Nabídka práce v Německu - Starke JobsTěhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? - Starke Jobs

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v životě dějí a každý zaměstnavatel, v jehož týmu pracují ženy, s tím musí počítat. Aby se zaměstnavatelé nemohli vyhnout zákonné povinnosti postarat se o svou těhotnou zaměstnankyni, existuje pro těhotné ženy zvláštní ochrana před výpovědí. Neplatí to ale bez výjimky. Je totiž nutné brát v úvahu, že těhotenství právě najaté ženy může komplikovat chod na pracovišti. Nejen těhotné zaměstnankyně mají v Německu svá práva. Určitá ochrana se vztahuje i na jejich zaměstavatele, kteří se nesmí cítit zneužiti ze strany žen v očekávání.

Těhotné a pracovní právo

Těhotné ženy mají v rámci pracovního práva zvláštní ochranu. Týká se to zejména výpovědi, zákony na ochranu těhotných žen totiž pamatují i na jejich pracovní život. Těhotné ženy však nemají jen práva, ale i povinnosti, které musí dodržovat.

Těhotné mají zvláštní ochranu před výpovědí

Zásadně není možné v průběhu těhotenství vypovědět pracovní poěmr podle § 17 zákona o ochraně matek. Matka je také chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele až do čtyř měsíců po porodu. Cílem je  zajištění finančního zabezpečení a ochrana těhotné ženy před psychickým zatížením v důsledku výpovědi. Má se zotavit a vytvořit vztah mezi matkou a dítětem bez toho, aby musela řešit jakékoli trable v práci. Mateřská dovolená od zdravotní pojišťovny a příspěvek od zaměstnavatele ji finančně zajišťují v době  zákazu práce (tj. v období před porodem a po něm). Základní zákon chrání matku v článku 6 odst. 4 německé Ústavy. Tam se uvádí: „Každá matka má nárok na ochranu a péči společnosti.“ Ani matka sama ani zaměstnavatelé nemohou tedy přehlížet předpisy.

těhotenství v německu

Výjimky při výpovědi těhotné zaměstnankyně

Pro zaměstnavatele platí zákaz výpovědi od okamžiku, kdy pracovnice informuje zaměstnavatele o svém těhotenství. Výpověď je také neplatná, pokud žena zjistí těhotenství do 14 dnů ode dne, kdy byla výpověď předána. Zaměstnavatel je také povinen upravit pracovní podmínky tak, aby těhotné ženě umožnil bezpečně a v klidu pracovat. Tato úleva se může týkat fyziologických i psychologických aspektů. Těhotné ženy tedy nesmějí vykonávat fyzicky těžkou práci ani práci v prostředí, které je stresuje.

Neplatí však bezvýhradně, že těhotné ženy nelze propustit z pracovního poměru. Pokud jejich chování na pracovišti nahrává výpovědi z pracovního poměru, může být taková výpověď platná. Důvody výpovědi však nesmí souviset s těhotenstvím a zaměstnavatelé k tomu potřebují souhlas příslušného orgánu (krajské úřady, krajská prezidia nebo živnostenský úřad). Přehled příslušných dohledových orgánů v jednotlivých spolkových zemích je k dispozici na internetových stránkách Federálního ministerstva rodiny, seniorek, žen a mládeže. Kromě toho jsou na výpověď matky uplatňovány zvláštní formální předpisy. K ochraně matky smí být výpověď podána pouze písemně a musí obsahovat přípustný a schválený důvod výpovědi.

V praxi jsou takové případy velmi vzácné, protože je velmi obtížné prokázat, že výpověď byla udělena nezávisle na těhotenství. Důvody opravňující k výpovědi obvykle neexistují. Příkladem by mohl být bankrot zaměstnavatele. Zaměstnavatel může být povinen zaplatit finanční náhradu, pokud ukončí pracovní poměr bez potřebného souhlasu příslušného orgánu. V závislosti na tom, zda má budoucí matka stálé zaměstnání nebo je zaměstnána jako takzvaná vyslaná zaměstnankyně, se uplatňuje zásada rovného zacházení v rámci zásady rovného odměňování (Equal Pay).

Oznamovací povinnost těhotné zaměstnankyně

Pro zvláštní právní ochranu matky je samozřejmě důležité, aby zaměstnavatel byl informován o jejím těhotenství. Podle § 15 zákona o ochraně matek je tedy těhotná žena povinna oznámit těhotenství a předpokládaný datum porodu. Jakmile je matce skutečně známo, že je těhotná, měla by to neprodleně oznámit zaměstnavateli. Právní povinnost těhotné ženy neprodleně oznámit těhotenství hraje také roli v souvislosti s určitými povinnostmi vůči zaměstnavateli, například pokud má klíčovou pozici ve společnosti, která vyžaduje delší zaškolení. Také pokud kvůli těhotenství platí zákaz zaměstnání (například v souvislosti s noční prací), je včasné oznámení těhotenství zvlášť důležité.

Pokud těhotná žena poruší tuto povinnost těhotenství oznámit, může vůči ní zaměstnavatel uplatnit své nároky. Například může zaměstnavatel požadovat potvrzení o těhotenství a předpokládaném termínu porodu od lékaře. Takto potvrzený předpokládaný termín porodu je důležitý pro výpočet dalších lhůt, jako je třeba datum nástupu na mateřskou dovolenou. Aby se přihlédlo ke zvláštní situaci těhotné ženy, předpokládá se, že těhotenství a tedy i ochrana před výpovědí začínají již 280 dní před stanoveným předpokládaným termínem porodu. Spolkový soud pro práci toto potvrdil rozsudkem ze dne 24.11.2022 (spisová značka 2 AZR 11/22). Díky této tzv. domněnce je ochrana před výpovědí pro těhotné zaměstnankyně často platná již před samotným začátkem těhotenství.

výpověď v těhotenství

Výpověď během těhotenství

Chce-li těhotná žena podat výpověď, nemusí se řídit ochrannými ustanoveními stanovenými v zákoně o ochraně mateřství. Její výpověď je povolena i v případě, že zaměstnavatel porušuje povinnost oznámení příslušnému dozorčímu orgánu (rozsudek Spolkového soud pro práci ze dne 19. srpna 1982, spisová značka: 2 AZR 116/81).

Otěhotenění během zkušební doby

Článek 17 zákona o ochraně mateřství se vztahuje i na období zkušební doby. Těhotná pracovnice nesmí být propuštěna ani během zkušební doby. Během obvykle šestiměsíčního zkušebního období lze jinak propustit bez udání důvodů s dvoutýdenní výpovědní lhůtou. V případě těhotenství je to však jinak.

Na co je třeba dát si pozor!

V případě těhotenství ve zkušební době platí několik důležitých věcí, které je třeba vzít v úvahu. Zjednodušené právo na výpověď, které usnadňuje vypovídání oběma stranám smlouvy v zkušební době, neplatí během těhotenství. Zkrácená výpovědní lhůta a výpověď bez uvedení důvodů jsou v rozporu se zákonem o ochraně matek. Ochrana těhotné ženy je totiž vyšším právním zájmem. V tomto případě zákon o ochraně mateřství převyšuje právo na výpověď v zkušební době. Pracovní poměr proto nemůže být ani ve zkušební době těhotné ženě vypovězen. Pokud se zaměstnankyně v zkušební době stane těhotnou, zaměstnavatel ji může vypovědět až od okamžiku, kdy se dozvěděl o těhotenství, a to pouze za předpokladu, že příslušný orgán udělí výslovný souhlas s výpovědí až do čtyř měsíců po porodu.

Pokud zaměstnavatel v rozporu s vlastním povědomím o těhotenství ukončí pracovní poměr, taková výpověď je neplatná, pokud budoucí matka oznámí své těhotenství zaměstnavateli do dvou týdnů od obdržení výpovědi. Po následné rodičovské dovolené má žena stále ochranu před výpovědí. Celkově lze říci, že zjednodušené právo na výpověď během zkušební doby je podřízené ochraně matky.

Může být zkušební doba prodloužena v důsledku těhotenství?

V pracovní smlouvě je dohodnuta zkušební doba v rozmezí tří až šesti měsíců. Podle § 622 Občanského zákoníku (BGB) však zkušební doba nesmí trvat déle než šest měsíců. Po uplynutí těchto šesti měsíců není možné zkušební dobu prodloužit. Pokud byla dohodnuta kratší zkušební doba, lze po dohodě zkušební dobu prodloužit až na celkovou délku šesti měsíců. Tato možnost musí být předem zanesena v pracovní smlouvě a lze ji využít ve chvíli, kdy zaměstnanec během zkušební doby onemocní. O délku trvání jeho pracovní neschopnosti pak lze zkušební dobu prodloužit. Těhotenství však zaměstnavatele k prodloužení zkušební doby neopravňuje. Zkušební doba nesmí být prodloužena ani v případě, že těhotná zaměstnankyně ve zkušební době onemocní a v její pracovní smlouvě není uvedena klauzule o možnosti prodloužení zkušební doby o dobu pracovní neschopnosti. Těhotenství tedy není důvodem pro prodloužení zkušební doby.

výpověď během těhotenství

Výpověď zaměstnankyně bez povědomí zaměstnavatele o jejím těhotenství

Pokud je zaměstnankyni vypovězen pracovní poměr a ona posléze zjistí, že je těhotná, má dva týdny na to, aby o svém těhotenství zaměstnavatele informovala. Po uplynutí této lhůty vstupuje výpověď v platnost. Existuje však výjimka, a to v případě, kdy se zaměstnankyně dozví o svém těhotenství až později. V takovém případě může ihned informaci o těhotenství dodatečně oznámit a získat plnou ochranu před výpovědí. Je však důležité zdůraznit, že těhotenství muselo existovat již v okamžiku výpovědi (BAG 15.11.1990 AP č. 17 k § 9 MuSchG 1968).

FAQ: Otázky a odpovědi

Co se stane, když žena otěhotní během zkušební doby?

Pokud zaměstnankyně otěhotní během zkušební doby, vztahuje se na ni ochrana dle zákona o ochraně mateřství. Je tedy chráněna stejně jako při těhotenství mimo zkušební dobu. Šest týdnů před porodem a osm týdnů po porodu je zproštěna práce a nastupuje na mateřskou dovolenou.

Kdo platí náhradu mzdy během zákazu práce (Beschäftigungsverbot) ve zkušební době?

V rámci zákazu práce náhradu mzdy platí zaměstnavatel nadále plnou mzdu. Plnou mzdu vyplácí zaměstnavatel také v případě, že je žena přeřazena na jinou pracovní pozici, kterou může vykonávat i při svém těhotenství, pokud je obvyklá mzda na takové pozici nižší.

Kdy je třeba zaměstnavateli říct, že žena je těhotná?

Během těhotenství a nejméně čtyři týdny po porodu existuje ochrana před výpovědí podle zákona o ochraně mateřství, ustanovení § 17. Podmínkou je, že zaměstnavatel o těchto okolnostech ví nebo se o nich dozví nejpozději do dvou týdnů od doručení výpovědi.

Shrnutí

Pro mnoho žen i zaměstnavatelů je téma těhotenství v souvislosti s pracovním právem spojeno s otázkami a nejistotou. Existují však jasné předpisy, které tuto záležitost objasňují. Jisté je, že budoucí matky jsou v souladu s německým právem chráněny různými způsoby, především prostřednictvím zákona o ochraně mateřství. Proto stojí za to znát příslušná práva a povinnosti, aby se nezanedbaly lhůty a nekomplikoval se život dalších zúčastněných stran.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář