Nabídka práce v Německu - Starke JobsZásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu - Starke Jobs

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Equal Pay – Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě

Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi důležitá. Na našem blogu jsme se tomuto tématu již věnovali, článek si můžete připomenout zde. Od doby jeho publikace ale prošla zásada Equal Pay drobnými změnami, se kterými vás seznámíme v tomto článku. Cílem zásady Equal Pay je zajistit, aby zaměstnanci agentury obdrželi za svou práci srovnatelnou finanční odměnu jako jejich kmenoví kolegové. Co ale vůbec znamená „rovná odměna“? Jaké jsou výhody a nevýhody zákonné rovné odměny pro zaměstnance personální agentury? Jak se vypočítá nárok na rovnou odměnu a v jakých případech se rovná odměna nevyplácí?

Co znamená Equal Pay?

Equal Pay doslova přeloženo znamená „stejný plat“ a vztahuje se na princip rovnosti mezd – jak mezi muži a ženami, tak mezi kmenovými zaměstnanci a zaměstnanci personálních agentur. Cílem je zajistit rovnost mezi zaměstnanci a aktivně předcházet diskriminaci založené na pohlaví nebo zaměstnaneckém statusu. Téma Equal Pay se stává zejména v oblasti Zeitarbeit (tedy personálních agentur) stále důležitějším. Cílem Equal Pay je zajistit, že zaměstnanci agentury dostávají od zaměstnavatele stejně vysokou odměnu za svou práci jako zaměstnanci firmy na srovnatelných pozicích. Nárok na stejnou mzdu je zakotven v § 8 zákona o dočasném zaměstnávání a obecně se uplatní vždy, když je zaměstnanec výpůjční práce nejméně devět měsíců nepřetržitě zaměstnán v rámci Zeitarbeit.

Co zahrnuje Equal Pay?

Equal Pay zahrnuje několik aspektů, které mají garantovat, že všichni zaměstnanci jsou spravedlivě placeni za svou práci. To zahrnuje stejnou odměnu pro muže a ženy pracující ve stejných nebo srovnatelných pozicích. Stejně tak zaměstnanci agentury by měli dostávat stejnou odměnu jako jejich kmenoví kolegové, pokud vykonávají stejnou práci. Nejde pouze o běžnou mzdu, ale také o další příplatky, které jsou poskytovány v souvislosti s pracovním poměrem. Sem patří například odvětvové příplatky, příplatky za směny a příspěvky na spoření. Také příležitostné benefity, jako je firemní automobil nebo firemní mobil, mohou být součástí mzdy, na kterou mají agenturní pracovníci nárok, pokud je dostávají jejich kmenoví kolegové na stejné pracovní pozici.

Pokud společnost zaměstnává pouze agenturní pracovníky a nemá srovnatelné kmenové zaměstnance, musí zaměstnavatel vypočítat fiktivní odměnu, kterou by dsotal agenturní zaměstnanec coby kmenový. Při tomto výpočtu je však nutné také brát v úvahu tzv. princip „Besitzstandswahrung“ (ochrana dosaženého postavení). Tento princip zajišťuje, že zaměstnanec agentury, který již vydělává více než kmenový zaměstnanec, nesmí být znevýhodněn oproti svému dosavadnímu postavení.

Kromě rovné odměny existuje také princip rovného zacházení (Equal Treatment). Tento princip znamená, že zaměstnanci agentury v klientově společnosti by měli mít zajištěny základní pracovní a zaměstnanecké podmínky, jaké mají i kmenoví zaměstnanci. To zahrnuje například délku pracovní doby, odpočinky, přestávky a noční práci. Rovné zacházení se tedy nevztahuje pouze na mzdu, ale na všechny pracovní podmínky. Tento princip rovného zacházení je zakotven v § 8 zákona o dočasném zaměstnávání.

Zvýšení platů, ale také nevýhody pro zaměstnance Zeitarbeit

Pracovat jako cizinec v Německu často znamená pracovat jako zaměstnanec agentury. V tomto případě je rovnost prostřednictvím rovného platu a rovného zacházení zvláště důležitá. V rámci agenturní práce však implementace rovného platu může přinášet vedle finančních výhod pro zaměstnance výpůjční práce také zvláštní výzvy. Většinou jsou agenturní pracovníci zaměstnáni pouze na krátkodobé pracovní nasazení a nemají tedy dlouhodobé vyhlídky v rámci společnosti. To vede k tomu, že obecně často vydělávají méně než kmenoví zaměstnanci, přestože vykonávají stejnou práci.

