Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? - Starke Jobs

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Publikováno: 24. července 2023 – Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v životě dějí a každý zaměstnavatel, v jehož týmu pracují ženy, s tím musí počítat. Aby se zaměstnavatelé nemohli vyhnout zákonné povinnosti postarat se o svou těhotnou zaměstnankyni, existuje pro těhotné ženy zvláštní ochrana před výpovědí. Neplatí to ale bez výjimky. Je totiž nutné brát v úvahu, že těhotenství právě najaté ženy může komplikovat chod na pracovišti. Nejen těhotné zaměstnankyně mají v Německu svá práva. Určitá ochrana se vztahuje i na jejich zaměstavatele, kteří se nesmí cítit zneužiti ze strany žen v očekávání.

Těhotné a pracovní právo v Německu

Těhotné ženy mají v rámci pracovního práva zvláštní ochranu. Týká se to zejména výpovědi, zákony na ochranu těhotných žen totiž pamatují i na jejich pracovní život. Těhotné ženy však nemají jen práva, ale i povinnosti, které musí dodržovat.

Těhotné mají zvláštní ochranu před výpovědí

Zásadně není možné v průběhu těhotenství vypovědět pracovní poěmr podle § 17 zákona o ochraně matek. Matka je také chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele až do čtyř měsíců po porodu. Cílem je  zajištění finančního zabezpečení a ochrana těhotné ženy před psychickým zatížením v důsledku výpovědi. Má se zotavit a vytvořit vztah mezi matkou a dítětem bez toho, aby musela řešit jakékoli trable v práci. Mateřská dovolená od zdravotní pojišťovny a příspěvek od zaměstnavatele ji finančně zajišťují v době  zákazu práce (tj. v období před porodem a po něm). Základní zákon chrání matku v článku 6 odst. 4 německé Ústavy. Tam se uvádí: „Každá matka má nárok na ochranu a péči společnosti.“ Ani matka sama ani zaměstnavatelé nemohou tedy přehlížet předpisy.

těhotenství v německu

Výjimky při výpovědi těhotné zaměstnankyně

Pro zaměstnavatele platí zákaz výpovědi od okamžiku, kdy pracovnice informuje zaměstnavatele o svém těhotenství. Výpověď je také neplatná, pokud žena zjistí těhotenství do 14 dnů ode dne, kdy byla výpověď předána. Zaměstnavatel je také povinen upravit pracovní podmínky tak, aby těhotné ženě umožnil bezpečně a v klidu pracovat. Tato úleva se může týkat fyziologických i psychologických aspektů. Těhotné ženy tedy nesmějí vykonávat fyzicky těžkou práci ani práci v prostředí, které je stresuje.

Neplatí však bezvýhradně, že těhotné ženy nelze propustit z pracovního poměru. Pokud jejich chování na pracovišti nahrává výpovědi z pracovního poměru, může být taková výpověď platná. Důvody výpovědi však nesmí souviset s těhotenstvím a zaměstnavatelé k tomu potřebují souhlas příslušného orgánu (krajské úřady, krajská prezidia nebo živnostenský úřad). Přehled příslušných dohledových orgánů v jednotlivých spolkových zemích je k dispozici na internetových stránkách Federálního ministerstva rodiny, seniorek, žen a mládeže. Kromě toho jsou na výpověď matky uplatňovány zvláštní formální předpisy. K ochraně matky smí být výpověď podána pouze písemně a musí obsahovat přípustný a schválený důvod výpovědi.

V praxi jsou takové případy velmi vzácné, protože je velmi obtížné prokázat, že výpověď byla udělena nezávisle na těhotenství. Důvody opravňující k výpovědi obvykle neexistují. Příkladem by mohl být bankrot zaměstnavatele. Zaměstnavatel může být povinen zaplatit finanční náhradu, pokud ukončí pracovní poměr bez potřebného souhlasu příslušného orgánu. V závislosti na tom, zda má budoucí matka stálé zaměstnání nebo je zaměstnána jako takzvaná vyslaná zaměstnankyně, se uplatňuje zásada rovného zacházení v rámci zásady rovného odměňování (Equal Pay).

Oznamovací povinnost těhotné zaměstnankyně

Pro zvláštní právní ochranu matky je samozřejmě důležité, aby zaměstnavatel byl informován o jejím těhotenství. Podle § 15 zákona o ochraně matek je tedy těhotná žena povinna oznámit těhotenství a předpokládaný datum porodu. Jakmile je matce skutečně známo, že je těhotná, měla by to neprodleně oznámit zaměstnavateli. Právní povinnost těhotné ženy neprodleně oznámit těhotenství hraje také roli v souvislosti s určitými povinnostmi vůči zaměstnavateli, například pokud má klíčovou pozici ve společnosti, která vyžaduje delší zaškolení. Také pokud kvůli těhotenství platí zákaz zaměstnání (například v souvislosti s noční prací), je včasné oznámení těhotenství zvlášť důležité.

Pokud těhotná žena poruší tuto povinnost těhotenství oznámit, může vůči ní zaměstnavatel uplatnit své nároky. Například může zaměstnavatel požadovat potvrzení o těhotenství a předpokládaném termínu porodu od lékaře. Takto potvrzený předpokládaný termín porodu je důležitý pro výpočet dalších lhůt, jako je třeba datum nástupu na mateřskou dovolenou. Aby se přihlédlo ke zvláštní situaci těhotné ženy, předpokládá se, že těhotenství a tedy i ochrana před výpovědí začínají již 280 dní před stanoveným předpokládaným termínem porodu. Spolkový soud pro práci toto potvrdil rozsudkem ze dne 24.11.2022 (spisová značka 2 AZR 11/22). Díky této tzv. domněnce je ochrana před výpovědí pro těhotné zaměstnankyně často platná již před samotným začátkem těhotenství.

výpověď v těhotenství

Výpověď během těhotenství v Německu

Chce-li těhotná žena podat výpověď, nemusí se řídit ochrannými ustanoveními stanovenými v zákoně o ochraně mateřství. Její výpověď je povolena i v případě, že zaměstnavatel porušuje povinnost oznámení příslušnému dozorčímu orgánu (rozsudek Spolkového soud pro práci ze dne 19. srpna 1982, spisová značka: 2 AZR 116/81).

Otěhotnění během zkušební doby v Německu

Článek 17 zákona o ochraně mateřství se vztahuje i na období zkušební doby. Těhotná pracovnice nesmí být propuštěna ani během zkušební doby. Během obvykle šestiměsíčního zkušebního období lze jinak propustit bez udání důvodů s dvoutýdenní výpovědní lhůtou. V případě těhotenství je to však jinak.

Na co je třeba dát si pozor!

V případě těhotenství ve zkušební době platí několik důležitých věcí, které je třeba vzít v úvahu. Zjednodušené právo na výpověď, které usnadňuje vypovídání oběma stranám smlouvy v zkušební době, neplatí během těhotenství. Zkrácená výpovědní lhůta a výpověď bez uvedení důvodů jsou v rozporu se zákonem o ochraně matek. Ochrana těhotné ženy je totiž vyšším právním zájmem. V tomto případě zákon o ochraně mateřství převyšuje právo na výpověď v zkušební době. Pracovní poměr proto nemůže být ani ve zkušební době těhotné ženě vypovězen. Pokud se zaměstnankyně v zkušební době stane těhotnou, zaměstnavatel ji může vypovědět až od okamžiku, kdy se dozvěděl o těhotenství, a to pouze za předpokladu, že příslušný orgán udělí výslovný souhlas s výpovědí až do čtyř měsíců po porodu.

Pokud zaměstnavatel v rozporu s vlastním povědomím o těhotenství ukončí pracovní poměr, taková výpověď je neplatná, pokud budoucí matka oznámí své těhotenství zaměstnavateli do dvou týdnů od obdržení výpovědi. Po následné rodičovské dovolené má žena stále ochranu před výpovědí. Celkově lze říci, že zjednodušené právo na výpověď během zkušební doby je podřízené ochraně matky.

Může být zkušební doba prodloužena v důsledku těhotenství?

V pracovní smlouvě je dohodnuta zkušební doba v rozmezí tří až šesti měsíců. Podle § 622 Občanského zákoníku (BGB) však zkušební doba nesmí trvat déle než šest měsíců. Po uplynutí těchto šesti měsíců není možné zkušební dobu prodloužit. Pokud byla dohodnuta kratší zkušební doba, lze po dohodě zkušební dobu prodloužit až na celkovou délku šesti měsíců. Tato možnost musí být předem zanesena v pracovní smlouvě a lze ji využít ve chvíli, kdy zaměstnanec během zkušební doby onemocní. O délku trvání jeho pracovní neschopnosti pak lze zkušební dobu prodloužit. Těhotenství však zaměstnavatele k prodloužení zkušební doby neopravňuje. Zkušební doba nesmí být prodloužena ani v případě, že těhotná zaměstnankyně ve zkušební době onemocní a v její pracovní smlouvě není uvedena klauzule o možnosti prodloužení zkušební doby o dobu pracovní neschopnosti. Těhotenství tedy není důvodem pro prodloužení zkušební doby.

výpověď během těhotenství

Výpověď zaměstnankyně bez povědomí zaměstnavatele o jejím těhotenství

Pokud je zaměstnankyni vypovězen pracovní poměr a ona posléze zjistí, že je těhotná, má dva týdny na to, aby o svém těhotenství zaměstnavatele informovala. Po uplynutí této lhůty vstupuje výpověď v platnost. Existuje však výjimka, a to v případě, kdy se zaměstnankyně dozví o svém těhotenství až později. V takovém případě může ihned informaci o těhotenství dodatečně oznámit a získat plnou ochranu před výpovědí. Je však důležité zdůraznit, že těhotenství muselo existovat již v okamžiku výpovědi (BAG 15.11.1990 AP č. 17 k § 9 MuSchG 1968).

FAQ: Otázky a odpovědi

Co se stane, když žena otěhotní během zkušební doby?

Pokud zaměstnankyně otěhotní během zkušební doby, vztahuje se na ni ochrana dle zákona o ochraně mateřství. Je tedy chráněna stejně jako při těhotenství mimo zkušební dobu. Šest týdnů před porodem a osm týdnů po porodu je zproštěna práce a nastupuje na mateřskou dovolenou.

Kdo platí náhradu mzdy během zákazu práce (Beschäftigungsverbot) ve zkušební době?

V rámci zákazu práce náhradu mzdy platí zaměstnavatel nadále plnou mzdu. Plnou mzdu vyplácí zaměstnavatel také v případě, že je žena přeřazena na jinou pracovní pozici, kterou může vykonávat i při svém těhotenství, pokud je obvyklá mzda na takové pozici nižší.

Kdy je třeba zaměstnavateli říct, že žena je těhotná?

Během těhotenství a nejméně čtyři týdny po porodu existuje ochrana před výpovědí podle zákona o ochraně mateřství, ustanovení § 17. Podmínkou je, že zaměstnavatel o těchto okolnostech ví nebo se o nich dozví nejpozději do dvou týdnů od doručení výpovědi.

Shrnutí

Pro mnoho žen i zaměstnavatelů je téma těhotenství v souvislosti s pracovním právem spojeno s otázkami a nejistotou. Existují však jasné předpisy, které tuto záležitost objasňují. Jisté je, že budoucí matky jsou v souladu s německým právem chráněny různými způsoby, především prostřednictvím zákona o ochraně mateřství. Proto stojí za to znát příslušná práva a povinnosti, aby se nezanedbaly lhůty a nekomplikoval se život dalších zúčastněných stran.

Náš blog

Test Leben in Deutschland

Informace

Test Leben in Deutschland - Cesta k německému občanství Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství,...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung

Informace, Kariéra

Nejčastější důvody pro Abmahnung Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele na pracovišti je zvláště nepříjemná věc....

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung neplatné?

Informace, Kariéra

Kdy je Abmahnung neplatné? Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Nezdanitelná část základu daně v Německu - jak si snížit daně? Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni....

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Inflationsaus- gleichsprämie v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Mateřská dovolená v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Vrácení daní z Německa - Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Návrat do práce v Německu po dlouhodobé pracovní neschopnosti Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez vzdělání?

Kariéra

Uznání vzdělání jako nutnost práce v Německu? Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší....

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Přestávky v práci v Německu Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit,...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce? Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo:...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Únava z práce jako zabiják radosti ze života Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Oborová minimální mzda v Německu - Úplný seznam pro rok 2024 Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024 Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Formulář A1, S1 a další týkající práce v Německu Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Pět výhod hledání práce prostřednictvím personální agentury v Německu Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Platy v Německu - co přinese rok 2024? Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Jak funguje práce přes agenturu v Německu prostřednictvím Starke Jobs? Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Německo zavádí kontroly na hranicích, potrvají nejméně deset dní Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

  Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči v Německu od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči v Německu se od července mění, na změně můžete vydělat Publikováno: 7. srpna 2023 - 16. června...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? Publikováno: 24. července 2023 - Pracujete v Německu a chystáte...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená v Německu – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Publikováno: 28. června 2023 - Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Publikováno: 21. června 2023 - Zásada Equal Pay...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Publikováno: 31. května 2023 - Pracujete v...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu by mohla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy v Německu na 14 € Publikováno: 19. dubna 2023 - Není...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Publikováno: 18. dubna 2023, aktualizováno 26. února 2024 - Když...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář