Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu - Starke Jobs

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 21. června 2023 – Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi důležitá. V minulosti už jsme o tomto tématu psali, článek si můžete připomenout zde. Od doby jeho publikace ale prošla zásada Equal Pay drobnými změnami, se kterými vás seznámíme v tomto článku. Cílem zásady Equal Pay je zajistit, aby zaměstnanci agentury obdrželi za svou práci srovnatelnou finanční odměnu jako jejich kmenoví kolegové. Co ale vůbec znamená „rovná odměna“? Jaké jsou výhody a nevýhody zákonné rovné odměny pro zaměstnance personální agentury? Jak se vypočítá nárok na rovnou odměnu a v jakých případech se rovná odměna nevyplácí?

Co znamená Equal Pay?

Equal Pay doslova přeloženo znamená „stejný plat“ a vztahuje se na princip rovnosti mezd – jak mezi muži a ženami, tak mezi kmenovými zaměstnanci a zaměstnanci personálních agentur. Cílem je zajistit rovnost mezi zaměstnanci a aktivně předcházet diskriminaci založené na pohlaví nebo zaměstnaneckém statusu. Téma Equal Pay se stává zejména v oblasti Zeitarbeit (tedy personálních agentur) stále důležitějším. Cílem Equal Pay je zajistit, že zaměstnanci agentury dostávají od zaměstnavatele stejně vysokou odměnu za svou práci jako zaměstnanci firmy na srovnatelných pozicích. Nárok na stejnou mzdu je zakotven v § 8 zákona o dočasném zaměstnávání a obecně se uplatní vždy, když je zaměstnanec výpůjční práce nejméně devět měsíců nepřetržitě zaměstnán v rámci Zeitarbeit.

Co zahrnuje Equal Pay?

Equal Pay zahrnuje několik aspektů, které mají garantovat, že všichni zaměstnanci jsou spravedlivě placeni za svou práci. To zahrnuje stejnou odměnu pro muže a ženy pracující ve stejných nebo srovnatelných pozicích. Stejně tak zaměstnanci agentury by měli dostávat stejnou odměnu jako jejich kmenoví kolegové, pokud vykonávají stejnou práci. Nejde pouze o běžnou mzdu, ale také o další příplatky, které jsou poskytovány v souvislosti s pracovním poměrem. Sem patří například odvětvové příplatky, příplatky za směny a příspěvky na spoření. Také příležitostné benefity, jako je firemní automobil nebo firemní mobil, mohou být součástí mzdy, na kterou mají agenturní pracovníci nárok, pokud je dostávají jejich kmenoví kolegové na stejné pracovní pozici.

Pokud společnost zaměstnává pouze agenturní pracovníky a nemá srovnatelné kmenové zaměstnance, musí zaměstnavatel vypočítat fiktivní odměnu, kterou by dsotal agenturní zaměstnanec coby kmenový. Při tomto výpočtu je však nutné také brát v úvahu tzv. princip „Besitzstandswahrung“ (ochrana dosaženého postavení). Tento princip zajišťuje, že zaměstnanec agentury, který již vydělává více než kmenový zaměstnanec, nesmí být znevýhodněn oproti svému dosavadnímu postavení.

Kromě rovné odměny existuje také princip rovného zacházení (Equal Treatment). Tento princip znamená, že zaměstnanci agentury v klientově společnosti by měli mít zajištěny základní pracovní a zaměstnanecké podmínky, jaké mají i kmenoví zaměstnanci. To zahrnuje například délku pracovní doby, odpočinky, přestávky a noční práci. Rovné zacházení se tedy nevztahuje pouze na mzdu, ale na všechny pracovní podmínky. Tento princip rovného zacházení vychází z § 8 zákona o dočasném zaměstnávání.

Zvýšení platů, ale také nevýhody pro zaměstnance Zeitarbeit

Pracovat jako cizinec v Německu často znamená pracovat jako zaměstnanec agentury. V tomto případě je rovnost prostřednictvím rovného platu a rovného zacházení zvláště důležitá. V rámci agenturní práce však implementace rovného platu může přinášet vedle finančních výhod pro zaměstnance výpůjční práce také zvláštní výzvy. Většinou agenturní pracovníci pracují pouze na krátkodobé pracovní nasazení a nemají tedy dlouhodobé vyhlídky v rámci společnosti. To vede k tomu, že obecně často vydělávají méně než kmenoví zaměstnanci, přestože vykonávají stejnou práci.

Rovný plat tedy sice znamená zvýšení mezd pro zaměstnance agentury, může ale také přinášet nevýhody. Pokud zaměstnanci agentury dostávají stejnou mzdu jako kmenoví zaměstnanci, mohou mít společnosti a personální agentury tendenci je méně často nasazovat. Za stejnou cenu by mohli najmout vlastní zaměstnance, kteří jsou společnosti k dispozici dlouhodoběji. Mnoho zaměstnanců agentury se tak obává, že budou častěji vyměňováni kvůli reformě zákona o dočasném zaměstnávání, aby se vyhnuli rovnému platu. Navíc agenturní zaměstnanci, kteří dostávají stejnou mzdu jako jejich kolegové, mohou být stále znevýhodněni. Mají často menší jistotu a stabilitu v zaměstnání než kmenoví zaměstnanci.

Equal Pay

Jak se počítá Equal Pay?

Od dubna 2021 existuje nová regulace v zákoně o dočasném zaměstnávání, která má řešit finanční nerovnost. Tato regulace stanovuje, že po devíti měsících v téže společnosti musí mít agenturní zaměstnanci stejný plat jako jejich kmenoví kolegové. Výpočet Equal Pay se může lišit v závislosti na konkrétní situaci. Základem je porovnání mezd zaměstnance agentury se mzdou kmenového zaměstnance firmy na stejné nebo podobné pozici a s podobnou kvalifikací. Přitom se zohledňuje jak základní mzda, tak i příplatky a speciální platby.

Princip rovného platu se obecně uplatňuje po devíti měsících práce u jedné firmy. Do devátého měsíce se uplatňují stávající pravidla. Od desátého měsíce se mzda zaměstnance agentury upravuje na běžnou mzdu, kterou dostávají zaměstnanci firmy ve stejné pozici a za stejnou práci v dané společnosti. Toto zahrnuje všechny druhy odměn a standardů. Krátkodobé přerušení pracovního poměru do tří měsíců nemá žádný vliv na rovnost. Při opakovaných pracovních nasazeních v rámci jedné společnosti se časy nasazení sčítají až do maximálního limitu devíti měsíců. Toto pravidlo platí i při nasazení skrze jinou personální agenturu.

Při výpočtu Equal Pay je však třeba vzít v úvahu, že se tento proces obnovuje, pokud doba přerušení mezi dvěma nasazeními přesáhne tři měsíce. V takovém případě se mzda zaměstnance agentury neupravuje. Výjimku tvoří pouze tzv. smlouvy o odvětvových příplatcích. V těchto případech dosahují zaměstnanci agentury finanční rovnosti až po 15 měsících, protože postupné zvyšování mzdy probíhá až po šestitýdenní zkušební době. K zajištění, že zaměstnavatel skutečně dodržuje zásadu Equal Pay, dává tzv. zákon o transparentnosti odměn zaměstnancům právo požadovat informace o platech svých kolegů, aby odhalili případnou diskriminaci. Toto právo může platit i pro agenturní zaměstnance, kteří si přejí dostávat stejnou odměnu jako kmenoví zaměstnanci.

Kdy Equal Pay neplatí?

Existuje několik výjimek, kdy se nepoužívá právní princip Equal Pay. Mezi ně patří například smluvní ustanovení, jako je smlouva o odvětvových příplatcích, která umožňují odchylky od zásady rovné odměny. Další výjimkou je tzv. domněnka rovnosti. Zde zákonodárce předpokládá rovnost, pokud mzda agenturního zaměstnance odpovídá již stanovené tarifní odměně.

Odchylky od právního principu Equal Pay

Odchylky od právního principu Equal Pay jsou obecně možné, pokud platí odvětvová tarifní smlouva. Odvětvový příplatek je postupné zvyšování tarifních mezd agenturních pracovníků na mzdy zaměstnanců firmy. Taková odchylka je však možná pouze za určitých podmínek. Agenturní pracovník musí nejpozději po 15. měsíci zaměstnání ve stejné firmě obdržet stejnou mzdu jako srovnatelný zaměstnanec. Pokud neexistuje tarifní smlouva pro kmenové zaměstnance, musí se mzda agenturního pracovníka shodovat s tarifním platem srovnatelných zaměstnanců v odvětví Zeitarbeit. Druhou podmínkou je, že agenturní pracovník po šestitýdenní dobu zaškolení postupně zvyšuje svou mzdu na srovnatelnou úroveň.

Pokud v minulosti již agenturní zaměstnanec pracoval pro stejnou firmu a nebyly mezi nasazeními přerušení delší než tři měsíce, předchozí doby zaměstnání v jedné firmě se sčítají. Toto pravidlo platí i v případě, kdy předchozí nasazení provedl jiný personální zprostředkovatel. Agenturní pracovníci tak nadále mají nárok na Equal Pay, i když změní personální agenturu. Už zmíněné pravidlo domněnky vstoupí v platnost, pokud je agenturní pracovník již tarifně odpovídajícím způsobem odměňován odvětvově a dostává stejnou odměnu jako kmenový zaměstnanec. V tomto případě zákonodárce předpokládá, že agenturní pracovník je rovnoprávný.

výroba a zpracování plastů

Sankce za porušení zásady Equal Pay

Podniky, které porušují zásadu rovného odměňování, musí počítat s sankcemi. Postižení zaměstnanci mohou uplatnit nárok na dodatečnou platbu, aby obdrželi rozdíl mezi jejich dosavadním platem a částkou rovnou Equal Pay. V případě závažných porušení zásady Equal Pay mohou následovat také pokuty a další právní důsledky:

  • Spolková agentura práce může uložit pokutu až ve výši 500 000 eur za porušení zásady Equal Pay
  • V případech zvláště závažného porušení může dojít až k odebrání licence agentury

Jaký je rozdíl mezi Equal Pay a Equal Treatment?

Kromě Equal Pay existuje také zásada Equal Treatment, což znamená rovnocenné zacházení se zaměstnanci agentury ve srovnání s kmenovými zaměstnanci. Nejedná se pouze o mzdu, ale také o další aspekty jako pracovní doba, dovolená, možnosti dalšího vzdělávání a pracovní podmínky. Cílem je zajistit, aby nedošlo ke znevýhodnění zaměstnanců v Zeitarbeit ve srovnání s kmenovými pracovníky.

Na rozdíl od Equal Pay, Equal Treatment se nevztahuje pouze na finanční rovnost, ale na všechny pracovní podmínky. Jedná se o otázku, zda zaměstnanci v Zeitarbeit v týchž pozicích obdrží stejné pracovní podmínky jako pevně zaměstnaní zaměstnanci. Musí se zohlednit všechny aspekty práce – od platby přes pracovní dobu až po firemní penzijní plány. Obě zásady však spolu úzce souvisejí a v praxi mají doplňující účinek. Společnosti by se proto měly zabývat jak Equal Pay, tak Equal Treatment a zajistit, aby byli všichni zaměstnanci spravedlivě zacházeni – bez ohledu na to, zda jsou pevně zaměstnáni nebo v dočasné práci.

FAQ: Equal Pay – zásada rovného zacházení

Kdy se musí platit stejná mzda?

Zákonem zaručuje právo na Equal Pay každému zaměstnanci agentury. Zaměstnanci agentury mají po devíti měsících nepřetržitého zaměstnání nárok na Equal Pay – tedy na mzdu, kterou by dostával i běžný kmenový zaměstnanec ve stálém pracovním poměru.

Co se stane po 9 měsících dočasné práce?

Po devíti měsících nepřetržitého zaměstnání v personální agentuře mají zaměstnanci nárok na zákonné Equal Pay. Pokud je v platnosti tarifní dohoda o Equal Pay, mají zaměstnanci agentury na toto právo nárok po 15 měsících.

Co je tarifní Equal Pay?

Při platnosti kolektivní smlouvy s odvětvovými příplatky se mzdy zaměstnanců postupně upravují. Pokud se vztahuje tarifní Equal Pay, jsou stupeňovité zvýšení mzdy zaměstnanců závislá na délce pracovního nasazení agenturního pracovníka u jedné firmy.

Shrnutí

V oblasti Zeitarbeit se stále více klade důraz na zásadu rovného zacházení (Equal Pay). Cílem je zajistit rovnou odměnu za stejnou práci a tím předcházet diskriminaci pracovníků v Zeitarbeit. Zákonodárná opatření a kolektivní smlouvy mají zajistit, že agenturní pracovníci po určité době obdrží stejnou mzdu jako zaměstnanci ve stálém pracovním poměru. V každém případě by měli pracovníci agentury znát svá práva a v případě nejistoty nebo porušení zásady Equal Pay podniknout příslušné kroky. Samozřejmě by mělo být zájmem zaměstnavatele, aby dosáhl rovnosti mezi zaměstnanci a aktivně předešel případné nerovnosti.

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář