplníte přihlášení k vybrané německé Krankenkasse. Ta vám následně zašle formulář S1, který doručíte vaší české zdravotní pojišťovně a na základě tohoto formuláře S1 dostanete žlutou zdravotní kartičku. S touto tzv. pendlerským zdravotním průkazem smíte využívat zdravotní systém v Česku i v Německu bez omezení.

Pozor si však dejte jen na benefity, které česká zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům. Vzhledem k tomu, že vám poskytuje jen tzv. podpůrné nebo pomocné pojištění, nejste považováni za klasické pojištěnce, a proto s nejvyšší pravděpodobností nebudete moci čerpat příspěvky, které pojišťovna nabízí. Za určitých předpokladů vám tyto benefity nabídne německá Krankenkasse, i ty ale mají své podmínky. Některé například neumožňují proplacení příspěvků třeba za prevenci u českého lékaře, ale pouze u německého, stejně tak příspěvky na sportovní aktivity mohou být uplatněny jen na území Německa.

Formulář S1 zde

Pojištění celé rodiny v Německu jen pro nezaopatřené členy

Se zdravotním pojištěním v Německu se pojí ještě jedna často omílaná otázka: Jak je to s pojištěním rodinných příslušníků? Proč jsou někdy u německé Krankenkasse pojištěny celé rodiny, i když do Německa za prací jezdí jen jeden z manželů, a u jiných Krankenkasse žádost o rodinné pojištění zamítne? Odpověď je nasnadě: Migrující pracovníci, tedy pendleři, mohou v Německu pojistit jen nezaopatřené členy rodiny, kteří nadále zůstávají ve své zemi, tj. v Česku. Za nezaopatřeného člena rodiny se považuje manželka nebo manžel bez vlastních příjmů z výdělečné činnosti, která nepobírá důchod, dávky v nezaměstnanosti ani peněžitou pomoc v mateřství podle předpisu o nemocenském pojištění.

Nejčastějším příkladem je tedy sezdaný pár, přičemž do Německa za prací dojíždí manžel a manželka je v té době na rodičovské dovolené nebo je v českém právu vedená jako osoba pečující o dítě. V takovém případě jsou v Německu pojištěni jak oba manželé, tak jejich děti. Pojištění dětí v Německu je přitom vázáno právě na nezaopatřenost jejich druhého rodiče. Pokud by totiž druhý rodič, v tomto případě matka, v Česku výdělečnou činnost provozoval a jeho příjmy by podléhaly zákonným odvodům, zůstávají děti pojištěné v České republice. Obdobně zdravotní pojišťovny postupují i v případě, že spolu rodiče nežijí a druhý z rodičů nemá stálý příjem, který by podléhal odvodům.

formulář práce v německu formuláře kindergeld

Najít a vyplnit správný formulář, který se navíc týká práce v Německu, není nic jednoduchého. S řadou z nich vám proto pomůžeme my.

Podnikáte v Česku a chcete do Německa? Máte dvě práce ve dvou zemích? Vyplňte formulář A1

Tento dokument je znám jako formulář E101 a není ničím novým pro živnostníky, kteří svou výdělečnou činnost provozují na území dvou států. Méně se už ale ví, že se týká i osob v zaměstnaneckém poměru, kteří pracují ve dvou státech. Týká se to zejména osob vyslaných, ale i těch, kdo mají hlavní pracovní poměr v jedné zemi a do druhé jezdí na brigádu nebo pracují v Německu a v Česku mají jakékoli jiné zdanitelné příjmy (např. z pronájmu). Jak jsme psali výše, sociální a zdravotní pojištění smíte uzavřít jen v jedné zemi a zároveň platí, že zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí zákonné odvody ve stejné zemi. Situace, kdy žijete v Česku, pracujete na hlavní pracovní poměr v Německu a v Česku si najdete druhý úvazek podléhající odvodům, tak může přinést řadu komplikací a otázek, kam vlastně platit odvody z práce v Česku, když tu vlastně pojištěni nejste.

S formulářem A1 určíte příslušnost k sociálnímu systému jedné země, ve které budete odvádět odvody navýšené o odvody z příjmu ze druhé země. Jako zaměstnanci tento dokument A1 vyplňujete společně se svým zaměstnavatelem, který zároveň dává najevo, že o vašem dalším pracovním poměru ví a souhlasí s ním. Jako zaměstnanci totiž máte při souběhu činností ve dvou státech oznamovací povinnost, která vychází z Nařízení rady (ES) č. 1408/71 a č. 574/72, které takovým zaměstnancům ukládají povinnost oznámit souběh činností instituci sociálního pojištění ve státě svého bydliště.

Spolu s formulářem A1 musíte příslušné správě sociálního zabezpečení doložit následující dokumenty:

 • ověřená kopie pracovních smluv včetně jejich případných dodatků,
 • ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo takové potvrzení vystaveno,
 • ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v ČR a v zahraničí,
 • čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele.

Formulář A1 pro OSVČ

Formulář A1 pro zaměstnance se zaměstnáním ve dvou státech

Formulář A1 pro zaměstnance, který chce být OSVČ v jiném státě

Nárok na dětské přídavky ověřuje formulář E411

Kindergeld neboli dětské přídavky jsou jedním z hlavních benefitů, které práce v Německu přináší. Nárok má zpravidla každé dítě, které na území Německa žije nebo jehož rodiče v Německu vydělávají peníze podléhající zdanění. Neznamená to však, že má každé dítě nárok na plnou výši Kindergeldu. Pokud totiž zároveň s nárokem na Kindergeld z Německa existuje i nárok na přídavky na dítě z České republiky, Německo o tuto částku vyplacenou Českou republikou Kindergeld poníží. A to bez ohledu na to, zda přídavky v Česku skutečně pobíráte.

Nárok na přídavky na dítě potvrzuje nebo zamítá český úřad na formuláři E411, který je přílohou žádosti o Kindergeld. Pokud tento dokument německé Familienkasse spolu se žádostí nebo v průběhu jejího vyřizování nedodáte, má Familienkasse automaticky zato, že přídavky v Česku pobíráte. Jestližetedy v Česku nárok nemáte, nechcte si proto vyplnit formulář E411 českým úřadem práce. Pokud nárok mít budete, požádejte si o přídavky na dítě i v Česku. V součtu přídavky na dítě z Česka s Kindergeldem z Německa činí 250 € na dítě (platné pro rok 2023) každý měsíc.

Formulář E411 zde

Formulář E401 – nutnost nebo zbytečnost?

Stejně jako formulář E411 je i formulář E401 součástí žádosti o Kindergeld. Vyplňují jej žadatelé, kteří nežijí na území Německa a nechávají jej potvrdit zpravidla na evidenci obyvatel místně příslušného městského úřadu. Účelem tohoto dokumentu je potvrdit osobu oprávněnou pobírat Kindergeld, respektive že děti skutečně žijí s žadatelem. Ve věci Kindergeldu totiž není osobou oprávněnou k pobírání přídavků ten, kdo v Německu pracuje, ale ten, kdo se o děti opravdu stará. Není však výjimkou, že o Kindergeld požádá ten z rodičů, který v Německu pracuje, s dětmi ale již nežije. Peníze však druhému, oprávněnému, rodiči nevyplácí. Německo však při sestavování tohoto formuláře vychází z německých zvyklostí. Sem patří třeba povinnost přihlásit se k pobytu na adrese, na které skutečně fyzicky žijete. V Česku naproti tomu můžeme legálně užívat adresu trvalého bydliště, na kterém se ale fyzicky vůbec nevyskytujeme.

Ověřit formulář E401 proto není nic jednoduchého. Některé městské úřady se této úlohy výslovně vzdávají a odkazují žadatele přímo na ministerstvo práce a sociálních věcí. Potvrzuje se zpravidla rodinný stav žadatele a adresy dotčených osob. Tento dokument si nechte potvrdit hlavně tehdy, kdy žadatel i druhý rodič žijí sice společně, jejich adresy trvalého bydliště se ale liší. Co už ale ministerstvo ověřit nedokáže, je, zda dostupné údaje odpovídají skutečnému stavu. Pokud tedy s rodičem svých dětí, který v Německu pracuje, nežijete, jste žadatelem vy. V případě jakýchkoli pochybností o neoprávněném pobírání Kindergeldu druhým rodičem doporučujeme obrátit se přímo na Familienkasse.

Formulář E401 zde

formulář práce v německu

Najít správný formulář a vyplnit ho jedna věc, kde ho ale nechat potvrdit a komu ho pak předat?

Návrat z Německa do České republiky

Formulář U1 – Potvrzení o práci v Německu pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Tento formulář je známý také podle starého označení jako E301. Vystavuje ho německá Agentur für Arbeit ve chvíli, kdy svůj pracovní poměr ukončíte a hodláte se v Česku registrovat na úřadu práce s žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Formulář U1 potvrzuje dobu, kterou jste odpracovali v zahraničí. Na jejím základě vám může být přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti českým úřadem práce.

O formulář U1 si musíte vždy požádat sami, příslušný německý úřad jej sám od sebe nevystavuje. Jeho tiskopis najdete zde, vyplněný jej doručte pobočce Agentur für Arbeit místně příslušné podle vašeho bydliště v Německu. Pokud jste do práce v Německu pouze dojížděli, pak vám formulář U1 vyplní Agentur für Arbeit místně příslušná podle sídla vašeho zaměstnavatele. 

K žádosti o potvrzení formuláře U1 doložte tyto přílohy:

 • potvrzení o zaměstnání potvrzené zaměstnavatelem (Arbeitsbescheinigung) – musí obsahovat číslo pojištění (Rentenversicherungsnummer). Pokud toto potvrzení o zaměstnání z nějakého důvodu nemáte, doložte k formuláři U1 dohodu o ukončení pracovního poměru či výpověď,
 • doklad o době péče o dítě do 3 let – pokud jste o dítě do 3 let pečovali,
 • doklad o dobrovolném pojištění – pokud jste dobrovolně pojištěni,
 • doklad o pobírání nemocenských dávek či peněžité pomoci v mateřství – pokud jej máte.

Formulář U1 zde

Formulář U2 – Převedení podpory v nezaměstnanosti do jiné členské země

Po ukončení pracovního poměru v Německu máte za splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti z Německa. Jenže jako pendleři nemůžete zároveň žít v jedné zemi a čerpat podporu v zemi jiné. Proto je důležité, abyste požádali o transfer dávek v nezaměstnanosti z Německa do Česka. K tomu slouží formulář U2. Vystaví vám ho na žádost německá Agentur für Arbeit místně příslušná podle místa vašeho pobytu v Německu. Pokud jste v Německu nežili, pak přísušná podle sídla vašeho zaměstnavatele. S potvrzením formulářem U2 posléze žádat o podporu v nezaměstnanosti v České republice.

Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti z Německa, znamená to, že na ni nemáte nárok v Česku. Není totiž možné pobírat dávky v nezaměstnanosti ve dvou zemích zároveň. V tomto případě tak pobíráte podporu podle zákonů Německa, a to přestože je jejich výplatou pověřena instituce v jiné zemi. A protože Němci za určitých předpokladů nevyplatí podporu hned, počítejte s tím, že tato blokační doba – tzv. Sperrzeit – se může vztáhnout i na vás.

Na závěr ještě jedno, možná to nejdůležitější, upozornění. Po dobu, kdy v České republice pobíráte podporu v nezaměstnanosti z Německa, podléháte pořád právním předpisům Německa. Mimo jiné to znamená, že v Česku nejste zdravotně ani sociálně pojištěni prostřednictvím úřadu práce. Doporučujeme ověřit si u vaší české zdravotní pojišťovny, zda či do jaké míry vás pojištění v Česku kryje. Na tuto dobu proto raději uzavřete nějaké komerční cestovní pojištění, které vás pokryje nenadálé výlohy spojené s návštěvou lékaře.

O formulář U2 je třeba požádat na úřadu práce, který vám přiznal nárok na dávky v nezaměstnanosti

Kam s formulářem?

V tomto článku jsme se snažili odpovědět odpovědět i na otázky, kde formuláře získáte či kam je máte poslat. Evropská komise na svém webu zveřejnila jednoduchý formulář pro vyhledávání příslušné instituce, kde se dozvíte přesný postup, jak naložit se kterým formulářem a kam ho poslat. Odkaz najdete zde: https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/search-criteria/language/cs/country/de. Do formuláře stačí zadat zemi, kde pracujete, a jaké oblasti se vaše otázka týká.

WordPress Tables Plugin

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Ein Kommentar

 1. Kožuch

  Ďakujem za informace

  Odpovězte

Zanechat komentář