Rovný plat tedy sice znamená zvýšení mezd pro zaměstnance agentury, může ale také přinášet nevýhody. Pokud zaměstnanci agentury dostávají stejnou mzdu jako kmenoví zaměstnanci, mohou mít společnosti a personální agentury tendenci je méně často nasazovat. Za stejnou cenu by mohli najmout vlastní zaměstnance, kteří jsou společnosti k dispozici dlouhodoběji. Mnoho zaměstnanců agentury se tak obává, že budou častěji vyměňováni kvůli reformě zákona o dočasném zaměstnávání, aby se vyhnuli rovnému platu. Navíc agenturní zaměstnanci, kteří dostávají stejnou mzdu jako jejich kolegové, mohou být stále znevýhodněni. Mají často menší jistotu a stabilitu v zaměstnání než kmenoví zaměstnanci.

Equal Pay

Jak se počítá Equal Pay?

Od dubna 2021 existuje nová regulace v zákoně o dočasném zaměstnávání, která má řešit finanční nerovnost. Tato regulace stanovuje, že po devíti měsících v téže společnosti musí mít agenturní zaměstnanci stejný plat jako jejich kmenoví kolegové. Tím se má zajistit, aby i zaměstnanci agentury byli spravedlivě placeni a dostávali přiměřenou odměnu za svou práci. Výpočet Equal Pay se může lišit v závislosti na konkrétní situaci. Základem je porovnání mezd zaměstnance agentury se mzdou kmenového zaměstnance firmy na stejné nebo podobné pozici a s podobnou kvalifikací. Přitom se zohledňuje jak základní mzda, tak i příplatky a speciální platby.

Princip rovného platu se obecně uplatňuje po devíti měsících práce u jedné firmy, jak již bylo zmíněno. Do devátého měsíce se uplatňují stávající pravidla. Od desátého měsíce se mzda zaměstnance agentury upravuje na běžnou mzdu, kterou dostávají zaměstnanci firmy ve stejné pozici a za stejnou práci v dané společnosti. Toto zahrnuje všechny druhy odměn a standardů. Krátkodobé přerušení pracovního poměru do tří měsíců nemá žádný vliv na rovnost. Při opakovaných pracovních nasazeních v rámci jedné společnosti se časy nasazení sčítají až do maximálního limitu devíti měsíců. Toto pravidlo platí i při nasazení skrze jinou personální agenturu.

Při výpočtu Equal Pay je však třeba vzít v úvahu, že se tento proces obnovuje, pokud doba přerušení mezi dvěma nasazeními přesáhne tři měsíce. V takovém případě se mzda zaměstnance agentury neupravuje. Výjimku tvoří pouze tzv. smlouvy o odvětvových příplatcích. V těchto případech dosahují zaměstnanci agentury finanční rovnosti až po 15 měsících, protože postupné zvyšování mzdy probíhá až po šestitýdenní zkušební době. Aby bylo zajištěno, že zaměstnavatel skutečně dodržuje zásadu Equal Pay, dává tzv. zákon o transparentnosti odměn zaměstnancům právo požadovat informace o platech svých kolegů, aby odhalili případnou diskriminaci. Toto právo může platit i pro agenturní zaměstnance, kteří si přejí dostávat stejnou odměnu jako kmenoví zaměstnanci.

Kdy Equal Pay neplatí?

Existuje několik výjimek, kdy se nepoužívá právní princip Equal Pay. Mezi ně patří například smluvní ustanovení, jako je smlouva o odvětvových příplatcích, která umožňují odchylky od zásady rovné odměny. Další výjimkou je tzv. domněnka rovnosti. Zde zákonodárce předpokládá rovnost, pokud mzda agenturního zaměstnance odpovídá již stanovené tarifní odměně.

Odchylky od právního principu Equal Pay

Odchylky od právního principu Equal Pay jsou obecně možné, pokud platí odvětvová tarifní smlouva. Odvětvový příplatek je postupné zvyšování tarifních mezd agenturních pracovníků na mzdy zaměstnanců firmy. Taková odchylka je však možná pouze za určitých podmínek. Agenturní pracovník musí nejpozději po 15. měsíci zaměstnání ve stejné firmě obdržet stejnou mzdu jako srovnatelný zaměstnanec. Pokud neexistuje tarifní smlouva pro kmenové zaměstnance, musí se mzda agenturního pracovníka shodovat s tarifním platem srovnatelných zaměstnanců v odvětví Zeitarbeit. Druhou podmínkou je, že agenturní pracovník po šestitýdenní dobu zaškolení postupně zvyšuje svou mzdu na srovnatelnou úroveň.

Pokud v minulosti již agenturní zaměstnanec pracoval pro stejnou firmu a nebyly mezi nasazeními přerušení delší než tři měsíce, předchozí doby zaměstnání v jedné firmě se sčítají. Toto pravidlo platí i v případě, kdy předchozí nasazení provedl jiný personální zprostředkovatel. Agenturní pracovníci tak nadále mají nárok na Equal Pay, i když změní personální agenturu. Už zmíněné pravidlo domněnky vstoupí v platnost, pokud je agenturní pracovník již tarifně odpovídajícím způsobem odměňován odvětvově a dostává stejnou odměnu jako kmenový zaměstnanec. V tomto případě zákonodárce předpokládá, že agenturní pracovník je rovnoprávný.

výroba a zpracování plastů

Sankce za porušení zásady Equal Pay

Podniky, které porušují zásadu rovného odměňování, musí počítat s sankcemi. Postižení zaměstnanci mohou uplatnit nárok na dodatečnou platbu, aby obdrželi rozdíl mezi jejich dosavadním platem a částkou rovnou Equal Pay. V případě závažných porušení zásady Equal Pay mohou následovat také pokuty a další právní důsledky:

  • Spolková agentura práce může uložit pokutu až ve výši 500 000 eur za porušení zásady Equal Pay
  • V případech zvláště závažného porušení je také možné odebrat povolení k poskytování pracovních sil

Jaký je rozdíl mezi Equal Pay a Equal Treatment?

Kromě Equal Pay, jak již bylo zmíněno, existuje také zásada Equal Treatment, což znamená rovnocenné zacházení se zaměstnanci agentury ve srovnání s kmenovými zaměstnanci. Nejedná se pouze o mzdu, ale také o další aspekty jako pracovní doba, dovolená, možnosti dalšího vzdělávání a pracovní podmínky. Cílem je zajistit, aby zaměstnanci v Zeitarbeit nebyli znevýhodněni ve srovnání s kmenovými pracovníky. Pouze tehdy, pokud je rovnost zajištěna plně a úplně, mohou být rozpoznány mnohé výhody dočasné práce.

Na rozdíl od Equal Pay, Equal Treatment se nevztahuje pouze na finanční rovnost, ale na všechny pracovní podmínky. Jedná se o otázku, zda zaměstnanci v Zeitarbeit v týchž pozicích obdrží stejné pracovní podmínky jako pevně zaměstnaní zaměstnanci. Musí se zohlednit všechny aspekty práce – od platby přes pracovní dobu až po firemní penzijní plány. Obě zásady jsou však úzce propojeny a v praxi mají doplňující účinek. Společnosti by se proto měly zabývat jak Equal Pay, tak Equal Treatment a zajistit, aby byli všichni zaměstnanci spravedlivě zacházeni – bez ohledu na to, zda jsou pevně zaměstnáni nebo v dočasné práci.

FAQ: Equal Pay – zásada rovného zacházení

Kdy se musí platit stejná mzda?

Zákonem je zaručeno právo na Equal Pay každému zaměstnanci agentury. Zaměstnanci agentury mají po devíti měsících nepřetržitého zaměstnání nárok na Equal Pay – tedy na mzdu, kterou by dostával i běžný kmenový zaměstnanec ve stálém pracovním poměru.

Co se stane po 9 měsících dočasné práce?

Po devíti měsících nepřetržitého zaměstnání v personální agentuře mají zaměstnanci nárok na zákonné Equal Pay. Pokud je v platnosti tarifní dohoda o Equal Pay, mají zaměstnanci agentury na toto právo nárok po 15 měsících.

Co je tarifní Equal Pay?

Při platnosti kolektivní smlouvy s odvětvovými příplatky jsou mzdy zaměstnanců postupně upravovány. Pokud se vztahuje tarifní Equal Pay, jsou stupeňovité zvýšení mzdy zaměstnanců závislá na délce pracovního nasazení agenturního pracovníka u jedné firmy.

Shrnutí

V oblasti Zeitarbeit se stále více klade důraz na zásadu rovného zacházení (Equal Pay). Cílem je zajistit rovnou odměnu za stejnou práci a tím předcházet diskriminaci pracovníků v Zeitarbeit. Zákonodárná opatření a kolektivní smlouvy mají zajistit, že agenturní pracovníci po určité době obdrží stejnou mzdu jako zaměstnanci ve stálém pracovním poměru. V každém případě by měli pracovníci agentury znát svá práva a v případě nejistoty nebo porušení zásady Equal Pay podniknout příslušné kroky. Samozřejmě by mělo být zájmem zaměstnavatele, aby dosáhl rovnosti mezi zaměstnanci a aktivně předešel případné nerovnosti.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář